Ændringslov nr. 428 af 18. maj 2016

Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven

(Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 1253 af 17. november 2015 og § 1 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 16 indsættes efter »Afskrivning«: »og bortfald«.

2. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Overskydende beløb hos restanceinddrivelsesmyndigheden på 200 kr. eller derunder bortfalder, når udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1884 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 2. pkt., ændres »tillæg som nævnt i § 59, 4. pkt.,« til: »rente som nævnt i § 59,«.

2. § 56, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. I § 56 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For indeholdelsespligtige, der er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, gælder stk. 1 alene forudlønnede.

Stk. 3. Kommuner og regioner skal afregne indeholdt kildeskat senest den første hverdag i måneden.«

4. I § 62 C indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Beløb på 200 kr. eller derunder bortfalder, når udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 3

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret senest ved lov nr. 134 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 8 Y, stk. 3, 2. pkt., ændres »14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse« til: »i forbindelse med virksomhedens selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvori købet er foretaget«.

§ 4

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1180 af 30. september 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 298 af 22. marts 2016, § 3 i lov nr. 322 af 5. april 2016 og § 21 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, indsættes som 5. pkt.:

»1.-4. pkt. finder ikke anvendelse på regioner og kommuner.«

2. I § 16 c, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»En debetsaldo på 200 kr. eller derunder forrentes ikke efter registreringen af virksomhedens ophør.«

3. I § 16 c, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »hvor debetsaldoen er«: »større end 200 kr. og«.

4. I § 16 c, stk. 4, 3. pkt., ændres »100 kr.« til: »200 kr.«

5. I § 16 c, stk. 4, indsættes som 6. og 7. pkt.:

»En kreditsaldo på 200 kr. eller derunder tilhørende en ophørt virksomhed bortfalder 3 år efter registreringen af virksomhedens ophør. Fristen efter 6. pkt. kan ikke afbrydes eller suspenderes.«

§ 5

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 998 af 30. august 2015 og § 20 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 29 B, stk. 2, 3.-5. pkt., affattes således:

»Når et selskab, der ikke indgår i en sambeskatning, eller alle selskaber i en sambeskatning i løbet af et indkomstår etablerer ny koncernforbindelse, jf. § 31 C, og indkomsten i selskabet eller selskaberne inden etableringen af koncernforbindelsen ikke medregnes under sambeskatningen ved indkomstårets udløb, kan acontoskat, som selskabet eller selskaberne har angivet, i stedet henføres til indkomstperioder før etableringen af koncernforbindelsen. Det er en betingelse, at de selskaber, som har angivet og betalt acontoskatten, anmoder herom senest den 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etableringen af koncernforbindelsen. Der beregnes ikke tillæg efter stk. 6 og 7 af acontoskat som nævnt i 3. pkt.«

2. § 29 B, stk. 8, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Denne procentsats fradrages en andel svarende til den i § 17, stk. 1, nævnte procent. Herefter ganges procenten med 480/360 og afrundes til en decimal.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. maj 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen