AB 18 § 37

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
§ 37

Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

Stk. 2 Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.