Ændringslov nr. 823 af 07. maj 2021

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn og indførelse af obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, som ændret ved lov nr. 1060 af 30. juni 2020 og lov nr. 2216 af 29. december 2020, foretages følgende ændring:

1. Efter § 150 d indsættes:

»§ 150 e. Modtager en registreringspligtig enhed, jf. § 150 c, et påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos den pågældende enhed helt eller delvis, jf. § 150 d, stk. 1, skal vedkommende registreringspligtige enhed tage imod et opfølgnings- og læringsforløb ved et udgående rejsehold under Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen.«

§ 2

I lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet) foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3, ændres »2021« til: »2024«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2. § 150 e i lov om social service som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ophæves den 1. januar 2023.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2021

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag