Ændringsforslag til 3. behandling nr. 2020/1 ÆF3 134 af 24. februar 2021

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 23. februar 2021

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

[af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke)]:

Til § 28

Af Lars Boje Mathiesen (NB):

26) Som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Regler udstedt i medfør af stk. 1, kan kun anvendes efter forudgående retskendelse.«

[Det kræver retskendelse før regler i medfør af § 28, stk. 1 kan bringes i anvendelse]

Til § 49

27) I stk. 1 indsættes som nyt 2. punktum:

»Afgørelse om, at en person skal afgive personoplysninger, jf. 1. punktum, træffes ved rettens kendelse.«

[Krav om retskendelse ved anvendelse af bestemmelsen]

28) I stk. 3 indsættes som 5. pkt.:

»Afgørelse om, at en juridisk person skal afgive personoplysninger, jf. 1. punktum, træffes ved rettens kendelse.«

[Krav om retskendelse ved anvendelse af bestemmelsen]

29) I stk. 4 indsættes som 2. pkt.:

»Afgørelse om, at en juridisk person eller virksomhedsejer skal afgive personoplysninger, jf. 1. punktum, træffes ved rettens kendelse.«

[Krav om retskendelse ved anvendelse af bestemmelsen]

30) Stk. 5 udgår.

[Det foreslås, at stk. 5 udgår]

Til § 60

31) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Påføres der erhvervsdrivende tab i medfør af foranstaltninger i medfør af denne lov, har vedkommen krav på fuld erstatning herfor fra det offentlige.«

[Erstatning til erhvervsdrivende for tab]

Bemærkninger

Til nr. 26

Nye Borgerlige foreslår, at det vil kræve forudgående retskendelse før regler udstedt i medfør af § 28, stk. 1 kan anvendes.

Til nr. 27-29

Det fremgår af § 49, stk.1, at fysiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive personoplysninger, herunder oplysninger om deres forudgående opholdssted i ind- eller udland samt navn og kontaktoplysninger på de personer, som vedkommende har været i nær kontakt med. Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger efter 1. pkt., og kun hvis det er nødvendigt med henblik på at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

Det fremgår af § 49, stk. 3, at juridiske personer er forpligtet til efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive personoplysninger, herunder oplysninger om personnummer, kontaktoplysninger på ansatte eller medlemmer samt oplysninger om deres færden.

Nye Borgerlige foreslår, at afgørelse om, at en fysisk eller juridisk person skal afgive personoplysninger, skal træffes ved rettens kendelse.

Til nr. 30

Nye Borgerlige mener ikke, at sundhedsministeren skal kunne fastsætte regler om yderligere oplysningsforpligtelser.

Til nr. 31

Nye Borgerlige foreslår, at hvis erhvervsdrivende påføres tab i medfør af foranstaltninger i medfør af denne lov, så har de krav på fuld erstatning herfor fra det offentlige.