Ændringslov nr. 728 af 13. juni 2023

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og barselsloven

(Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, som ændret ved § 3 i lov nr. 875 af 21. juni 2022, § 6 i lov nr. 879 af 21. juni 2022 og § 1 i lov nr. 295 af 20. marts 2023, foretages følgende ændring:

1. I § 97 a, stk. 1, indsættes efter »den 31. december 2022«: »og i perioden fra og med den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2023«, og efter »ret til« indsættes: »at påbegynde«.

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1263 af 2. september 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 878 af 21. juni 2022 og § 2 i lov nr. 295 af 20. marts 2023, foretages følgende ændring:

1. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »tilbud efter § 96« til: »tilbud efter §§ 96 eller 97 a«.

§ 3

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1391 af 30. september 2022, som ændret ved lov nr. 343 af 22. marts 2022, § 3 i lov nr. 878 af 21. juni 2022, § 4 i lov nr. 879 af 21. juni 2022 og § 2 i lov nr. 457 af 2. maj 2023, foretages følgende ændring:

1. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »tilbud efter § 96« til: »tilbud efter §§ 96 eller 97 a«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

§ 5

Stk. 1. For personer, der i perioden fra og med den 1. januar 2023 til den 1. juli 2023 har fået bevilget eller har påbegyndt et tilbud om en hel erhvervsuddannelse efter §§ 90 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor personen opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og hvor tilbuddet opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, skal jobcenteret med virkning fra den 1. juli 2023 ændre tilbuddet til et tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 2. For personer, der i perioden fra og med den 1. januar 2023 til den 1. juli 2023 har fået bevilget eller har påbegyndt et tilbud om dele af en erhvervsuddannelse efter §§ 90 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor personen opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og hvor tilbuddet opfylder betingelserne i § 97 a, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, bortset fra betingelsen om, at tilbuddet skal omfatte en hel erhvervsuddannelse, skal jobcenteret med virkning fra den 1. juli 2023 ændre tilbuddet til et tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, hvis personen ønsker dette.

Stk. 3. For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der får ændret deres tilbud efter §§ 90 eller 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til et tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen opgøre dagpengesatsen efter § 48 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og udbetale differencen i forhold til de hidtidige udbetalte dagpenge. Efterbetalingen gælder for perioden fra og med den 1. juli 2023 og tidligst fra den 1. i måneden efter påbegyndelsen af det ændrede tilbud. Arbejdsløshedskassen skal efterbetale dagpengene, efter at jobcenteret har ændret medlemmets tilbud og senest ved anden udbetaling af dagpengene.

Stk. 4. Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har optaget lån efter §§ 75 i-75 n i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. juli 2023 eller senere, har ret til efterbetaling efter stk. 3, 1. pkt., når lånet med påløbne renter er indfriet. Indfrielse af lånet inklusive renter kan ske ved modregning i efterbetalingsbeløbet efter stk. 3, 1. pkt.

Stk. 5. For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 30. juni 2023 er overgået fra deltagelse i tilbud efter § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med forhøjet dagpengesats til sygedagpenge eller barselsdagpenge, og hvor personen fortsat modtager sygedagpenge eller barselsdagpenge, beregnes sygedagpenge eller barselsdagpenge for perioden fra lovens ikrafttræden på samme måde, som hvis den pågældende ikke havde deltaget i tilbuddet med forhøjet dagpengesats, jf. dog sygedagpengelovens § 53 a. Satsen beregnes, som om personen overgik fra dagpenge til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge pr. 1. juli 2023.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 2023

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ane Halsboe-Jørgensen