Betænkning over lovforslag nr. 2005/1 BTL 154 af 30. maj 2006

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 24. maj 2006

Betænkning

over

Forslag til lov om sygedagpenge

[af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

 

1. Ændringsforslag

Beskæftigelsesministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 2. februar 2006 og var til 1. behandling den 2. marts 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 7 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 20. december 2006 dette udkast til udvalget, jf. alm. del − bilag 90. Den 2. februar 2006 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Teknisk gennemgang

Den 24. februar 2006 deltog udvalgets medlemmer i en teknisk gennemgang af lovforslaget i Arbejdsdirektoratet.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Fagligt Fælles Forbund – 3F,

Forbundet af Offentligt Ansatte – FOA,

Forsikring & Pension,

Gigtforeningen,

Hjulmand & Kaptain Advokatfirma,

HK/Danmark,

Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU og

Marianne Møller Jensen, Århus.

Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Fagligt Fælles Forbund – 3F,

Forbundet af Offentligt Ansatte – FOA,

Gigtforeningen og Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU og

HK/Danmark.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse. Ministeren har besvaret 11 af disse, og udvalget forventer at de sidste 2 spørgsmål besvares inden 2. behandling.

Samråd

Udvalget har stillet 1 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et samråd den 24. maj 2006. Det talepapir, som lå til grund for ministerens besvarelse, er optrykt i bilag 2 til betænkningen.

3. Udtalelse vedrørende varighedsbegrænsningen

Beskæftigelsesministeren har tilkendegivet, at han efter sommerferien vil indkalde partierne for at genoptage de politiske drøftelser om varighedsbegrænsningen og forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven.

4. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (RV) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (SF) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet kan stemme for de stillede ændringsforslag.

5. Politiske bemærkninger

Socialdemokratiets, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget er af den opfattelse, at mennesker, der er syge, ikke bør miste deres offentlige forsørgelse, før de er blevet raske, har fået tilkendt et fleksjob eller førtidspension eller på anden måde har fået afklaret deres situation.

 I juli 2005 vedtog et stort flertal i Folketinget en række opstramninger i sygedagpengereglerne. Kommunerne har nu meget præcise regler for, hvornår og hvordan der skal følges op, når borgere sygemelder sig − afhængig af, hvilken type lidelse borgeren har. Hvis kommunen ikke følger op på den sygemeldte, mister kommunen sin statsrefusion for sygedagpengene. Disse opfølgningsregler gør, at der ikke længere er grund til bekymring for, at mennesker risikerer at blive »parkeret« på sygedagpenge.

S, RV, SF og EL er langt mere bekymret over, at op mod 5.000 danskere hvert år falder for varighedsbegrænsningen. Heraf mister 900 mennesker enhver offentlig forsørgelse, fordi deres ægtefælle tjener penge. Samtidig mister den syge den tætte opfølgning fra kommunens side, som ellers skulle hjælpe den sygemeldte tilbage i et job hurtigst muligt.

De personer, som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge, har meget forskellige sygdomme. Det er blandt andet mennesker, der har fået skader efter alvorlige ulykker, herunder trafikulykker, hvor der er behov for op til flere års genoptræning. Det er også mennesker, f.eks. gigtpatienter, som forskellige typer medicin skal prøves af på. Endelig er det mennesker, som lider af fysiske eller psykiske sygdomme, der er vanskelige eller tidskrævende at udrede, eller mennesker, som får flere forskellige sygdomme efter hinanden.

S, RV, SF og EL har ligeledes ønsket at lovforslaget rettede op på den uhensigtsmæssighed, der er opstået i lovgivningen, hvor ledige, der raskmeldes, mister deres dagpenge, da man ikke kan være delvis til rådighed.

S, RV, SF og EL er stærkt forundret over, at regeringen og Dansk Folkeparti vælger at kortslutte forhandlingerne om afskaffelse af 52-ugers-varighedsbegrænsningen eller lempelser heraf og en ordentlig løsning af problematikken om deltidsraskmelding for ledige. Partierne havde håbet, at regeringen ville være indstillet på at hjælpe de berørte borgere, der hver for sig er kommet i en ulykkelig situation. Partierne er skeptiske over for regeringens motiver til at haste lovforslaget igennem uden at have givet partierne mulighed for at afslutte forhandlingerne og finde en samlet løsning. Partierne har noteret, at regeringen har tilkendegivet, at regeringen vil genoptage forhandlingerne i efteråret 2006. S, RV, SF og EL vil lægge vægt på og holde regeringen og Dansk Folkeparti fast på, at disse forhandlinger munder ud i en lempelse af varighedsbestemmelsen og en sikring af, at syge ledige ikke mister deres dagpenge som følge af en delvis raskmelding. Partierne har noteret sig, at beskæftigelsesministeren på samrådet den 24. maj 2006 gav tilsagn om, at de kommende forhandlinger også vil omfatte spørgsmålet om delvis raskmelding.

S, RV, SF og EL er uenig i den del af lovforslaget, som fjerner kommunens mulighed for at gøre regres over for arbejdsgivere i arbejdsskadesager. S, RV, SF og EL mener principielt, at det er fornuftigt – som loven er i dag – at arbejdsgiveren kan gøres økonomisk ansvarlig for det arbejdsmiljø, som de ansatte arbejder under. Prisen for et dårligt arbejdsmiljø bør ikke kunne væltes over på kommunen. Samtidig ser S, RV, SF og EL langt hellere, at de 40 mio. kr., som regeringen er indstillet på at bruge årligt på at fjerne regreskravet i arbejdsskadesager, indgik i finansieringen af en lempet varighedsbestemmelse.

S, RV, SF og EL støtter den del af lovforslaget, som går ud på at forlænge arbejdsgiverens mulighed for at få refusion for sygedagpenge for kronisk syge. Det vil gøre det lettere for kronisk syge at bevare en plads på arbejdsmarkedet.

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 38

1) Efter stk. 3 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 4. Arbejdsgiveren, der skal afgive oplysninger til brug for kommunens behandling af lønmodtagerens sag, skal gøre dette

1) via den landsdækkende digitale løsning på Virk.dk eller

2) på en papirblanket, som anvises af kommunen.«

Stk. 4-6 bliver herefter til 5-7.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

Til § 40

2) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske

1) via den landsdækkende digitale løsning på Virk.dk eller

2) på en papirblanket, som anvises af kommunen.«

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

Til § 43

3) Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske

1) via den landsdækkende digitale løsning på Virk.dk eller

2) på en papirblanket, som anvises af kommunen.«

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

Til § 59

4) Stk. 7 affattes således:

»Stk. 7. Anmeldelse af refusionskrav til kommunen skal ske

1) via den landsdækkende digitale løsning på Virk.dk eller

2) på en papirblanket, som anvises af kommunen.«

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

5) Efter stk. 7 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 8. Vælger arbejdsgiveren at anmelde refusionskravet via den landsdækkende digitale løsning, sker det uden lønmodtagerens underskrift.«

Stk. 8 bliver herefter til stk. 9.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

6) I stk. 8, der bliver stk. 9, affattes 1. pkt. således:

»Vælger arbejdsgiveren at anmelde refusionskravet på en papirblanket, skal både arbejdsgiveren og lønmodtageren underskrive blanketten, inden den sendes til kommunen.«

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

Nye paragraffer

7) Efter § 68 indsættes som nye paragraffer:

»§ 01. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for området for denne lov og barselloven og om de nærmere vilkår herfor.

§ 02. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan til brug for kommunernes administration af denne lov indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder, private firmaer og arbejdsløshedskasser, herunder oplysninger om enkeltpersoners indkomstforhold i elektronisk form, med henblik på registersamkøring i kontroløjemed. Resultatet af sammenkøringen kan videregives til den kommune, der behandler sagen om retten til dagpenge.«

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 148 af 8. marts 2006 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)]

Bemærkninger

Til nr. 1-7

Ændringsforslagene skyldes Folketingets vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed) ved 3. behandling den 2. marts 2006. Ved denne ændringslov er der som § 37 a og § 37 b indsat bestemmelser, der giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at fastsætte regler om digital kommunika-tion, samt hjemmel til direktøren for Arbejdsdirektoratet til at kunne indhente oplysninger med henblik på registersamkøring i kontroløjemed i sager om dagpenge.

Det foreslås, at de to nye lovbestemmelser og de konsekvensændringer, der som følge heraf er foretaget i sygedagpengebekendtgørelsen ved bekendtgørelse af 20. marts 2006, nu indarbejdes i lovforslaget, jf. omtalen af et sådant ændringsforslag i indledningen til de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Charlotte Antonsen (V)  Erling Bonnesen (V)  fmd. Inger Støjberg (V)  Marion Pedersen (V)  Jens Vibjerg (V)  Bent Bøgsted (DF)  Colette L. Brix (DF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Tom Behnke (KF)  Thomas Adelskov (S)  Kirsten Brosbøl (S)  Jytte Andersen (S) nfmd.   Anne‑Marie Meldgaard (S)  Lone Møller (S)  Elisabeth Geday (RV)  Ole Sohn (SF)  Jørgen Arbo‑Bæhr (EL) 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 154

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren

2

Rapport fra udvalget om modernisering af sygedagpengeloven, fra beskæftigelsesministeren

3

Henvendelse af 22/2-06 fra Hjulmand & Kaptain

4

Henvendelse af 24/2-06 fra HK Danmark

5

Henvendelse af 3/3-06 fra Hjulmand & Kaptain

6

Henvendelse af 6/3-06 fra Forbundet af Offentligt Ansatte – FOA

7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

8

Henvendelse af 13/3-06 fra Gigtforeningen og Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU

9

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

10

Henvendelse af 21/3-06 fra Marianne Møller Jensen

11

Henvendelse af 24/3-06 fra Fagligt Fælles Forbund – 3F og HK/Danmark

12

Henvendelse af 30/3-06 fra Fagligt Fælles Forbund – 3F

13

Henvendelse af 5/4-06 fra Gigtforeningen

14

Henvendelse af 12/4-06 fra Hjulmand & Kaptain

15

Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren

16

Pressemeddelelse af 24/4-06 fra Gigtforeningen og Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU

17

Henvendelse af 13/4-06 fra Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU

18

Henvendelse af 28/4-06 fra Forsikring & Pension

19

Redegørelse om varighedsbegrænsningen og forlængelsesmulighederne, fra beskæftigelsesministeren

20

1. udkast til betænkning

21

2. udkast til betænkning

22

Henvendelse af 24/5-06 fra Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om kommentar til henvendelse af 22/2-06 fra Hjulmand & Kaptain, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/2-06 fra HK Danmark, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om kommentar til henvendelse af 3/3-06 fra Hjulmand & Kaptain, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om kommentar til henvendelse af 6/3-06 fra Forbundet af Offentligt Ansatte – FOA, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/3-06 fra Gigtforeningen og Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-06 fra Marianne Møller Jensen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/3-06 fra Fagligt Fælles Forbund – 3F og HK/Danmark, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/3-06 fra Fagligt Fælles Forbund – 3F, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/4-06 fra Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/4-06 fra Forsikring & Pension, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om ministerens kommentar til vedlagte

kommentar fra Gigtforeningen »Langtidssyge stadig på pinebænken« og ministerens svar herpå

12

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/5-06 fra Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede – PTU, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om at oversende talepapir fra samrådet den 24/5-06 om samrådsspm. A, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 154

Samråds-spm.nr.

Titel

A

Samrådsspm. om forhandlinger om forlængelse af varighedsbegrænsningen før lovforslaget vedtages, til beskæftigelsesministeren

 

 Bilag 2

Beskæftigelsesministerens talepunkter som lå til grund for ministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A på samrådet den 24. maj 2006

Beskæftigelsesministerens talepunkter er optrykt efter ønske fra udvalget.

Talepunkter til brug for Samråd om model for opblødning af varighedsbegrænsningen for sygedagpenge

 

Udgangspunkt:

– at sygedagpenge er en korttidsydelse til sygdomsramte personer, der har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

– En forlængelse af sygedagpengene må derfor også være knyttet til muligheden for, at den syge inden for en overskuelig tid igen kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

– Trods kommunernes intensive – og forbedrede - opfølgning af sagerne er der imidlertid en mindre gruppe af personer, der fortsat er syge og ude af stand til at arbejde, når sygedagpengene bliver standset.

 

Oplæg:

– den nuværende regel om at forlænge sygedagpengeperioden med 52 uger i forbindelse med behandling udbygges med yderligere 52 uger.

– Den sygemeldte skal være i gang med eller vente på en behandling

– Der skal være en forventning om tilbagevenden til arbejdsmarkedet inden for forlængelsesperioden.

– En sådan ændring vil tilgodese sygemeldte, der er i et længerevarende behandlingsforløb, som fx gigtpatienter, hvor det kan være tidskrævende at finde den rette medicin.

– Ændringen vil også tilgodese alvorligt tilskadekomne, fx fra trafikulykker, hvor der er en god beskæftigelsesprognose, hvis den sygemeldte får lidt mere tid til genoptræning.

– Ændringen vil desuden tilgodese personer med andre former for sygdomme, hvor den konkrete lidelse er vanskelig at udrede, og hvor det derfor kan tage tid til at finde frem til den rigtige behandling.

Forslag til videre proces:

– L154 vedtages som fremlagt.

– Med afsæt i den nye sygedagpengelov genoptages drøftelserne om en opblødning af varighedsbegrænsningen i den kommende samling.