Ændringslov nr. 998 af 30. august 2015

Den fulde tekst

Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven

(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 28. maj 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 1500 af 23. december 2014 og § 21 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»I de tilfælde, der er nævnt i § 16, gælder kapitel 5, § 8, stk. 1, nr. 4, § 12, stk. 5, og § 13 tillige betalinger vedrørende andet end skatter og afgifter.«

2. I § 8, stk. 1, nr. 4, udgår »og 2«.

3. § 16 affattes således:

»§ 16. Nedenstående ind- og udbetalinger fra og til virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, offentlige myndigheder, institutioner m.v. indgår i en samlet saldoopgørelse (skattekontoen) efter reglerne i dette kapitel:

1) Skatter og afgifter omfattet af denne lovs § 1, stk. 1 og 2.

2) Betalinger efter selskabsskatteloven, fondsbeskatningsloven, kulbrinteskatteloven, toldloven, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, lov om afgift af skadesforsikringer, tinglysningsafgiftsloven og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

3) Gebyr og tilskud vedrørende dæk, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 53 og 53 a.

4) Betaling vedrørende batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 2.

5) Miljøbidrag, jf. § 3 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

6) Bøder, gebyrer og renter vedrørende de ovennævnte love og betalinger.«

4. I § 16 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »stk. 1 og 2«.

5. I § 16 b, stk. 3, ændres »indbetaling af beløb« til: «frivillig indbetaling af acontoskat efter pensionsafkastbeskatningsloven«.

6. § 16 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En kreditsaldo forrentes ikke.«

7. § 16 c, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En kreditsaldo udbetales til virksomhedens Nemkonto, medmindre virksomheden har ønsket en beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo. En beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo kan højst udgøre 200.000 kr. Udbetaling af en kreditsaldo kan ikke ske, før der kan udbetales mindst 100 kr. Virksomheder kan uanset 3. pkt. anmode om at få ethvert beløb uanset størrelse udbetalt. Udbetaling af en kreditsaldo kan ikke ske, hvis virksomheden mangler at indsende angivelser for afsluttede perioder eller at indsende selvangivelse, jf. § 12, stk. 4.«

§ 2

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 A, stk. 6, indsættes efter »den 20. november i indkomståret«: »samt den 1. februar i året efter indkomståret«.

2. I § 29 B, stk. 1, ændres »stk. 2-10« til: »stk. 2-13«.

3. I § 29 B, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter »stk. 6«: »og 7«.

4. § 29 B, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det beløb, hvormed indkomstskatten måtte overstige summen af ordinære acontoskatter med tillæg af eventuel udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 67, stk. 2, reguleret for tillæg efter stk. 6 og af eventuelle frivillige acontoskatter reguleret for tillæg efter henholdsvis stk. 6 og 7, benævnes restskat. Ved beregning af restskat indgår de ordinære og frivillige acontoskatter, uanset om betaling er sket. Ved betaling af restskat skal der betales et tillæg på den efter stk. 10 fastsatte restskatteprocent af restskatten.«

5. § 29 B, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Det beløb, hvormed indkomstskatten måtte være mindre end summen af ordinære acontoskatter med tillæg af eventuel udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 67, stk. 2, reguleret for tillæg efter stk. 6 og af eventuelle frivillige acontoskatter reguleret efter henholdsvis stk. 6 og 7, benævnes overskydende skat.«

6. I § 29 B, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »ordinære«: »og frivillige«.

7. I § 29 B, stk. 5, 3. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

8. § 29 B, stk. 5, 4. pkt., affattes således:

»Modsvares overskydende skat af en frivillig indbetaling af acontoskat foretaget efter den 20. november i indkomståret, men senest den 1. februar i året efter indkomståret, ydes ingen godtgørelse.«

9. I § 29 B, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »frivillige acontobetalinger«: »senest henholdsvis den 20. marts og den 20. november i indkomståret«.

10. I § 29 B, stk. 6, 2. og 3. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

11. § 29 B, stk. 7-9, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Er der foretaget frivillig indbetaling af yderligere acontoskat efter den 20. november i indkomståret, men senest den 1. februar i året efter indkomståret, skal selskabet eller foreningen m.v. betale et tillæg fastsat efter stk. 11. Ydes der ikke godtgørelse af en overskydende skat efter § 29 B, stk. 5, 4. pkt., betales intet tillæg efter stk. 11.

Stk. 8. Godtgørelsesprocenten, jf. stk. 5, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige indskudsbevisrente i Danmarks Nationalbank i perioden fra og med den 1. januar til og med den 30. september i indkomståret tillagt et fast tillæg på 0,75 procentpoint. Herefter fradrages denne procentsats en andel svarende til den i § 17, stk. 1, nævnte procent ganget med 480/360 afrundet til en decimal. Godtgørelsesprocenten kan dog ikke overstige 5 pct.

Stk. 9. Tillæggene efter stk. 6 beregnes som en procentsats af den frivillige acontoskat. Procentsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes som godtgørelsesprocenten ganget med 120/480 afrundet til en decimal.

Stk. 10. Restskatteprocenten, jf. stk. 4, fastsættes en gang årligt og beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne januar til september i indkomståret med fradrag af en andel svarende til den i § 17, stk. 1, nævnte procent. Herefter ganges procenten med 480/360 og afrundes til en decimal. Restskatteprocenten kan dog ikke overstige 10 pct.

Stk. 11. Tillægget efter stk. 7 beregnes som en procentsats af den frivillige acontoskat. Procentsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes som procenten opgjort efter stk. 10 ganget med 70/360 afrundet til en decimal.

Stk. 12. Told- og skatteforvaltningen offentliggør indkomstårets godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg efter stk. 6 og 7 senest den 15. december i indkomståret. Anvender selskabet eller foreningen m.v. et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), anvendes godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillæggene efter § 29 A, stk. 6, som er beregnet på baggrund af de markedsrenter, der er opgjort i stk. 8 og 10 på baggrund af renteniveauet i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 13.

12. I § 29 B, stk. 10, der bliver stk. 13, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 4-7«.

13. I § 29 D, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »stk. 6«: »og 7«.

14. I § 29 D, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »udbetales først«: »frivillige indbetalinger, der er sket efter den 20. november, men senest den 1. februar, og derefter«.

15. I § 29 D indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I det omfang en tilbagebetaling af frivillig acontoskat efter stk. 1 modsvares af en kreditsaldo på skattekontoen, betaler selskaber, foreninger m.v. en daglig rente af tilbagebetalingen til staten svarende til indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank med tillæg af 0,2 procentpoint for dage, hvor indskudsbevisrenten med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end 0. Renten beregnes fra og med angivelsesdagen og til og med den dag, hvor told- og skatteforvaltningen modtager anmodningen om tilbagebetaling.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

16. I § 29 E, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »stk. 6«: »og 7«.

17. I § 30, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved opgørelsen af restskatten anvendes restskatteprocenten for det forudgående indkomstår frem til det tidspunkt, hvor indkomstårets sats for restskatteprocenten er offentliggjort efter § 29 B, stk. 12.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. § 2 har virkning for acontoskat og afregning af indkomstskat vedrørende indkomståret 2015 og senere indkomstår, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 3. For indbetaling af frivillig acontoskat vedrørende indkomståret 2015, som er foretaget senest den 20. marts 2015, udgør det procenttillæg, som selskaber, foreninger m.v. ydes, jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6, 0,3 pct. For frivillig indbetaling af acontoskat foretaget i perioden efter den 20. marts til og med den 20. november 2015 kan det procenttillæg, som selskaber, foreninger m.v. skal betale, jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6, ikke overstige 0,3 pct.

Stk. 4. Restskatteprocenten, jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, for indkomståret 2015 kan ikke overstige 4,5 pct.

Stk. 5. Selskaber, foreninger m.v., der har indbetalt frivillig acontoskat inden den 3. juli 2015, kan til og med den 1. oktober 2015 anmode told- og skatteforvaltningen om at få tilbagebetalt frivillig acontoskat, som er indbetalt inden den 3. juli 2015, uden godtgørelse eller beregning af rente til staten efter selskabsskattelovens § 29 D, stk. 2, som indsat ved denne lovs § 2, nr. 15.

Stk. 6. For frivillig og ordinær acontoskat indbetalt eller angivet inden den 3. juli 2015 ydes der selskabet, foreningen m.v. en godtgørelse på 1 pct. af det beløb, hvormed de indbetalte og angivne acontoskatter overstiger årets samlede indkomstskat.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 30. august 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen