Ændringslov nr. 1387 af 28. december 2011

Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven

(Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1546 af 21. december 2010 og senest ved lov nr. 607 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 50, stk. 2 og 3, ophæves.

2. I § 64, stk. 1, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 4«.

3. § 64, stk. 5, ophæves.

4. I § 81, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

5. § 81, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

6. § 146 a ophæves.

7. § 147, stk. 2, ophæves.

8. I § 149, stk. 1, udgår »§ 146 a, stk. 2,« to steder.

9. I § 149 a, stk. 1, udgår »§ 146 a, stk. 2,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. For personer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er i gang med en 1-årig periode, jf. § 146 a, stk. 1, som affattet ved § 2, nr. 5, i lov nr. 1546 af 21. december 2010, (»CTR-B-periode«), beregnes

1) den maksimale resterende egenbetaling til tilskudsberettigede fertilitetslægemidler, de pågældende personer ville have haft, hvis deres CTR-B-periode var fortsat til udløb, og

2) den resterende egenbetaling til tilskudsberettigede lægemidler, jf. sundhedslovens § 146 (»CTR-A«), som de pågældende personer kan få i CTR-A indtil det tidspunkt, hvor deres CTR-B-periode ville være udløbet, dog maksimalt

a) 7.299 kr., hvis de pågældende personers igangværende CTR-A-periode udløber, før deres CTR-B-periode ville være udløbet,

b) 3.644 kr., hvis de pågældende personers igangværende CTR-A-periode udløber, samtidig med eller efter deres CTR-B-periode ville være udløbet, og

c) 3.655 kr., hvis de pågældende personer ved lovens ikrafttræden ikke har en igangværende CTR-A-periode.

Stk. 3. For personer, for hvem beløbet, der beregnes efter stk. 2, nr. 1, er mindre end beløbet, der beregnes efter stk. 2, nr. 2, justeres saldoen i deres ved lovens ikrafttræden igangværende CTR-A-periode, således at saldoen kommer til at svare til, at de pågældende personer får en resterende egenbetaling svarende til beløbet i stk. 2, nr. 1, dog maksimalt et beløb svarende til den resterende egenbetaling i de pågældende personers igangværende CTR-A-periode. I forbindelse med justeringen sker der ingen genberegning af tilskud eller generering af udligningsbeløb.

Stk. 4. For personer omfattet af stk. 3, der ved lovens ikrafttræden ikke har en igangværende CTR-A-periode, posteres den justerede saldo, jf. stk. 3, uden genberegning af tilskud og generering af udligningsbeløb ved de pågældende personers førstkommende køb af tilskudsberettigede lægemidler, hvor en ny CTR-A-periode påbegyndes. Hvis en ny CTR-A-periode ikke påbegyndes inden det tidspunkt, hvor personens CTR-B-periode ville være udløbet, justeres saldoen ikke.

Stk. 5. For personer omfattet af stk. 3, der har en CTR-A-periode, der udløber, før CTR-B-perioden ville være udløbet, justeres de pågældende personers ved lovens ikrafttræden igangværende CTR-A-periode, så denne CTR-A-periode får samme startdato som CTR-B-perioden og samme udløbsdato, som CTR-B-perioden ville have haft. Transaktioner foretaget fra starten af den oprindelige CTR-A-periode indtil CTR-A-periodens nye starttidspunkt omposteres til det nye starttidspunkt uden genberegning af tilskud og generering af udligningsbeløb.

Stk. 6. For personer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har et negativt eller positivt udligningsbeløb registreret i CTR-B, vil udligningsbeløbet blive overført til CTR-A til regulering efter bestemmelsen i sundhedslovens § 149.

Stk. 7. Beregningen i stk. 2 foretages ved lovens ikrafttræden. Justeringer, posteringer og overførsler i CTR, jf. stk. 3-6, sker senest 1 uge efter lovens ikrafttræden med virkning fra lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 4, for så vidt angår posteringer.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag