Bøger, som nævner AB 18 § 27

1.1. Risiko for ydelsen

- Side 60 -

En sælger eller anden naturaldebitor bærer risikoen for den ydelse, han skal præstere, indtil levering eller aflevering har fundet sted, for så vidt som hans krav på at få det aftalte vederlag for ydelsen er betinget af, at ydelsen leveres eller afleveres til kreditor eller anden modtager, jf. KBL § 17 og om entreprise AB 18 § 27.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 61 -

...på den, der har rådighed over genstanden og derfor har mulighed for at beskytte genstanden mod at lide skade ved brand, tyveri, uhensigtsmæssig lagring osv., jf. om entreprise AB 18 § 27, stk. 5. CISG benytter ikke begrebet levering, men reglerne i CISG artikel 66-70 om »passing of risk« stemmer i deres indhold overens med KBL §§ 9-11. I nogle andre...

Læs på Jurabibliotek1.2. Opfyldelsesforpligtelsen (ydelsesrisikoen)

- Side 62 -

Entreprenørens pligt til at levere det aftalte værk vedbliver at bestå, selv om det påbegyndte arbejde ødelægges før afleveringen, jf. AB 18 § 27. Entreprenøren får dog efter AB 18 § 11 afdækket en væsentlig del af sin risiko igennem bygherrens forpligtelse til at tegne sædvanlig forsikring mod brand og storm, jf. § 11, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek1.3. Ejerens risiko

- Side 65 -

En entreprenør bærer risikoen for værket indtil afleveringen, jf. AB 18 § 27, men bygherren har pligt til at tegne og betale brand- og stormskadeforsikring, jf. AB 18 § 11. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for undergang eller forringelse, som skyldes visse ekstraordinært kvalificerede omstændigheder (force majeure).

Læs på Jurabibliotek3.1. Entreprise og andre former for værksleje

- Side 88 -

...§ 45. Entreprenøren bærer risikoen for værket og skal vedligeholde dette, indtil afleveringen har fundet sted, jf. AB 18 § 27, eller hvis værket allerede forinden er taget i brug, på dette tidspunkt, jf. AB 18 § 27, stk. 5, og U 1975.733 H. Afleveringsforretningen har til formål at konstatere, om arbejdet (værket) er blevet færdigt til tiden, og om...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Skader, som en entreprenør volder på en anden entreprenørs arbejde, er ikke omfattet af DL 3-19-2, og (ansvaret for) sådanne skader er ifølge AB 18 § 27, stk. 3, bygherren uvedkommende. Sådanne skader er imidlertid efter omstændighederne dækket af forsikringen af arbejdet, enten af entreprenørens ansvarsforsikring eller af en brand- og stormskadeforsikring...

Læs på Jurabibliotek4.4. Koncentration ved bestillingskøb og entreprise

- Side 101 -

...konsekvens af forpligtelsens karakter af genusforpligtelse er, at bestillingssælgeren og entreprenøren i tilfælde af ødelæggelse eller forringelse af det påbegyndte, men endnu ikke afleverede eller leverede værk vedbliver med at være forpligtet til at opfylde kontrakten ved at gøre det udførte arbejde helt om eller ved at afhjælpe skaderne, jf. AB 18 § 27.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Hørlyck : Entreprise – AB 18 s. 424 ff. AB 18 § 27 undtager dog nu force majeure-begivenheder fra entreprenørens risiko. Dette er en nyskabelse i forhold til tidligere udgaver af standardvilkårene, men stemmer med vilkårene i alle de lande, vi normalt sammenligner os med, jf. Torsten Iversen i På rett grunn s. 259 ff. og samme : Entrepriseretten s. 230.

Læs på Jurabibliotek