Skriftlig fremsættelse af lovforslag nr. 2020/1 SF.L L 134 af 23. december 2020

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (22. december 2020)

Sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

(Lovforslag nr. L 134)

For regeringen er det afgørende, at samfundet og myndighederne er rustet til at håndtere udbrud af smitsomme sygdomme, herunder både kendte og ukendte sygdomme, som både kan forårsage lokale og nationale sundhedskriser, f.eks. ved udbrud af epidemier.

Med lovforslaget skal det sikres, at myndighederne har de værktøjer, som måtte vise sig nødvendige til at sikre myndighedernes handlemuligheder og effektive ressourceudnyttelse med henblik på at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod smitsomme sygdomme.

Det foreslås at indføre mulighed for at fastsætte foranstaltninger over for individer, og regler om samfundsindgribende foranstaltninger og indførelse af foranstaltninger. Der vil med forslaget ikke kunne fastsættes bestemmelser om påbud om vaccination.

Der foreslås desuden en række elementer, der skal styrke retssikkerheden, herunder fastsættelse af krav om overholdelse af principper om proportionalitet og mindstemiddel for foranstaltninger, klageadgang over individuelle foranstaltninger til et nyt nævn og automatisk domstolsprøvelse af foranstaltninger, der udgør frihedsberøvelse.

Endvidere foreslås det at indføre regler for udveksling af personoplysninger såvel som regler om, at fysiske og juridiske personer har pligt til at afgive nærmere angivne personoplysninger, når det er nødvendigt til brug for myndighedernes smitteopsporing og smitteovervågning.

Desuden foreslås det at indføre et krav om, at der skal ske forelæggelse for et folketingsudvalg forud for udmøntning af en række af epidemilovens ministerbemyndigelser til at fastsætte regler. Ministeren ikke må udstede reglerne, hvis et flertal i udvalget er imod. I tilknytning hertil foreslås det at nedsætte en Epidemikommission, der bl.a. skal afgive indstilling, før der kan udstedes regler, som omfattes af den foreslåede parlamentariske kontrol. Bekendtgørelser, der omfattes af modellen for parlamentarisk kontrol, skal forsynes med en udløbsklausul.

Endelig foreslås en række lovændringer af anden lovgivning, herunder sundhedsloven og lægemiddelloven.

Idet jeg i øvrigt tillader mig at henvise til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.