Ændringslov nr. 422 af 06. juni 2005

Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og
skattestyrelsesloven

(Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret ved § 4 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 3 i lov nr. 1389 af 20. december 2004, § 1 i lov nr. 1441 af 22. december 2004 og § 2 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 3 C indsættes som stk. 3-14:

»Stk. 3. Uanset stk. 1 og bestemmelser udstedt efter stk. 2, 2. pkt., kan skattepligtige som nævnt i stk. 6 udarbejde det skattemæssige årsregnskab i én fremmed valuta og omregne resultatet til dansk mønt, jf. stk. 7. Opgørelser m.v. af betydning for skatteansættelsen foretages i den valgte fremmede valuta inden omregningen af resultatet til dansk mønt. Det er en betingelse, at den skattepligtige inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket der vælges en anden valuta end dansk mønt, har indgivet meddelelse til skattemyndigheden om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, jf. stk. 7. Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 3. pkt.

Stk. 4. Den skattepligtige skal bogføre i den pågældende valuta eller sørge for, at bogføringen indeholder oplysninger, som til enhver tid gør det muligt at omregne til den pågældende valuta. En skattepligtig, der aflægger årsrapport efter International Accounting Standards (IAS) eller International Financial Reporting Standards (IFRS), kan alene vælge at udarbejde skattemæssigt årsregnskab i sin funktionelle valuta eller dansk mønt.

Stk. 5. Den skattepligtige kan for efterfølgende indkomstår vælge, at det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes i anden valuta end den, der tidligere er valgt, hvis ændringen er begrundet i virksomhedens eller koncernens forhold. Det er en betingelse, at den skattepligtige inden begyndelsen af det indkomstår, for hvilket der ønskes anvendt en anden valuta end den, der tidligere er valgt, har indgivet meddelelse til skattemyndigheden om, hvilken ny valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, jf. stk. 7. Det er endvidere en betingelse, at der er opnået tilladelse hertil fra skattemyndigheden. Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 2. pkt.

Stk. 6. Følgende skattepligtige har adgang til omregning som nævnt i stk. 3:

1) Juridiske personer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a eller b.

2) Juridiske personer omfattet af fondsbeskatningslovens § 1.

3) Fysiske personer omfattet af kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra d eller e, og dødsboer omfattet af dødsboskatteloven, dog alle alene for så vidt angår opgørelsen af indkomst fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

Stk. 7. Omregningen af resultatet til dansk mønt, jf. stk. 3, 1. pkt., skal ske til en gennemsnitskurs for indkomståret. Ved omregning af resultatet skal der anvendes en af en centralbank fastsat valutakurs. Valget af, hvilken centralbanks valutakurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, skal anmeldes i forbindelse med meddelelsen til skattemyndigheden efter stk. 3, 3. pkt., eller stk. 5, 2. pkt. Den skattepligtige kan for efterfølgende indkomstår vælge en anden centralbanks valutakurs end den, der er valgt efter 2. pkt. Det er en betingelse, at der er indgivet meddelelse herom til skattemyndigheden inden indkomstårets begyndelse. Ved omregning af indkomstårets transaktioner anvendes den efter 2. pkt. valgte centralbanks valutakurser. Hvis denne centralbank ikke offentliggør valutakurser på den valuta, som transaktionen er foretaget i, kan der anvendes en valutakurs fastsat af en anden centralbank. Udarbejder den skattepligtige skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, skal den skattepligtige tillige omregne uudnyttede tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 2 og 4, ejendomsavancebeskatningslovens § 6 og kursgevinstlovens §§ 31 og 32 efter 1.-7. pkt.

Stk. 8. Overgår en skattepligtig til at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i en ny valuta, skal der foretages en opgørelse i den valgte valuta af samtlige anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger og øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen. Opgørelsen foretages ved omregning af de hidtidige anskaffelsessummer m.v. med valutakursen pr. skæringstidspunktet for indgangen til det første indkomstår, hvori den nye valuta anvendes. Ved omregning pr. skæringstidspunktet anvendes den efter stk. 7, 2. pkt., valgte centralbanks valutakurser. Hvis denne centralbank ikke offentliggør valutakurser på den valuta, som transaktionen er foretaget i, kan der anvendes en valutakurs fastsat af en anden centralbank.

Stk. 9. Medfører en virksomhedsomdannelse omfattet af lov om skattefri virksomhedsomdannelse eller en fusion, en spaltning eller en tilførsel af aktiver omfattet af fusionsskatteloven eller selskabsskattelovens § 8 A overgang til en ny valuta, sker omregningen af anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag, foretagne afskrivninger samt øvrige elementer, som indgår i indkomstopgørelsen, jf. stk. 8, pr. fusionens m.v. vedtagelsestidspunkt. Hvis virksomhedsomdannelsen, fusionen, spaltningen eller tilførslen af aktiver gennemføres med tilbagevirkende kraft, sker omregningen efter 1. pkt. alene for de aktiver og passiver, der er i behold på vedtagelsestidspunktet, mens omregningen efter 1. pkt. for aktiver og passiver, der er afstået i perioden mellem virkningstidspunktet og vedtagelsestidspunktet, sker til valutakursen pr. afståelsestidspunktet.

Stk. 10. Hvis en skattepligtig som nævnt i stk. 6, nr. 3, deltager i en virksomhed, kan den skattepligtige ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 3-9 behandle virksomheden uafhængigt af sin øvrige erhvervsvirksomhed, hvis

1) mindst én af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser,

2) den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på virksomheden og

3) virksomheden aflægger regnskab i en fremmed valuta.

Den skattepligtige kan for hver enkelt virksomhed alene vælge, at omregningen m.v. skal ske fra den valuta, som den pågældende virksomhed aflægger regnskab i.

Stk. 11. Stk. 10 finder anvendelse, uanset at den skattepligtige udarbejder skattemæssigt årsregnskab i dansk mønt. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 10, at den skattepligtige i forbindelse med meddelelsen til skattemyndigheden efter stk. 3, 3. pkt., eller stk. 5, 2. pkt., ligeledes indgiver meddelelse om, for hvilke af den skattepligtiges virksomheder stk. 10 ønskes anvendt. Hvis den skattepligtige erhverver andel i en virksomhed omfattet af stk. 10 i løbet af indkomståret, kan stk. 10 alene finde anvendelse for denne virksomhed, hvis den skattepligtige senest 14 dage efter erhvervelsen indgiver meddelelse til skattemyndigheden om, at den skattepligtige for den pågældende virksomhed ønsker at anvende stk. 10. Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 3. pkt.

Stk. 12. Hvis en skattepligtig som nævnt i stk. 6, nr. 3, der udarbejder skattemæssigt årsregnskab i en fremmed valuta efter reglerne i stk. 3-9, deltager i en virksomhed, kan den skattepligtige undlade at anvende bestemmelserne i stk. 3-9 på denne virksomhed, således at virksomheden behandles uafhængigt af den skattepligtiges øvrige erhvervsvirksomhed, hvis

1) mindst én af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser,

2) den skattepligtige ikke har bestemmende indflydelse på virksomheden og

3) virksomheden aflægger regnskab i dansk mønt.

Stk. 13. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 12, at den skattepligtige i forbindelse med meddelelsen til skattemyndigheden efter stk. 3, 3. pkt., eller stk. 5, 2. pkt., ligeledes indgiver meddelelse om, for hvilke af den skattepligtiges virksomheder stk. 12 ønskes anvendt. Hvis den skattepligtige erhverver andel i en virksomhed omfattet af stk. 12 i løbet af indkomståret, kan stk. 12 alene finde anvendelse for denne virksomhed, hvis den skattepligtige senest 14 dage efter erhvervelsen indgiver meddelelse til skattemyndigheden om, at den skattepligtige for den pågældende virksomhed ønsker at anvende stk. 12. Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i 2. pkt.

Stk. 14. Bestemmende indflydelse, jf. stk. 10, 1. pkt., nr. 2, og stk. 12, nr. 2, kan foreligge på grund af vedtægtsbestemmelse, aftale, fælles ledelse eller anden form for ejerskab. Der foreligger bestemmende indflydelse, såfremt den skattepligtiges ejerandel direkte eller indirekte udgør mere end 50 pct., eller den skattepligtige råder over mere end 50 pct. af stemmerne i virksomheden. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på virksomheden, medregnes ejerandele, som ejes af selskaber, som den skattepligtige har bestemmende indflydelse på, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og af den skattepligtiges nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, 3. og 4. pkt., eller af en fond eller trust stiftet af den skattepligtige selv eller af selskaber, som den skattepligtige har bestemmende indflydelse på, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, den skattepligtiges nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse.«

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 21. september 2004, foretages følgende ændring:

1. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 A. Udarbejder eller har den skattepligtige udarbejdet skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta, jf. skattekontrollovens § 3 C, stk. 3-14, finder stk. 2 og 3 anvendelse.

Stk. 2. Det ikkefradragsberettigede tab, jf. § 4, stk. 1, og § 16, 3.-5. pkt., opgøres på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum henholdsvis afståelsessummen omregnet til valutakursen på tidspunktet for fordringens erhvervelse. Det herefter opgjorte tab omregnes med valutakursen på skæringstidspunktet, jf. skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 9, 11 og 13, for hvert skift i den skattemæssige regnskabsvaluta fra fordringens erhvervelse til fordringens afståelse.

Stk. 3. Ved opgørelser efter § 26, stk. 4, af det ikkefradragsberettigede tab, jf. § 7, stk. 2, og § 19, stk. 3, anvendes gældens værdi i danske kroner ved påtagelsen henholdsvis gældens værdi i danske kroner ved frigørelsen omregnet til valutakursen ved påtagelsen. Det herefter opgjorte tab omregnes med valutakursen på skæringstidspunktet, jf. skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 9, 11 og 13, for hvert skift i den skattemæssige regnskabsvaluta fra påtagelsen af gælden til frigørelsen.«

§ 3

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 12. august 2004, som ændret ved § 16 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som nr. 7 og 8:

»7) Ansættelse af anskaffelsessummer m.v. opgjort efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer.

8) Behandling af anmodninger efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, stk. 11, 5. pkt., og stk. 13, 4. pkt., for fysiske personer og dødsboer.«

2. I § 12 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

3. I § 12 A indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen foretager ansættelse af anskaffelsessummer m.v. opgjort efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 8 og 9, for juridiske personer bortset fra dødsboer. Told- og skatteforvaltningen træffer endvidere afgørelse efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 3, 4. pkt., og stk. 5, for juridiske personer bortset fra dødsboer. § 3, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse. Afgørelser i 1. instans efter 1. pkt. påklages til Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt efter § 5.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 20 E, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. § 23, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) Spørgsmål om ansættelse efter § 2, nr. 5, jf. § 5, og § 12 A, stk. 1, af underskud og tab, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører, og spørgsmål om ansættelse efter § 12 A, stk. 2, af anskaffelsessummer m.v. opgjort efter skattekontrollovens § 3 C, stk. 8 og 9.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3. For virksomheder, der for regnskabsår, der påbegyndes tidligere end nævnt i stk. 2, ifølge Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002 har pligt til at anvende fremmed valuta i deres regnskab, har loven virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere, hvis virksomheden vælger at udarbejde det skattemæssige årsregnskab i sin funktionelle valuta. Meddelelse om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, jf. § 1, nr. 1, anses for rettidig, hvis meddelelsen indgives senest 14 dage efter lovens stadfæstelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen