Tillægsbetænkning over lovforslag nr. 2020/1 TBL 134 af 24. februar 2021

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Den fulde tekst

Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 23. februar 2021

Tilføjelse til tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

[af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke)]:

1. Ændringsforslag

Radikale Venstres medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter vedtagelsen af ændringsforslag ved 3. behandling og med vedtagelsen af ændringsforslag nr. 32, som omgør vedtagelsen af ændringsforslag nr. 9.

Et mindretal i udvalget (V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter vedtagelsen af ændringsforslag ved 3. behandling. Mindretallet stemmer imod ændringsforslag nr. 32.

Et andet mindretal i udvalget (DF og NB) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet stemmer imod ændringsforslag nr. 32.

Et tredje mindretal i udvalget (LA) vil redegøre for sin indstilling til lovforslaget og ændringsforslag nr. 32 ved 3. behandling.

Et fjerde mindretal i udvalget (Susanne Zimmer (UFG)) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil redegøre for sin indstilling til ændringsforslag nr. 32 ved 3. behandling.

Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ved afgivelsen af tilføjelsen til tillægsbetænkning ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i tilføjelsen til tillægsbetænkning.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tilføjelsen til tillægsbetænkning.

3. Politiske bemærkninger

Venstre og Det Konservative Folkeparti

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget stemmer gult til ændringsforslag nr. 31 stillet af Nye Borgerlige uden for tillægsbetænkningen, da partierne ikke kender omfanget af de økonomiske konsekvenser af dette ændringsforslag, og da partierne heller ikke kan få oplyst, hvad der menes med fuld erstatning.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 31

Af et mindretal (RV), tiltrådt af et mindretal (S, SF og EL):

32) Paragraffen udgår.

[Ændring som følge af afstemningsfejl]

Bemærkninger

Til nr. 32

Ændringsforslag nr. 9 i udvalgets tillægsbetænkning om indsættelse af en ny § 01 (§ 31) blev ved en afstemningsfejl vedtaget ved 3. behandling.

Ændringsforslag nr. 32 retter op på denne fejl og indebærer, at paragraffen igen udgår af lovforslaget.

Hvis ændringsforslaget vedtages, udgår henvisningen til § 01 (§ 31) i lovforslagets § 75, stk. 2.

5. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 22. december 2020 og var til 1. behandling den 19. januar 2021. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget. Udvalget afgav betænkning den 9. februar 2021. Lovforslaget var til 2. behandling den 11. februar 2021, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i udvalget. Udvalget afgav tillægsbetænkning den 23. februar 2021.

Lovforslaget var til 3. behandling den 23. februar 2021, hvorunder behandlingen blev afbrudt og lovforslaget henvist til fornyet behandling i udvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Bilag

Efter udvalgets afgivelse af tillægsbetænkning er der omdelt 3 bilag på lovforslaget.

Annette Lind (S) Birgitte Vind (S) Tanja Larsson (S) Camilla Fabricius (S) nfmd. Daniel Toft Jakobsen (S) Kasper Roug (S) Julie Skovsby (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Stinus Lindgreen (RV) Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF) Peder Hvelplund (EL) Pernille Skipper (EL) Susanne Zimmer (UFG) Jane Heitmann (V) fmd. Ellen Trane Nørby (V) Hans Andersen (V) Martin Geertsen (V) Marlene Ambo-Rasmussen (V) Sophie Løhde (V) Liselott Blixt (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Per Larsen (KF) Lars Boje Mathiesen (NB) Henrik Dahl (LA)

Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 49
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 40
Dansk Folkeparti (DF) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Radikale Venstre (RV) 14
Enhedslisten (EL) 13
Det Konservative Folkeparti (KF) 12
Nye Borgerlige (NB) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 8