Skriftlig fremsættelse af lovforslag nr. 2005/1 SF. L 154 af 02. februar 2006

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (2. februar 2006)

 

Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om sygedagpenge

(Lovforslag nr. L 154).

Lovforslaget tager udgangspunkt i resultatet af arbejdet i moderniseringsudvalget, et partsudvalg, der havde til opgave at komme med forslag til modernisering af sygedagpengeloven, og som afgav rapport i december 2004. Forslaget udmønter samtidig dele af finanslovsaftalen for 2006.

Forslaget rummer følgende elementer:

– Loven gennemskrives og praksis indskrives i loven.

Forslaget til den nye sygedagpengelov har en mere klar struktur end den gældende lov, blandt andet er reglerne for henholdsvis lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samlet under hvert sit afsnit, og ved at anmeldelsesreglerne er samlet i selve loven. Desuden foreslås det, at væsentlige bestemmelser fra sygedagpengebekendtgørelsen og gældende praksis indarbejdes i loven.

Disse ændringer betyder en mere gennemskuelig lovgivning for den sygemeldte, for arbejdsgiveren og for kommunen. Det betyder, at kommunerne får bedre mulighed for at træffe rigtige og ensartede afgørelser, hvilket i sidste ende vil styrke borgernes retssikkerhed.

– Barseldagpenge tages ud af sygedagpengeloven og overføres til en selvstændig lov om barselorlov, som ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender fremsætter lovforslag om.

– Regresbestemmelsen begrænses, så der ikke kan gøres regres gældende i situationer, hvor der er tale om en arbejdsskade.

Den gældende regresbestemmelse harmonerer blandt andet dårligt med arbejdsgivernes sociale engagement og stadigt mere aktive rolle i sygeopfølgningsarbejdet på virksomhederne. Arbejdgiverne kan derfor have vanskeligt ved at skulle samarbejde med kommunerne om oprettelse af løntilskudsjob, fleksjob mv., når de samtidig oplever, at kommunerne fører sager mod dem om tilbagebetaling af sygedagpenge.

– Der sker en forlængelse af den periode, hvor en arbejdsgiver med en kronisk syg medarbejder kan få dækket udgifter til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Perioden forlænges fra 1 til 2 år.

– Beregningsgrundlaget for dagpenge til selvstændige ændres fra 6 dage til 5 dage. På denne måde indføres der samme antal dage som grundlag for beregningen som for lønmodtagere. Samtidig præciseres det, at de 5 dage er placeret på mandag-fredag.

– Satsreguleringstidspunktet for sygedagpenge, der i dag er den mandag, der ligger nærmest 1. januar, følger satsreguleringstidspunktet for arbejdsløshedsdagpenge, der ligger den første mandag i januar.

– Satserne i sygedagpengeloven afrundes efter de samme bestemmelser som gælder for afrundingen af arbejdsløshedsdagpenge, således at der afrundes med det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5.

Lovforslaget forventes samlet at medføre merudgifter for det offentlige på 17,6 mio kr. i 2006, 42,4 mio. kr. i 2007 og 38,5 mio. kr. i 2008 og frem.

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Det foreslås, at loven træder i kraft 3. juli 2006.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.