Ændringslov nr. 1636 af 26. december 2013

Den fulde tekst

Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

(Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kulbrinteskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og § 6 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, udgår »3 eller«.

2. I § 3, stk. 2, 2. pkt., udgår », 12«.

3. § 10 B ophæves.

4. Kapitel 3 ophæves.

5. Overskriften til kapitel 3 A affattes således:

»Kapitel 3 A

Opgørelsen og ansættelsen til kulbrinteskat af den skattepligtige kulbrinteindkomst«.

6. § 20 A ophæves.

7. I § 20 B, stk. 2, ændres »§§ 4-10 B samt § 14, stk. 1, 2. pkt.,« til: »§§ 4-10«.

8. § 20 B, stk. 4, ophæves.

9. § 20 C, stk. 4, 3. pkt., ophæves.

10. I § 20 C, stk. 5, udgår »herunder virksomhed omfattet af kapitel 3,«.

11. I § 20 D ændres »efter reglerne i kapitel 2, og som vedrører indkomst, der beskattes efter dette kapitel« til: »af den efter reglerne i kapitel 2 opgjorte indkomst«.

12. § 20 E, stk. 3, 4. pkt., ophæves, og i 5. pkt., der bliver 4. pkt., udgår »og 4.«

13. Efter § 27 B indsættes:

»§ 27 C. Ved opgørelsen af skattepligtig kulbrinteindkomst for de skattepligtige, der har indkomst i tilknytning til koncessioner, som overgår fra beskatning efter kapitel 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011 til beskatning efter kapitel 3 A med virkning fra indkomståret 2014, gælder reglerne i stk. 2-7.

Stk. 2. Skattemæssige afskrivninger foretages med udgangspunkt i den skattemæssigt nedskrevne værdi pr. 31. december 2013.

Stk. 3. Kulbrintefradrag efter § 20 C foretages med udgangspunkt i grundlaget for kulbrintefradrag efter § 16 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, pr. 31. december 2013 for de aktiver, der anvendes i tilknytning til koncessioner, hvorfra indkomst fra indkomståret 2014 beskattes efter kapitel 3 A. For de aktiver, som indgår i grundlaget efter 1. pkt., beregnes kulbrintefradrag med 10 pct. af anskaffelsessummen for den resterende del af den 10-årsperiode, der begyndte med det indkomstår, hvori den skattepligtige påbegyndte afskrivning på aktiverne.

Stk. 4. Er afskrivning i indkomståret 2013 ikke påbegyndt på anskaffelsessummen for et aktiv, indrømmes et kulbrintefradrag på 25 pct. for indkomståret 2013 og 10 pct. i hvert af indkomstårene 2014-2022 af den del af anskaffelsessummen, der er betalt i indkomstårene 2005-2013. Har den skattepligtige valgt fradrag efter 1. pkt., finder § 20 C ikke anvendelse.

Stk. 5. Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse på forundersøgelses- og efterforskningsudgifter, som ikke er straksafskrevet, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 6. Uudnyttede underskud, jf. § 18, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, ved udgangen af indkomståret 2013 vedrørende felter, hvorfra indkomst fra indkomståret 2014 beskattes efter reglerne i kapitel 3 A, kan fradrages i den skattepligtige kulbrinteindkomst med 2,5 pct. i hvert af indkomstårene 2014 og 2015 og 6 pct. i hvert af indkomstårene 2016-2026. De resterende uudnyttede underskud bortfalder. Feltunderskud, der ikke kan udnyttes i et indkomstår, kan ikke fremføres til fradrag i senere indkomstår. § 20 E finder tilsvarende anvendelse. 1. pkt. finder kun anvendelse, hvis den skattepligtige for indkomståret 2013 har foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger på aktiver omfattet af § 7, stk. 3, og § 8.

Stk. 7. Fusionsskattelovens § 8, stk. 6, finder ikke anvendelse på underskud omfattet af stk. 6, som kan henføres til kapitel 3 A ved udgangen af indkomståret 2013, hvis den skattepligtige er modtagende selskab i den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver.«

§ 2

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 20. september 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 5 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, § 2, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 3, og § 12, stk. 1, udgår »3 eller«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, og § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår »3 og«.

3. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår »og de forventede rørlednings- og dispensationsafgifter omfattet af kulbrinteskattelovens § 20 B, stk. 4«.

§ 3

I lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 9. september 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 2, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

3. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

4. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår »og 2«.

5. § 3, stk. 5, der bliver stk. 4, ophæves.

6. § 3 a og § 3 d ophæves.

7. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »Bestemmelserne« til: »Bestemmelsen«, og »og § 3, stk. 5,« udgår.

8. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 2, stk. 5,« til: »§ 2, stk. 4,«.

9. § 6, stk. 3, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Loven har virkning for indkomståret 2014 og senere indkomstår.

Stk. 3. § 2, stk. 4, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 9. september 2011, der ophæves med denne lovs § 3, nr. 1, finder fortsat anvendelse for betaling af afgifter vedrørende 2013. § 3, stk. 2, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 9. september 2011, der ophæves med denne lovs § 3, nr. 3, finder ligeledes fortsat anvendelse for betaling af afgifter vedrørende 2013.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jonas Dahl