Ændringslov nr. 1240 af 11. juni 2021

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love1)

(Implementering af det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold, præcisering af bagatelgrænsereglen i en række afgiftslove, justering af momsreglerne for udlejningsvirksomheder og køreskolers salg af motorkøretøjer og tilpasning til EU-regler af tidspunktet for momsfradragsrettens indtræden m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, som ændret ved § 14 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 4 i lov nr. 138 af 25. februar 2020 og § 4 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6« til: »Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, og Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43«.

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, EU-Tidende 2003, nr. L 283, side 51, dele af Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2003, nr. L 76, side 10, Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, og Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer, EU-Tidende 2019, nr. L 336, side 10-13.«

3. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, EU-Tidende 2003, nr. L 283, side 51, dele af Rådets direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie, EU-Tidende 2003, nr. L 76, side 10, og Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning), EU-Tidende 2020, nr. L 58, side 4-42.«

4. I § 2, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »til at«: »forarbejde eller«.

5. I § 2, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«.

6. § 2, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) når varer importeres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter importen henføres under afgiftssuspensionsordningen, eller ved uretmæssig indpassage af varer, medmindre toldskylden er bortfaldet i medfør af artikel 124, stk. 1, litra e-g eller k, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.«

7. I § 2, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4« til: »stk. 1, nr. 1-3«.

8. I § 2, stk. 3, ændres », der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet« til: »anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen her i landet efter stk. 1, nr. 1,«.

9. I § 2, stk. 3, nr. 2, § 15, stk. 1, nr. 4, og § 33, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 4 eller 5« til: »nr. 4-6«.

10. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »varemodtager« til: »registreret varemodtager«.

11. I § 4, stk. 4, 1. pkt., og § 28, stk. 10, ændres »§ 15, stk. 5« til: »§ 15, stk. 6«.

12. I § 4, stk. 5, 2. pkt., ændres »indført fra steder uden for EU« til: »importeret«.

13. I § 4 b, stk. 1, nr. 1, ændres »erhvervsmæssig oplægning af varerne« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

14. I § 4 b, stk. 1, nr. 2, ændres »eller midlertidigt registreret varemodtager« til: », midlertidigt registreret varemodtager, autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager«, og »sælgeren« ændres til: »en afsender, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed,«.

15. I § 4 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssigt oplagt« til: »leveret til erhvervsmæssige formål«, og »stk. 4, nr. 1-3« ændres til: »stk. 4 eller 5«, og i 2. pkt. ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

16. I § 4 b, stk. 3, ændres »anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet« til: »er ikke omfattet af afgiftspligten efter denne lov«.

17. § 4 b, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. En autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret modtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, jf. dog 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 3 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 4, stk. 2, er registreret som varemodtager, kan fungere som autoriseret modtager ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 5. En midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret modtager her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land, jf. § 15 a, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. En autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 2, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret afsender her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog 3. pkt. Virksomheder eller personer, der efter § 3 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 4, stk. 5, er registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 7. En midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 2, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret afsender her i landet, skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder, jf. § 15 a, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen og

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 8-11.

18. I § 4 b, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »her til landet«: »efter stk. 1, nr. 2«.

19. I § 4 b, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »sælger« til: »afsender«, og »sælgerens« ændres til: »afsenderens«.

20. I § 4 b, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«, og i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 9«.

21. I § 4 b, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-10«.

22. I § 7, stk. 3 og 5, indsættes efter »varemodtagere«: »og autoriserede modtagere«.

23. I § 7, stk. 5, ændres »oplagshavere og« til: »oplagshavere,«.

24. I § 8, stk. 1, nr. 5, ændres »er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage eller lignende« til: »er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt«.

25. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »personer eller« til: »personer,«.

26. I § 9, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) varer til brug for andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

27. I § 9 indsættes efter stk. 15 som nyt stykke:

»Stk. 16. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 5 og 6, administreres af Forsvarsministeriet.«

Stk. 16 og 17 bliver herefter stk. 17 og 18.

28. I § 9, stk. 17, 1. pkt., der bliver stk. 18, 1. pkt., ændres »stk. 16« til: »stk. 17«.

29. I § 11, stk. 9, 8. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

30. I overskriften før § 13 ændres »indføres fra steder uden for EU« til: »importeres«.

31. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »der indføres« til: »der importeres«, og »stk. 9« ændres til: »stk. 7«.

32. I § 13, stk. 2, ændres »indføres« til: »importeres«.

33. I § 14, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »varemodtagere,«: »autoriserede modtagere,«, og »stk. 5 eller 6« ændres til: »stk. 8 eller 9«.

34. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »indførselssted« til: »importsted«.

35. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »landet, eller« til: »landet,«.

36. I § 15, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) det udgangstoldsted, jf. artikel 329, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, som samtidig er afgangstoldsted for proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 189, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

37. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når importen efter stk. 1 og 2 finder sted uden for et afgiftsoplag, anmode klarereren eller enhver anden person, som direkte eller indirekte har været involveret i opfyldelsen af toldformaliteter i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, om at dokumentere, at de importerede varer er bestemt til at blive forsendt her fra landet til et andet EU-land.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

38. I § 15, stk. 3, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, ændres »indførselssted« til: »importsted«.

39. I § 15, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 5, nr. 1, ændres »5, eller« til: »6,«.

40. I § 15, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »nr. 3.« til: »nr. 3, eller«.

41. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som nr. 3:

»3) når varerne i tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 5, henføres under proceduren for ekstern forsendelse.«

42. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »inden for EU«: », og kravene til dokumentation efter stk. 3«.

43. Efter § 15 indsættes før overskriften før § 16:

»Afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug

§ 15 a. Varer, der er overgået til forbrug her i landet efter § 2, kan afsendes af en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret afsender her i landet efter § 4 b, stk. 6 og 7, til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål, når leveringen sker til en modtager, der er registreret som autoriseret modtager i et andet EU-land.

Stk. 2. Varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, kan leveres til en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret modtager her i landet efter § 4 b, stk. 4 og 5, med henblik på erhvervsmæssige formål, når varerne afsendes af en afsender, der er registreret som autoriseret afsender i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, begynder,

1) når varerne forlader den autoriserede afsenders eller den midlertidigt autoriserede afsenders lokaler, tanke m.v., eller

2) når varerne forlader det sted, som den autoriserede afsender eller den midlertidigt autoriserede afsender har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, ophører,

1) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne i sine lokaler, tanke m.v., eller

2) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne det sted, som den autoriserede modtager har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer efter stk. 1 og 2.«

44. I § 16, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »oplagshavere«: », autoriserede modtagere«, og i 2. pkt. indsættes efter »varemodtagere«: »og autoriserede modtagere«.

45. I § 18, 1. pkt., indsættes efter »varemodtager«: »og en autoriseret modtager«.

46. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 4 b, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6« til: »§ 4 b, stk. 4-7, stk. 8, 2. pkt., eller stk. 9«.

47. I § 28, stk. 3, indsættes efter »varer, der«: »forarbejdes eller«, efter »personer, som« indsættes: »forarbejder eller«, og efter »involveret i« indsættes: »forarbejdningen eller«.

48. I § 28, stk. 4, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«, efter »fremstiller« indsættes: »eller forarbejder«, og efter »fremstilling« indsættes: »eller forarbejdning«.

49. I § 28, stk. 5, ændres »indføres« til: »importeres eller uretmæssigt indpasserer«.

50. § 28, stk. 5, nr. 1, affattes således:

»1) klarereren som defineret i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen eller enhver anden person som omhandlet i artikel 77, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 om EU-toldkodeksen eller«.

51. I § 28, stk. 5, nr. 2, ændres »en uregelmæssig indførsel« til: »den uretmæssige indpassage«.

52. § 28, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål, jf. § 4 b, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter den autoriserede modtager, medmindre der er sket en uregelmæssighed, jf. § 32, jf. stk. 8. Har en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.«

53. I § 28, stk. 7, nr. 1, ændres »sælger« til: »afsender«.

54. I § 28, stk. 7, nr. 2, ændres »sælgers« til: »afsenderens«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

55. I § 28, stk. 7, nr. 3, ændres »sælger af varerne« til: »afsenderen af varerne eller afsenderens herværende repræsentant«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

56. I § 28, stk. 8, ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

57. I § 28, stk. 8, nr. 1, ændres »stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2« til: »stk. 4 eller stk. 9, nr. 1 og 2«.

58. I § 28, stk. 11, 2. pkt., ændres »Når« til: »Hvis«.

59. I overskriften før § 30 ændres »Ødelæggelser« til: »Tilintetgørelse«.

60. I § 30, stk. 1, ændres »totalt ødelagte« til: »fuldstændig tilintetgjort«.

61. § 30, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt, helt eller delvis, som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2. Delvise tab under en bevægelse under afgiftssuspensionsordningen, som skyldes varernes art, anses ikke som overgang til forbrug efter § 2, hvis tabets omfang er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder. Den del af det delvise tab, der overstiger den fælles tærskel for delvise tab som fastsat efter stk. 6, anses som overgået til forbrug.

Stk. 3. For varer, der efter § 4 b er bestemt til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg her i landet, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne. I tilfælde af delvise tab som følge af varernes art, der sker under transport her i landet, forfalder afgiften ikke her i landet, hvis omfanget af det delvise tab er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder.

Stk. 4. Fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer, som har fundet sted efter stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, har fundet sted, eller hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, er blevet opdaget, i tilfælde, hvor stedet for den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab helt eller delvis, ikke kan fastslås.

Stk. 5. Ved fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer omfattet af stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., der er dokumenteret tilstrækkeligt efter stk. 4, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne helt eller delvis, afhængigt af hvad der er relevant.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for frigivelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 5 og tærskelværdien for delvise tab efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.«

62. I § 31, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2« til: »§ 15, stk. 5, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 5, nr. 2 eller 3«.

63. I § 31, stk. 3, ændres »§ 15, stk. 3« til: »§ 15, stk. 4«, og »§ 15, stk. 4« ændres til: »§ 15, stk. 5«.

64. I § 31, stk. 4, ændres »§ 15, stk. 4« til: »§ 15, stk. 5«.

65. I § 31, stk. 5, ændres »§ 15, stk. 3« til: »§ 15, stk. 4«.

66. I § 32, stk. 1, ændres »bestemt til erhvervsmæssig oplægning« til: »leveret med henblik på erhvervsmæssige formål«.

67. I § 32 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der foreligger herudover en uregelmæssighed ved transporten, hvis en eller alle personer, der har været involveret i transporten, ikke har ladet sig registrere eller autorisere efter § 4 b, stk. 4-7 og 9, eller hvis de regler, som skatteministeren har fastsat efter § 15 a, stk. 5, ikke er overholdt ved en transport omfattet af § 4 b, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor modtageren af varerne hæfter efter § 28, stk. 7, nr. 3.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

68. I § 32, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

69. I § 32, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

70. I § 33, stk. 1, ændres »13-15« til: »13-15 a«.

71. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders autorisation som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 2

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6« til: »Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, og Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43«.

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, og Rådets direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EU-Tidende 2020, nr. L 256, side 1-10.«

3. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, Rådets direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EU-Tidende 2020, nr. L 256, side 1-10, og Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer, EU-tidende 2019, nr. L 336, side 10-13.«

4. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, Rådets direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EU-Tidende 2020, nr. L 256, side 1-10, og Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning), EU-Tidende 2020, nr. L 58, side 4-42.«

5. I § 1, stk. 2 og 3, ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 2 a, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »til at«: »forarbejde eller«.

7. I § 2 a, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«.

8. § 2 a, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) når varer importeres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 18, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter importen henføres under afgiftssuspensionsordningen, eller ved uretmæssig indpassage af varer, medmindre toldskylden er bortfaldet i medfør af artikel 124, stk. 1, litra e-g eller k, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.«

9. I § 2 a, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4« til: »stk. 1, nr. 1-3«.

10. I § 2 a, stk. 3, ændres », der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet« til: »anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen her i landet efter stk. 1, nr. 1,«.

11. I § 2 a, stk. 3, nr. 1, § 20 a, stk. 1, nr. 4, og § 37 a, nr. 1, ændres »nr. 4 eller 5« til: »nr. 9-11«.

12. I § 7, stk. 5, 2. pkt., ændres »indført fra steder uden for EU« til: »importeret«.

13. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »erhvervsmæssig oplægning af varerne« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

14. I § 8, stk. 1, nr. 2, ændres »eller midlertidigt registreret varemodtager« til: », midlertidigt registreret varemodtager, autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager«, og »sælgeren« ændres til: »en afsender, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed,«.

15. I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssigt oplagt« til: »leveret til erhvervsmæssige formål«, og »stk. 4, nr. 1-3« ændres til: »stk. 4 eller 5«, og i 2. pkt. ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

16. I § 8, stk. 3, ændres »anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet« til: »er ikke omfattet af afgiftspligten efter denne lov«.

17. § 8, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. En autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret modtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, jf. dog 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 7 er autoriseret som oplagshaver, kan fungere som autoriseret modtager ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 5. En midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret modtager her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land, jf. § 20 b, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. En autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 2 a, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret afsender her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 7, stk. 2, er autoriseret som oplagshaver eller efter § 7, stk. 5, er registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 7. En midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 2 a, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret afsender her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder, jf. § 20 b, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen og

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 8-12.

18. I § 8, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »her til landet«: »efter stk. 1, nr. 2«.

19. I § 8, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »sælger« til: »afsender«, og »sælgerens« ændres til: »afsenderens«.

20. I § 8, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«, og i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 9«.

21. I § 8, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »sælgeren« til: »afsenderen eller afsenderens herværende repræsentant«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

22. I § 8, stk. 9, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-10«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 11«.

23. § 9 a, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 8, stk. 6, nr. 1.«

24. § 9 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 8, stk. 9, nr. 1. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.«

25. I § 10, stk. 1, § 12, stk. 1, og § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »virksomheder« til: »oplagshavere og modtagere«.

26. I § 10, stk. 2, ændres »Den« til: »Autoriserede oplagshavere skal opgøre den«, og »opgøres« udgår.

27. I § 10 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Autoriserede modtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er tilført virksomheden i perioden.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte de nærmere regler om opgørelsen.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers mængde bestemmes efter stk. 4.«

28. I § 14, stk. 1, indsættes efter »§ 10«: », stk. 2,«.

29. I § 14, stk. 1, nr. 1, og § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »virksomhed« til: »oplagshaver«.

30. I § 14, stk. 1, nr. 5, ændres »er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende« til: »er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt«.

31. § 15, stk. 1, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) er fuldstændig denaturerede,

2) er denaturerede og anvendes til fremstilling af produkter, der ikke er bestemt til konsum, når den denaturerede alkohol enten er blevet tilsat et produkt, der ikke er bestemt til konsum, eller anvendes til vedligeholdelse og rengøring af fremstillingsudstyr, som anvendes til denne særlige fremstillingsproces,

3) anvendes til fremstilling af eddike, der henhører under position 2209 i EU’s kombinerede nomenklatur,

4) anvendes til fremstilling af sådanne lægemidler, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF,

5) anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.,

6) direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår chokolade, og 5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår andre produkter,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 7-9.

32. I § 15, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 9, ændres »personer eller« til: »personer,«.

33. I § 15, stk. 1, indsættes efter nr. 4, der bliver nr. 9, som nyt nummer:

»10) leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 11.

34. I § 15, stk. 2, ændres »nr. 2« til: »nr. 7«.

35. I § 15 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 10 og 11, administreres af Forsvarsministeriet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

36. Overskriften før overskriften før § 18 ophæves.

37. I overskriften før § 18 ændres »indføres fra steder uden for EU« til: »importeres«.

38. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »der indføres« til: »der importeres«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 3«.

39. I § 18, stk. 2, ændres »indførsel« til: »import«.

40. I § 20, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller registrerede virksomheder« til: »oplagshavere«.

41. I § 20, stk. 4, ændres »Virksomheder« til: »Autoriserede modtagere samt virksomheder«, og »5 eller 6« ændres til: »8 eller 9«.

42. I § 20, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »importerer«: »eller modtager«.

43. I § 20 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »indførselssted« til: »importsted«.

44. I § 20 a, stk. 1, nr. 4, ændres »landet, eller« til: »landet,«.

45. I § 20 a, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) det udgangstoldsted, jf. artikel 329, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, som samtidig er afgangstoldsted for proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 189, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

46. I § 20 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når importen efter stk. 1 og 2 finder sted uden for et afgiftsoplag, anmode klarereren eller enhver anden person, som direkte eller indirekte har været involveret i opfyldelsen af toldformaliteter i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, om at dokumentere, at de importerede varer er bestemt til at blive forsendt her fra landet til et andet EU-land.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

47. I § 20 a, stk. 3, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, ændres »indførselssted« til: »importsted«.

48. I § 20 a, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 5, nr. 1, ændres »5, eller« til: »6,«.

49. I § 20 a, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »3.« til: »3, eller«.

50. I § 20 a, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som nr. 3:

»3) når varerne i tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 5, henføres under proceduren for ekstern forsendelse.«

51. I § 20 a, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »inden for EU«: », og kravene til dokumentation efter stk. 3«.

52. Efter § 20 a indsættes før overskriften før § 21:

»Afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug

§ 20 b. Varer, der er overgået til forbrug her i landet efter § 2 a, kan afsendes af en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret afsender her i landet efter § 8, stk. 6 og 7, til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål, når leveringen sker til en modtager, der er registreret som autoriseret modtager i et andet EU-land.

Stk. 2. Varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, kan leveres til en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret modtager her i landet efter § 8, stk. 4 og 5, med henblik på erhvervsmæssige formål, når varerne afsendes af en afsender, der er registreret som autoriseret afsender i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, begynder,

1) når varerne forlader den autoriserede afsenders eller den midlertidigt autoriserede afsenders lokaler, eller

2) når varerne forlader det sted, som den autoriserede afsender eller den midlertidigt autoriserede afsender har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, ophører,

1) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne i sine lokaler, eller

2) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne det sted, som den autoriserede modtager har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer efter stk. 1 og 2.«

53. § 21, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»For autoriserede oplagshavere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i opkrævningslovens §§ 2-8, og for autoriserede modtagere efter reglerne i opkrævningslovens §§ 2-7 og § 8, nr. 2 og 3.«

54. Efter § 23 indsættes i kapitel 1:

»§ 24. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en autoriseret modtager, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.«

55. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 8, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6« til: »§ 8, stk. 4-7, stk. 8, 2. pkt., eller stk. 9«.

56. I § 33, stk. 3, indsættes efter »varer, der«: »forarbejdes eller«, efter »personer, som« indsættes: »forarbejder eller«, og efter »involveret i« indsættes: »forarbejdningen eller«.

57. I § 33, stk. 4, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«, efter »fremstiller« indsættes: »eller forarbejder«, og efter »fremstilling« indsættes: »eller forarbejdning«.

58. I § 33, stk. 5, ændres »indføres« til: »importeres eller uretmæssigt indpasserer«.

59. § 33, stk. 5, nr. 1, affattes således:

»1) klarereren som defineret i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen eller enhver anden person som omhandlet i artikel 77, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 om EU-toldkodeksen eller«.

60. I § 33, stk. 5, nr. 2, ændres »en uregelmæssig indførsel« til: »den uretmæssige indpassage«.

61. § 33, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål af varerne, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter den autoriserede modtager, medmindre der er sket en uregelmæssighed, jf. § 34, jf. stk. 8. Har en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.«

62. I § 33, stk. 7, nr. 1, ændres »sælger« til: »afsender«.

63. I § 33, stk. 7, nr. 2, ændres »sælgers« til: »afsenderens«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

64. I § 33, stk. 7, nr. 3, ændres »sælger af varerne« til: »afsenderen af varerne eller afsenderens herværende repræsentant«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

65. I § 33, stk. 8, ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

66. I § 33, stk. 8, nr. 1, ændres »stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2« til: »stk. 4 eller stk. 9, nr. 1 og 2«.

67. I § 33, stk. 10, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

68. I § 33, stk. 11, 2. pkt., ændres »Når« til: »Hvis«.

69. I § 33, stk. 12, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 9 a, stk. 2, 3. pkt.«

70. I overskriften før § 33 a ændres »Ødelæggelser« til: »Tilintetgørelse«.

71. I § 33 a, stk. 1, ændres »totalt ødelagte« til: »fuldstændig tilintetgjort«.

72. § 33 a, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt, helt eller delvis, som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne, anses ikke for overgået til forbrug efter § 2 a. Delvise tab under en bevægelse under afgiftssuspensionsordningen, som skyldes varernes art, anses ikke som overgang til forbrug efter § 2 a, hvis tabets omfang er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder. Den del af det delvise tab, der overstiger den fælles tærskel for delvise tab som fastsat efter stk. 6, anses som overgået til forbrug.

Stk. 3. For varer, der efter § 8 er bestemt til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg her i landet, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne. I tilfælde af delvise tab som følge af varernes art, der sker under transport her i landet, forfalder afgiften ikke her i landet, hvis omfanget af det delvise tab er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder.

Stk. 4. Fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer, som har fundet sted efter stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, har fundet sted, eller hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, er blevet opdaget, i tilfælde, hvor stedet for den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, ikke kan fastslås.

Stk. 5. Ved fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer omfattet af stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., der er dokumenteret tilstrækkeligt efter stk. 4, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne helt eller delvis, afhængigt af hvad der er relevant.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for frigivelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 5 og tærskelværdien for delvise tab efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.«

73. I § 33 b, stk. 1, ændres »§ 20 a, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 20 a, stk. 4, nr. 2« til: »§ 20 a, stk. 5, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 20 a, stk. 5, nr. 2 eller 3«.

74. I § 33 b, stk. 3, ændres »§ 20 a, stk. 3« til: »§ 20 a, stk. 4«, og »§ 20 a, stk. 4« ændres til: »§ 20 a, stk. 5«.

75. I § 33 b, stk. 4, ændres »§ 20 a, stk. 4« til: »§ 20 a, stk. 5«.

76. I § 33 b, stk. 5, ændres »§ 20 a, stk. 3« til: »§ 20 a, stk. 4«.

77. I § 34, stk. 1, ændres »bestemt til erhvervsmæssig oplægning« til: »leveret med henblik på erhvervsmæssige formål«.

78. I § 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der foreligger herudover en uregelmæssighed ved transporten, hvis en eller alle personer, der har været involveret i transporten, ikke har ladet sig registrere eller autorisere efter § 8, stk. 4-7 og 9, eller hvis de regler, som skatteministeren har fastsat efter § 20 b, stk. 5, ikke er overholdt ved en transport omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor modtageren hæfter efter § 33, stk. 7, nr. 3.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

79. I § 34, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

80. I § 34, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

81. I § 37 a ændres »18-20 a« til: »18-20 b«.

82. Efter § 37 a indsættes:

»§ 37 b. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders autorisation som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 3

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2018, som ændret ved § 21 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 28 i lov nr. 1126 af 19. november 2019, § 7 i lov nr. 1295 af 5. december 2019 og § 1 i lov nr. 1588 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6« til: »Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, og Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43«.

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak, EU-Tidende 2011, nr. L 176, side 24, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, og Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer, EU-Tidende 2019, nr. L 336, side 10-13.«

3. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak, EU-Tidende 2011, nr. L 176, side 24, og Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning), EU-Tidende 2020, nr. L 58, side 4-42.«

4. I § 4, stk. 1, indsættes efter »autoriserede«: »som oplagshavere«.

5. I § 5, stk. 1, 1. pkt., og § 6, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »virksomheder« til: »oplagshavere«.

6. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »er gået tabt som følge af brand, brækage el.lign.« til: »er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt«.

7. I § 8, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »til at«: »forarbejde eller«.

8. I § 8, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«.

9. § 8, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) når varer importeres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 12, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter importen henføres under afgiftssuspensionsordningen, eller ved uretmæssig indpassage af varer, medmindre toldskylden er bortfaldet i medfør af artikel 124, stk. 1, litra e-g eller k, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.«

10. I § 8, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4« til: »stk. 1, nr. 1-3«.

11. I § 8, stk. 3, ændres », der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet« til: »anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen her i landet efter stk. 1, nr. 1,«.

12. I § 8, stk. 3, nr. 2, § 19, stk. 1, nr. 4, og § 36, nr. 1, ændres »nr. 5 eller 6« til: »nr. 5-7«.

13. I § 10, stk. 3, 2. pkt., ændres »indført fra steder uden for EU« til: »importeret«.

14. I § 10 a, stk. 1, nr. 1, ændres »erhvervsmæssig oplægning af varerne« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

15. I § 10 a, stk. 1, nr. 2, ændres »eller midlertidigt registreret varemodtager« til: », midlertidigt registreret varemodtager, autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager«, og »sælgeren« ændres til: »en afsender, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed,«.

16. I § 10 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssigt oplagt« til: »leveret til erhvervsmæssige formål«, og »stk. 4, nr. 1-3« ændres til: »stk. 4 eller 5«, og i 2. pkt. ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

17. I § 10 a, stk. 3, ændres »anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet« til: »er ikke omfattet af afgiftspligten efter denne lov«.

18. § 10 a, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. En autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret modtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, jf. 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 9 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 10, stk. 2, er registreret som varemodtager, kan fungere som autoriseret modtager ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 5. En midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret modtager her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land, jf. § 20 a, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. En autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 8, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret afsender her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen, jf. 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 9 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 10, stk. 3, er registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 7. En midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 8, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret afsender her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder, jf. § 20 a, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen og

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 8-12.

19. I § 10 a, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »her til landet«: »efter stk. 1, nr. 2«.

20. I § 10 a, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »sælger« til: »afsender«, og »sælgerens« ændres til: »afsenderens«.

21. I § 10 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«, og i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 9«.

22. I § 10 a, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »sælgeren« til: »afsenderen eller afsenderens herværende repræsentant«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

23. I § 10 a, stk. 9, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-10«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 11«.

24. I § 11, stk. 2, og § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »varemodtagere«: »og autoriserede modtagere«.

25. I overskriften før § 12 ændres »indføres fra steder uden for EU« til: »importeres«.

26. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »indføres« til: »importeres«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 2«.

27. I § 12, stk. 2, ændres »indføres« til: »importeres«.

28. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »oplagshavere og« til: »oplagshavere,«, og i 2. pkt. ændres »autoriserede varemodtagere« til: »registrerede varemodtagere«.

29. I § 15, 1. pkt., indsættes efter »varemodtager«: »og en autoriseret modtager«.

30. I § 18, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »varemodtagere,«: »autoriserede modtagere,«, og »stk. 5 eller 6« ændres til: »stk. 8 eller 9«.

31. I § 18, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »importerer«: »eller modtager«.

32. I § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »indførselssted« til: »importsted«.

33. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »landet, eller« til: »landet,«.

34. I § 19, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) det udgangstoldsted, jf. artikel 329, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, som samtidig er afgangstoldsted for proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 189, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

35. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når importen efter stk. 1 og 2 finder sted uden for et afgiftsoplag, anmode klarereren eller enhver anden person, som direkte eller indirekte har været involveret i opfyldelsen af toldformaliteter i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, om at dokumentere, at de importerede varer er bestemt til at blive forsendt her fra landet til et andet EU-land.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

36. I § 19, stk. 3, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, ændres »indførselssted« til: »importsted«.

37. I § 19, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 5, nr. 1, ændres »5, eller« til: »6,«.

38. I § 19, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »3.« til: »3, eller«.

39. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som nr. 3:

»3) når varerne i tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 5, henføres under proceduren for ekstern forsendelse.«

40. I § 19, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »inden for EU«: », og kravene til dokumentation efter stk. 3«.

41. § 20, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 10 a, stk. 6, nr. 1.«

42. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 10 a, stk. 9, nr. 1. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.«

43. Efter § 20 indsættes:

»Afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug

§ 20 a. Varer, der er overgået til forbrug her i landet efter § 8, kan afsendes af en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret afsender her i landet efter § 10 a, stk. 6 og 7, til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål, når leveringen sker til en modtager, der er registreret som autoriseret modtager i et andet EU-land.

Stk. 2. Varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, kan leveres til en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret modtager her i landet efter § 10 a, stk. 4 og 5, med henblik på erhvervsmæssige formål, når varerne afsendes af en afsender, der er registreret som autoriseret afsender i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, begynder,

1) når varerne forlader den autoriserede afsenders eller den midlertidigt autoriserede afsenders lokaler, eller

2) når varerne forlader det sted, som den autoriserede afsender eller den midlertidigt autoriserede afsender har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, ophører,

1) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne i sine lokaler, eller

2) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne det sted, som den autoriserede modtager har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer efter stk. 1 og 2.

Kontrolbestemmelser«.

44. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 10 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6« til: »§ 10 a, stk. 4-7, stk. 8, 2. pkt., eller stk. 9«.

45. I § 29, stk. 1, nr. 4, ændres »er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage el.lign.« til: »er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt«.

46. I § 29, stk. 1, nr. 5, ændres »personer eller« til: »personer,«.

47. I § 29, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) varer til brug for andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, eller«.

Nr. 6 bliver herefter nr. 7.

48. I § 29, stk. 4, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende« til: »Registrerede«.

49. I § 29 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 6 og 7, administreres af Forsvarsministeriet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

50. I § 31, stk. 2, ændres »§ 35« til: »§ 34«.

51. I § 31, stk. 3, indsættes efter »varer, der«: »forarbejdes eller«, efter »personer, som« indsættes: »forarbejder eller«, og efter »involveret i« indsættes: »forarbejdningen eller«.

52. I § 31, stk. 4, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«, efter »fremstiller« indsættes: »eller forarbejder«, og efter »fremstilling« indsættes: »eller forarbejdning«.

53. I § 31, stk. 5, ændres »indføres« til: »importeres eller uretmæssigt indpasserer«.

54. § 31, stk. 5, nr. 1, affattes således:

»1) klarereren som defineret i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen eller enhver anden person som omhandlet i artikel 77, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 om EU-toldkodeksen eller«.

55. I § 31, stk. 5, nr. 2, ændres »en uregelmæssig indførsel« til: »den uretmæssige indpassage«.

56. § 31, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål af varerne, jf. § 10 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter den autoriserede modtager, medmindre der er sket en uregelmæssighed, jf. § 35, jf. stk. 8. Har en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.«

57. I § 31, stk. 7, nr. 1, ændres »sælger« til: »afsender«.

58. I § 31, stk. 7, nr. 2, ændres »sælgers« til: »afsenderens«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

59. I § 31, stk. 7, nr. 3, ændres »sælger af varerne« til: »afsenderen af varerne eller afsenderens herværende repræsentant«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

60. I § 31, stk. 8, ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

61. I § 31, stk. 8, nr. 1, ændres »stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2« til: »stk. 4, eller stk. 9, nr. 1 og 2«.

62. I § 31, stk. 10, ændres »§ 19, stk. 5« til: »§ 19, stk. 6«.

63. I § 31, stk. 11, 2. pkt., ændres »Når« til: »Hvis«.

64. I overskriften før § 33 ændres »Ødelæggelser« til: »Tilintetgørelse«.

65. I § 33, stk. 1, ændres »totalt ødelagte« til: »fuldstændig tilintetgjort«.

66. § 33, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt, helt eller delvis, som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne, anses ikke for overgået til forbrug efter § 8. Delvise tab under en bevægelse under afgiftssuspensionsordningen, som skyldes varernes art, anses ikke som overgang til forbrug efter § 8, hvis tabets omfang er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder. Den del af det delvise tab, der overstiger den fælles tærskel for delvise tab som fastsat efter stk. 6, anses som overgået til forbrug.

Stk. 3. For varer, der efter § 10 a er bestemt til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg her i landet, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne. I tilfælde af delvise tab som følge af varernes art, der sker under transport her i landet, forfalder afgiften ikke her i landet, hvis omfanget af det delvise tab er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder.

Stk. 4. Fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer, som har fundet sted efter stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, har fundet sted, eller hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, er blevet opdaget, i tilfælde, hvor stedet for den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, ikke kan fastslås.

Stk. 5. Ved fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab af varer omfattet af stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., der er dokumenteret tilstrækkeligt efter stk. 4, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne helt eller delvis, afhængigt af hvad der er relevant.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for frigivelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 5 og tærskelværdien for delvise tab efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.«

67. I § 34, stk. 1, ændres »§ 19, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 2« til: »§ 19, stk. 5, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 19, stk. 5, nr. 2 eller 3«.

68. I § 34, stk. 3, ændres »§ 19, stk. 3« til: »§ 19, stk. 4«, og »§ 19, stk. 4« ændres til: »§ 19, stk. 5«.

69. I § 34, stk. 4, ændres »§ 19, stk. 4« til: »§ 19, stk. 5«.

70. I § 34, stk. 5, ændres »§ 19, stk. 3« til: »§ 19, stk. 4«.

71. I § 35, stk. 1, ændres »bestemt til erhvervsmæssig oplægning« til: »leveret med henblik på erhvervsmæssige formål«.

72. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der foreligger herudover en uregelmæssighed ved transporten, hvis en eller alle personer, der har været involveret i transporten, ikke har ladet sig registrere eller autorisere efter § 10 a, stk. 4-7 og 9, eller hvis de regler, som skatteministeren har fastsat efter § 20 a, stk. 5, ikke er overholdt ved en transport omfattet af § 10 a, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor modtageren hæfter efter § 31, stk. 7, nr. 3.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

73. I § 35, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

74. I § 35, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

75. Efter § 36 a indsættes før overskriften før § 37:

»§ 36 b. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders autorisation som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 4

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020, som ændret ved § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5-6« til: »Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, og Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43«.

2. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, og Rådets direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EU-Tidende 2020, nr. L 256, side 1-10.«

3. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 1992/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 9, side 12, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, Rådets direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EU-Tidende 2020, nr. L 256, side 1-10, og Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer, EU-Tidende 2019, nr. L 336, side 10-13.«

4. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 21, Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EF-Tidende 1992, nr. L 316, side 29, Rådets direktiv (EU) 2020/1151 af 29. juli 2020 om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, EU-Tidende 2020, nr. L 256, side 1-10, og Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning), EU-Tidende 2020, nr. L 58, side 4-42.«

5. I § 3 A indsættes efter »og som«: »forefindes på flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning eller«.

6. I § 4, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »til at«: »forarbejde eller«.

7. I § 4, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«.

8. § 4, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) når varer importeres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 13, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter importen henføres under afgiftssuspensionsordningen, eller ved uretmæssig indpassage af varer, medmindre toldskylden er bortfaldet i medfør af artikel 124, stk. 1, litra e-g eller k, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.«

9. I § 4, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 1, og nr. 3 og 4« til: »stk. 1, nr. 1-3«.

10. I § 4, stk. 3, ændres », der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet« til: »anses for at forlade afgiftssuspensionsordningen her i landet efter stk. 1, nr. 1,«.

11. I § 4, stk. 3, nr. 2, § 15, stk. 1, nr. 4, og § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 11, stk. 1, nr. 4 eller 5« til: »§ 11, stk. 1, nr. 9-11«.

12. I § 6, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »pålægge en«: »registreret«.

13. I § 6, stk. 4, 1. pkt., og § 27, stk. 10, ændres »§ 15, stk. 5« til: »§ 15, stk. 6«.

14. I § 6, stk. 5, 2. pkt., ændres »indført fra steder uden for EU« til: »importeret«.

15. I § 6 a, stk. 1, nr. 1, ændres »erhvervsmæssig oplægning af varerne« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

16. I § 6 a, stk. 1, nr. 2, ændres »eller midlertidigt registreret varemodtager« til: », midlertidigt registreret varemodtager, autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager«, og »sælgeren« ændres til: »en afsender, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed,«.

17. I § 6 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssigt oplagt« til: »leveret til erhvervsmæssige formål«, og »stk. 4, nr. 1-3« ændres til: »stk. 4 eller 5«, og i 2. pkt. ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

18. I § 6 a, stk. 3, ændres »anses ikke for at være oplagt til erhvervsmæssige formål her i landet« til: »er ikke omfattet af afgiftspligten efter denne lov«.

19. § 6 a, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. En autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret modtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, jf. dog 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 5 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 6, stk. 2, er registreret som varemodtager, kan fungere som autoriseret modtager ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 5. En midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret modtager her i landet, skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land, jf. § 15 a, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. En autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 4, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret afsender her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog 3. pkt. Virksomheder eller personer, der efter § 5 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 6, stk. 5, er registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 7. En midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 4, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret afsender her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder, jf. § 15 a, stk. 3,

1) registreres som midlertidigt autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen og

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 8-11.

20. I § 6 a, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »her til landet«: »efter stk. 1, nr. 2«.

21. I § 6 a, stk. 6, der bliver stk. 9, ændres »sælger« til: »afsender«, og »sælgerens« ændres til: »afsenderens«.

22. I § 6 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«, og i stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 10, 2. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 9«.

23. I § 6 a, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-10«.

24. § 7, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 6 a, stk. 6, nr. 1.«

25. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå autorisation som oplagshaver her i landet, at virksomheden eller personen har et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der autoriseres som oplagshaver efter § 6 a, stk. 9, nr. 1. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen efter 1. pkt.«

26. I § 9, stk. 2, og § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »varemodtagere«: »og autoriserede modtagere«.

27. I § 10, stk. 1, nr. 5, ændres »er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, brækage eller lignende« til: »er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt«.

28. § 11, stk. 1, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) er fuldstændig denaturerede,

2) er denaturerede og anvendes til fremstilling af produkter, der ikke er bestemt til konsum, når den denaturerede alkohol enten er blevet tilsat et produkt, der ikke er bestemt til konsum, eller anvendes til vedligeholdelse og rengøring af fremstillingsudstyr, som anvendes til denne særlige fremstillingsproces,

3) anvendes til fremstilling af eddike, der henhører under position 2209 i EU’s kombinerede nomenklatur,

4) anvendes til fremstilling af sådanne lægemidler, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF,

5) anvendes til at fremstille aromastoffer til fremstilling af levnedsmidler og ikkealkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold, der ikke overstiger 1,2 pct. vol.

6) direkte eller som ingrediens i halvfabrikata anvendes til fremstilling af levnedsmidler, også fyldte, forudsat at alkoholindholdet i det enkelte tilfælde ikke overstiger 8,5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår chokolade, og 5 l ren alkohol pr. 100 kg produkt, for så vidt angår andre produkter,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 7-9.

29. I § 11, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 9, ændres »personer eller« til: »personer,«.

30. I § 11, stk. 1, indsættes efter nr. 4, der bliver nr. 9, som nyt nummer:

»10) leveres til brug for andre EU-landes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats her i landet, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 11.

31. I § 11, stk. 3, indsættes efter »øl«: », vin og frugtvin m.m.«

32. I § 11 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Fritagelsen efter stk. 1, nr. 10 og 11, administreres af Forsvarsministeriet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

33. I overskriften før § 13 ændres »indføres fra steder uden for EU« til: »importeres«.

34. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »der indføres« til: »der importeres«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 2«.

35. I § 13, stk. 2, ændres »indføres« til: »importeres«.

36. I § 14, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 6 a, stk. 1, nr. 2,«: »eller er registreret som autoriseret modtager,«.

37. I § 14, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »importerer«: »eller modtager«.

38. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »indførselssted« til: »importsted«.

39. I § 15, stk. 1, nr. 4, ændres »landet, eller« til: »landet,«.

40. I § 15, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) det udgangstoldsted, jf. artikel 329, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, som samtidig er afgangstoldsted for proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 189, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

41. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når importen efter stk. 1 og 2 finder sted uden for et afgiftsoplag, anmode klarereren eller enhver anden person, som direkte eller indirekte har været involveret i opfyldelsen af toldformaliteter i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, om at dokumentere, at de importerede varer er bestemt til at blive forsendt her fra landet til et andet EU-land.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

42. I § 15, stk. 3, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, ændres »indførselssted« til: »importsted«.

43. I § 15, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 5, nr. 1, ændres »5, eller« til: »6,«.

44. I § 15, stk. 4, nr. 2, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »nr. 3.« til: »nr. 3, eller«.

45. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som nr. 3:

»3) når varerne i tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 5, henføres under proceduren for ekstern forsendelse.«

46. I § 15, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »inden for EU«: », og kravene til dokumentation efter stk. 3«.

47. Efter § 15 indsættes før overskriften før § 16:

»Afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug

§ 15 a. Varer, der er overgået til forbrug her i landet efter § 4, kan afsendes af en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret afsender her i landet efter § 6 a, stk. 6 og 7, til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål, når leveringen sker til en modtager, der er registreret som autoriseret modtager i et andet EU-land.

Stk. 2. Varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, kan leveres til en virksomhed eller person, som er registreret som autoriseret modtager her i landet efter § 6 a, stk. 4 og 5, med henblik på erhvervsmæssige formål, når varerne afsendes af en afsender, der er registreret som autoriseret afsender i et andet EU-land.

Stk. 3. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, begynder,

1) når varerne forlader den autoriserede afsenders eller den midlertidigt autoriserede afsenders lokaler, eller

2) når varerne forlader det sted, som den autoriserede afsender eller den midlertidigt autoriserede afsender har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 4. Transport af varer, jf. stk. 1 og 2, ophører,

1) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne i sine lokaler, eller

2) når den autoriserede modtager eller den midlertidigt autoriserede modtager tager imod leveringen af varerne det sted, som den autoriserede modtager har meddelt til told- og skatteforvaltningen, inden transporten af varerne begyndte.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer efter stk. 1 og 2.«

48. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »oplagshavere og« til: »oplagshavere,«.

49. I § 18, 1. pkt., indsættes efter »varemodtager«: »og en autoriseret modtager«.

50. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 6 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6« til: »§ 6 a, stk. 4-7, stk. 8, 2. pkt., eller stk. 9«.

51. I § 27, stk. 3, indsættes efter »varer, der«: »forarbejdes eller«, efter »personer, som« indsættes: »forarbejder eller«, og efter »involveret i« indsættes: »forarbejdningen eller«.

52. I § 27, stk. 4, indsættes efter »fremstilles«: »eller forarbejdes«, efter »fremstiller« indsættes: »eller forarbejder«, og efter »fremstilling« indsættes: »eller forarbejdning«.

53. I § 27, stk. 5, ændres »indføres« til: »importeres eller uretmæssigt indpasserer«.

54. § 27, stk. 5, nr. 1, affattes således:

»1) klarereren som defineret i artikel 5, nr. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen eller enhver anden person som omhandlet i artikel 77, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 952/2013 om EU-toldkodeksen eller«.

55. I § 27, stk. 5, nr. 2, ændres »en uregelmæssig indførsel« til: »den uretmæssige indpassage«.

56. § 27, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For betaling af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål af varerne, jf. § 6 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, hæfter den autoriserede modtager, medmindre der er sket en uregelmæssighed, jf. § 30, jf. stk. 8. Har en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.«

57. I § 27, stk. 7, nr. 1, ændres »sælger« til: »afsender«.

58. I § 27, stk. 7, nr. 2, ændres »sælgers« til: »afsenderens«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

59. I § 27, stk. 7, nr. 3, ændres »sælger af varerne« til: »afsenderen af varerne eller afsenderens herværende repræsentant«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 9«.

60. I § 27, stk. 8, ændres »erhvervsmæssig oplægning« til: »levering til erhvervsmæssige formål«.

61. I § 27, stk. 8, nr. 1, ændres »stk. 4, nr. 2, eller stk. 6, nr. 1 og 2« til: »stk. 4, eller stk. 9, nr. 1 og 2«.

62. I § 27, stk. 11, 2. pkt., ændres »Når« til: »Hvis«.

63. I § 27, stk. 12, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 7, stk. 2, 3. pkt.«

64. I overskriften før § 28 ændres »Ødelæggelser« til: »Tilintetgørelse«.

65. I § 28, stk. 1, ændres »totalt ødelagte« til: »fuldstændig tilintetgjort«.

66. § 28, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Varer, der under afgiftssuspensionsordningen bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt, helt eller delvis, som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse til fra told- og skatteforvaltningen at tilintetgøre varerne, anses ikke for overgået til forbrug efter § 4. Delvise tab under en bevægelse under afgiftssuspensionsordningen, som skyldes varernes art, anses ikke som overgang til forbrug efter § 4, hvis tabets omfang er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder. Den del af det delvise tab, der overstiger den fælles tærskel for delvise tab som fastsat efter stk. 6, anses som overgået til forbrug.

Stk. 3. For varer, der efter § 6 a er bestemt til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg her i landet, forfalder afgift af varerne ikke her i landet, hvis varerne under transport her i landet bliver fuldstændig tilintetgjort eller går uigenkaldeligt tabt som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure eller efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til at tilintetgøre varerne. I tilfælde af delvise tab som følge af varernes art, der sker under transport her i landet, forfalder afgiften ikke her i landet, hvis omfanget af det delvise tab er under den fælles tærskel som fastsat efter stk. 6, medmindre told- og skatteforvaltningen har rimelig grund til at have mistanke om, at der er tale om svig eller uregelmæssigheder.

Stk. 4. Fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab, helt eller delvis, af varer, som har fundet sted efter stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, har fundet sted, eller hvis det er her i landet, den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, er blevet opdaget, i tilfælde, hvor stedet for den fuldstændige tilintetgørelse eller det uigenkaldelige tab, helt eller delvis, ikke kan fastslås.

Stk. 5. Ved fuldstændig tilintetgørelse eller uigenkaldeligt tab af varer omfattet af stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., der er dokumenteret tilstrækkeligt efter stk. 4, frigives sikkerhedsstillelsen for betaling af afgifter af varerne helt eller delvis, afhængigt af hvad der er relevant.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for frigivelse af sikkerhedsstillelsen efter stk. 5 og tærskelværdien for delvise tab efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt.«

67. I § 29, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2« til: »§ 15, stk. 5, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 5, nr. 2 eller 3«.

68. I § 29, stk. 3, ændres »§ 15, stk. 3« til: »§ 15, stk. 4«, og »§ 15, stk. 4« ændres til: »§ 15, stk. 5«.

69. I § 29, stk. 4, ændres »§ 15, stk. 4« til: »§ 15, stk. 5«.

70. I § 29, stk. 5, ændres »§ 15, stk. 3« til: »§ 15, stk. 4«.

71. I § 30, stk. 1, ændres »er bestemt til erhvervsmæssig oplægning« til: »er leveret med henblik på erhvervsmæssige formål«.

72. I § 30 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der foreligger herudover en uregelmæssighed ved transporten, hvis en eller alle personer, der har været involveret i transporten, ikke har ladet sig registrere eller autorisere efter § 6 a, stk. 4-7 og 9, eller hvis de regler, som skatteministeren har fastsat efter § 15 a, stk. 5, ikke er overholdt ved en transport omfattet af § 6 a, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor modtageren hæfter efter § 27, stk. 7, nr. 3.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

73. I § 30, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

74. I § 30, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

75. I § 33, stk. 2, ændres »indført« til: »importeret«.

76. I § 34, stk. 1, ændres »13-15« til: »13-15 a«.

77. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders autorisation som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 5

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 1 i lov nr. 1310 af 6. december 2019, § 1 i lov nr. 810 af 9. juni 2020 og § 5 i lov nr. 2197 af 29. december 2020 og senest ved § 2 i lov nr. 789 af 4. maj 2021, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 1 til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område, EF-Tidende 1986, nr. L 326, side 40, Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2006, nr. L 347, side 1, Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, EU-Tidende 2006, nr. L 384, side 92, Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 23, Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 14, side 7, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009, nr. L 175, side 12, Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, EU-Tidende 2009, nr. L 292, side 5, Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side 14, Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1, Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1, Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af momssystemdirektivet for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4-6, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv 2016/1065/EU af 27. juni 2016 om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår behandlingen af vouchere, EU-Tidende 2016, nr. L 177, side 9, Rådets direktiv 2017/2455/EU af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, EU-Tidende 2017, nr. L 348, side 7, Rådets direktiv 2018/912/EU af 22. juni 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen, EU-Tidende 2018, nr. L 162, side 1, Rådets direktiv 2018/1713/EU af 6. november 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter, EU-Tidende 2018, nr. L 286, side 20, Rådets direktiv 2018/1695/EU af 6. november 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig, EU-Tidende 2018, nr. L 282, side 5, Rådets direktiv 2018/1910/EU af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne, EU-Tidende 2018, nr. L 311, side 3, Rådets direktiv 2019/475/EU af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42, Rådets direktiv 2019/1995/EU af 21. november 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer, EU-Tidende 2019, nr. L 310, side 1, Rådets afgørelse 2020/1109/EU af 20. juli 2020 om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995, for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse som reaktion på covid-19-pandemien, EU-Tidende 2020, nr. L 244, side 3, og Rådets direktiv 2020/1756 af 20. november 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland, EU-Tidende 2020, nr. L 396, side 1.«

2. Fodnote 1 til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område, EF-Tidende 1986, nr. L 326, side 40, Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2006, nr. L 347, side 1, Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, EU-Tidende 2006, nr. L 384, side 92, Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 23, Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 14, side 7, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009, nr. L 175, side 12, Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b og c, i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, EU-Tidende 2009, nr. L 292, side 5, Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side 14, Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1, Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne, EU-Tidende 2010, nr. L 189, side 1, Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 om ændring af momssystemdirektivet for så vidt angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2013, nr. L 201, side 4-6, Rådets direktiv 2013/61/EU af 17. december 2013 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte, EU-Tidende 2013, nr. L 353, side 5 og 6, Rådets direktiv 2016/1065/EU af 27. juni 2016 om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår behandlingen af vouchere, EU-Tidende 2016, nr. L 177, side 9, dele af Rådets direktiv 2017/2455/EU af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, EU-Tidende 2017, nr. L 348, side 7, Rådets direktiv 2018/912/EU af 22. juni 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen, EU-Tidende 2018, nr. L 162, side 1, Rådets direktiv 2018/1713/EU af 6. november 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter, EU-Tidende 2018, nr. L 286, side 20, Rådets direktiv 2018/1695/EU af 6. november 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig, EU-Tidende 2018, nr. L 282, side 5, Rådets direktiv 2018/1910/EU af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne, EU-Tidende 2018, nr. L 311, side 3, og Rådets direktiv 2019/475/EU af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42, Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 19. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer, EU-Tidende 2019, nr. L 336, side 10, Rådets direktiv (EU) 2019/1995 af 21. november 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer, EU-Tidende 2019, nr. L 310, side 1, Rådets afgørelse 2020/1109/EU af 20. juli 2020 om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995, for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse som reaktion på covid-19-pandemien, EU-Tidende 2020, nr. L 244, side 3, og Rådets direktiv (EU) 2020/1756 af 20. november 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland, EU-Tidende 2020, nr. L 396, side 1.«

3. I § 3, stk. 2, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 2, § 69, stk. 3, 2. pkt., og § 75, stk. 4, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

4. I § 11 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Det forhold, at de væbnede styrker i et EU-land, der deltager i en forsvarsindsats, som gennemføres med henblik på en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, til eget brug eller til brug for det civile personale, der ledsager dem, her i landet benytter varer, som de ikke har erhvervet inden for rammerne af de normale afgiftsordninger på EU’s indre marked, sidestilles med erhvervelse af varer inden for EU’s afgiftsområde mod vederlag, når indførslen af de pågældende varer ikke kan omfattes af den i § 36, stk. 4, omhandlede fritagelse.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

5. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

6. § 30, stk. 1, affattes således:

»Udlejningsvirksomheder og køreskoler kan ved salg eller udtagning til ejerens private brug af motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning eller køreundervisning, afgiftsberigtige disse efter reglerne i denne bestemmelse. Afgiften for køretøjer, som indeholder registreringsafgift på salgstidspunktet, og som sælges til en lavere pris end indkøbsprisen, beregnes på grundlag af en formel, der i tælleren har afgiften ved køretøjets første indregistrering i Danmark ganget med salgsprisen og i nævneren har den oprindelige købspris. Afgiften for køretøjer, som indeholder registreringsafgift på salgstidspunktet, og som sælges med fortjeneste, beregnes som 20 pct. af differencen mellem salgsprisen og den betalte registreringsafgift på købstidspunktet. Ved udtagning af køretøjer, som indeholder registreringsafgift på udtagningstidspunktet, beregnes afgiften på grundlag af en formel, der i tælleren har afgiften ved køretøjets første indregistrering i Danmark ganget med købsprisen (restværdien på udtagningstidspunktet) og i nævneren har den oprindelige købspris. For køretøjer, der ikke indeholder registreringsafgift på salgstidspunktet, beregnes afgiften efter lovens almindelige regler. Leasingselskaber, som efter endt leasing afgiftsberigtiger køretøjet i eget navn, kan ved videresalget afregne afgift af salgsprisen efter denne bestemmelse eksklusive den betalte registreringsafgift.«

7. I § 30 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Autoforhandlere kan ved salg af indregistrerede demonstrations- og udlejningspersonbiler, der har været anvendt til forhandlerens fradragsberettigede formål, anvende reglerne i stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 30, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

9. I § 31, 2. pkt., ændres »§ 30, stk. 3« til: »§ 30, stk. 4«.

10. I § 34, stk. 1, nr. 14, indsættes efter litra c som nyt litra:

»d) Varer og ydelser, der har et andet EU-land som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra ethvert EU-land bortset fra EU-bestemmelseslandet selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og i det omfang de pågældende er berettiget til afgiftsfritagelse i værtslandet, og for varers vedkommende, hvis varerne transporteres til det pågældende EU-land.«

Litra d og e bliver herefter litra e og f.

11. I § 36 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Indførsel af varer, som foretages her i landet af væbnede styrker fra andre EU-lande, og som er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, er fritaget for afgift.

Stk. 5. Indførsel af varer, som foretages her i landet, af væbnede styrker fra andre lande, der er parter i NATO, og som er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker udgør et led i det fælles forsvar, er fritaget for afgift.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

12. Efter § 36 indsættes i kapitel 9 før overskriften før § 37:

»§ 36 a. Retten til fradrag indtræder på det tidspunkt, hvor afgiftspligten for den fradragsberettigede vare eller ydelse indtræder (leveringstidspunktet), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fradragsretten kan udøves, når

1) vedkommende er i besiddelse af en faktura eller

2) vedkommende, for så vidt angår indførsel af varer til landet fra steder uden for EU, er i besiddelse af et dokument vedrørende indførslen, der angiver den afgiftspligtige person som modtager eller importør, og som angiver eller gør det muligt at beregne den skyldige afgift.«

13. I § 45, stk. 2, 3. pkt., ændres »i et af alliancens medlemslande« til: »her i landet«.

14. I § 45 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Der ydes godtgørelse af afgift ved levering af varer og ydelser, som foretages her i landet, og som er bestemt til væbnede styrker fra andre EU-lande til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Stk. 5. Der ydes godtgørelse af afgift ved levering af varer og ydelser, som foretages her i landet, og som er bestemt til væbnede styrker fra andre stater, der er parter i NATO, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker udgør et led i det fælles forsvar.«

Stk. 4-16 bliver herefter stk. 6-18.

15. I § 45, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 2, 4 og 5«.

16. I § 45, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 6« til »stk. 8«.

17. I § 45, stk. 6, der bliver stk. 8, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Ligeledes administreres godtgørelsesordningen efter stk. 4 og 5 af Forsvarsministeriet.«

18. I § 45, stk. 10, der bliver stk. 12, og stk. 11, der bliver stk. 13, ændres »stk. 9« til: »stk. 11«.

19. I § 51 b, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »SE-nr./CVR-nr.« til: »cvr-nummer/SE-nummer/UViR-nummer«.

20. I § 56, stk. 3, 2. pkt., og § 69, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 3« til: »§ 30, stk. 4«.

21. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 30, stk. 2« til: »§ 30, stk. 3«.

§ 6

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 12. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

2. I § 11, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

3. I § 18, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

§ 7

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 17. april 2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 2 i lov nr. 811 af 9. juni 2020 og § 5 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

2. I § 3 d, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

3. I § 4, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

4. I § 8, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

§ 8

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 5 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 8 i lov nr. 1126 af 19. november 2019, § 1 i lov nr. 1295 af 5. december 2019 og § 1 i lov nr. 811 af 9. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 8, 2. pkt., ændres »Erhvervsdrivende varemodtagere kan« til: »Registrerede varemodtagere kan uden bevilling«.

2. Efter § 32 indsættes før overskriften før § 33:

»§ 32 a. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 9

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020, som ændret ved § 7 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 10

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 5. maj 2020, som ændret ved § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 2 i lov nr. 61 af 28. januar 2020, § 2 i lov nr. 168 af 29. februar 2020 og § 1 i lov nr. 2226 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 8, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

3. I § 7 a, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

4. I § 9, stk. 11, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

§ 11

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og senest ved § 2 i lov nr. 1588 af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

2. I § 15, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

3. I § 16 a, stk. 8, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

4. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 12

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020, som ændret ved § 2 i lov nr. 138 af 25. februar 2020, § 2 i lov nr. 2225 af 29. december 2020 og § 5 i lov nr. 923 af 18. maj 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 9, 8. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

§ 13

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. februar 2018, som ændret ved § 6 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, § 9 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 14 i lov nr. 1126 af 19. november 2019 og § 3 i lov nr. 1295 af 5. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 9, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

3. I § 2, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

4. Efter § 7 indsættes:

»§ 8. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 14

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 1. juli 2020, som ændret ved § 10 i lov nr. 1728 af 27. december 2019, § 3 i lov nr. 138 af 25. februar 2020 og § 3 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

2. I § 8, stk. 8, 8. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

§ 15

I lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 29. juni 2020, som ændret ved § 11 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

2. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 12, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

4. I § 19, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

§ 16

I lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1214 af 10. august 2020, som ændret ved § 12 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

§ 17

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 9. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

2. I § 10, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

3. I § 17, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.«

§ 18

I pvc-afgiftsloven, lov nr. 2061 af 21. december 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

§ 19

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 1. marts 2020, som ændret ved § 3 i lov nr. 715 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 2074 af 21. december 2020 og § 3 i lov nr. 2221 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, EU-Tidende 2014, nr. L 127, side 129, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/413/EU af 11. marts 2015 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (CBE-direktivet), EU-Tidende 2015, nr. L 68, side 9 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/520 af 19. marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (EETS-direktivet), EU-tidende 2019, nr. L 91, side 45.«

2. § 17 a affattes således:

»§ 17 a. Told- og skatteforvaltningen kan udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i stater, som deltager i det europæiske køretøj- og kørekortinformationssystem, med henblik på at foretage elektronisk søgning i oplysninger fra Køretøjsregisteret og tilsvarende udenlandske registre til brug for følgende:

1) Efterforskning af mistanke om momssvig.

2) Registrering af køretøjer.

3) Opkrævning af registreringsafgift.

4) Opkrævning af andre køretøjsrelaterede afgifter.«

§ 20

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. april 2020, som ændret ved § 19 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 4 i lov nr. 672 af 19. april 2021, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan give offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillingsforhold og virksomheders registrering som oplagshaver i henhold til denne lov. Udleveringen kan ske, når der angives SE-nummer/cvr-nummer på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

§ 21

I lov nr. 1728 af 27. december 2018 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr. 85 af 30. januar 2019, lov nr. 270 af 26. marts 2019, § 10 i lov nr. 1295 af 5. december 2019 og § 7 i lov nr. 168 af 29. februar 2020, foretages følgende ændring:

1. § 4, nr. 2, § 5, nr. 26, § 6, nr. 15, § 8, nr. 18, § 10, § 11, nr. 8, §§ 12, 14 og 19, § 21, nr. 3, og § 24, nr. 5, ophæves.

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2021, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 9 og 25-28, § 2, nr. 3, 11 og 32, 33 og 35, § 3, nr. 2, 12, 46, 47 og 49, § 4, nr. 3, 11, 29, 30 og 32, og § 5, nr. 2-5, 10, 11 og 13-18, træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 3. § 1, nr. 3-8, 10-24 og 30-70, § 2, nr. 4-10, 12-22, 24-30, 36-68 og 70-81, § 3, nr. 3-11, 13-40, 42-45, 48 og 51-74, og § 4, nr. 4, 6-10, 12-23, 25-27, 33-62 og 64-76, træder i kraft den 13. februar 2023.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 71, § 2, nr. 82, § 3, nr. 75, § 4, nr. 77, § 7, nr. 1, § 8, nr. 2, § 9, § 10, nr. 2, § 11, nr. 4, § 13, nr. 4, § 14, nr. 1, § 15, nr. 2, § 16, nr. 1, § 18, nr. 1, og § 20, nr. 1.

Stk. 5. § 2, nr. 2, 31 og 34, og § 4, nr. 2, 28 og 31, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 6. Regler fastsat i medfør af § 4 b, stk. 8, § 9, stk. 17, og § 15, stk. 5, i lov om energiafgifter af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 4 b, stk. 11, i lov om energiafgifter af mineralolieprodukter m.v., jf. denne lovs § 1, nr. 17, § 9, stk. 18, i lov om energiafgifter af mineralolieprodukter m.v., jf. denne lovs § 1, nr. 27, og § 15, stk. 6, i lov om energiafgifter af mineralolieprodukter m.v., jf. denne lovs § 1, nr. 37.

Stk. 7. Regler fastsat i medfør af spiritusafgiftslovens § 8, stk. 9, § 15, stk. 5, og § 20 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. april 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af spiritusafgiftslovens § 8, stk. 12, jf. denne lovs § 2, nr. 17, spiritusafgiftslovens § 15, stk. 6, jf. denne lovs § 2, nr. 35, og spiritusafgiftslovens § 20 a, stk. 6, jf. denne lovs § 2, nr. 46.

Stk. 8. Regler fastsat i medfør af tobaksafgiftslovens § 10 a, stk. 9, § 19, stk. 5, og § 29, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af tobaksafgiftslovens § 10 a, stk. 12, jf. denne lovs § 3, nr. 18, tobaksafgiftslovens § 19, stk. 6, jf. denne lovs § 3, nr. 35, og tobaksafgiftslovens § 29, stk. 6, jf. denne lovs § 3, nr. 49.

Stk. 9. Regler fastsat i medfør af øl- og vinafgiftslovens § 6 a, stk. 8, § 11, stk. 5, og § 15, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1451 af 8. oktober 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af øl- og vinafgiftslovens § 6 a, stk. 11, jf. denne lovs § 4, nr. 19, øl- og vinafgiftslovens § 11, stk. 6, jf. denne lovs § 4, nr. 32, og øl- og vinafgiftslovens § 15, stk. 6, jf. denne lovs § 4, nr. 41.

Stk. 10. Regler fastsat i medfør af momslovens § 36, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af momslovens § 36, stk. 7, jf. denne lovs § 5, nr. 11.

Stk. 11. Regler fastsat i medfør af § 7, stk. 10, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 1. juli 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 7, stk. 11, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. jf. denne lovs § 14, nr. 1.

Stk. 12. Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 6, i lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1214 af 10. august 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 9, stk. 7, i lov om afgift af kvælstofoxider, jf. denne lovs § 16, nr. 2.

Stk. 13. Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 8 og 9, i lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. april 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 9, stk. 9 og 10, i lov om afgift af svovl, jf. denne lovs § 20, nr. 2.

Givet på Amalienborg, den 11. juni 2021

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv (EU) 2019/475 af 18. februar 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, EU-Tidende 2019, nr. L 83, side 42 og 43, Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer, EU-Tidende 2019, nr. L 336, side 10-13, Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning), EU-Tidende 2020, nr. L 58, side 4-42, og gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/520 af 19. marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (EETS-direktivet), EU-Tidende 2019, nr. L 91, side 45.