Ændringslov nr. 513 af 07. juni 2006

Den fulde tekst

Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven
og forskellige andre love

(Opkrævning via én skattekonto)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 408 af 8. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I de tilfælde, der er nævnt i § 16, gælder loven tillige betalinger efter de nævnte love vedrørende andet end skatter og afgifter.«

2. § 2, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

3. § 7, stk. 1, affattes således:

»Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente som fastsat efter stk. 2 med tillæg af 0,7 procentpoint regnet fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Renten beregnes dagligt. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For beløb, der opkræves efter reglerne i kapitel 5, finder bestemmelsen om saldoforrentning i § 16 c, stk. 1, anvendelse.«

4. § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) gebyr efter § 6,

3) renter efter § 7 samt«.

5. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) renter efter § 16 c, stk. 1 og 2.«

6. I § 12, stk. 1, ophæves 3. og 4. pkt.

7. I § 12 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Negative tilsvar efter stk. 1, der indgår ved en samlet kontoopgørelse af virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. efter reglerne i denne lovs kapitel 5, kan alene udbetales, hvis det negative tilsvar modsvares af en kreditsaldo opgjort efter § 16 a, stk. 2, 2. pkt.«

8. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Overdragelser efter stk. 1 kan ikke overstige det udbetalingsbeløb, der kan opgøres efter § 12, stk. 5.«

9. Kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5
Én skattekonto

§ 16. Ind- og udbetalinger vedrørende

1) skatter og afgifter omfattet af denne lovs § 1, stk. 1 og 2,

2) selskabsskatteloven,

3) fondsbeskatningsloven,

4) kulbrinteskatteloven,

5) toldloven,

6) ligningslovens § 17 E,

7) pensionsafkastbeskatningsloven,

8) pensionsbeskatningsloven,

9) lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter,

10) lov om stempelafgift,

11) lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.,

12) lov om afgift af spillekasinoer,

13) lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v.,

14) lov om lokale totalisatorspil,

15) lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler,

16) lov om afgift af vejbenyttelse,

17) lov om vægtafgift af motorkøretøjer,

18) registreringsafgiftsloven,

19) bekendtgørelse om gebyrer på blyakkumulatorer (under miljøbeskyttelsesloven),

20) bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk (under miljøbeskyttelsesloven) og

21) bøder, gebyrer og renter vedrørende de ovennævnte love og bekendtgørelser

fra og til virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, offentlige myndigheder, institutioner m.v. indgår i én samlet saldoopgørelse (skattekontoen) efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 16 a, § 16 b, stk. 1, og § 16 c, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på betalinger efter lov om afgifter efter brændstofforbrug for visse personbiler, lov om vægtafgift for visse køretøjer, lov om afgift af vejbenyttelse og registreringsafgiftsloven fra eller til en fysisk person.

§ 16 a. Ind- og udbetalinger af skatter og afgifter m.v. omfattet af § 16, stk. 1 og 2, modregnes automatisk efter et saldoprincip. Meddelelse om modregning fremgår af skattekontoen.

Stk. 2. Overstiger den samlede sum af registrerede forfaldne krav på virksomhedens konto den samlede sum af registrerede og forfaldne tilgodehavender til virksomheden, udgør forskellen (debetsaldoen) det samlede beløb, som virksomheden skylder told- og skatteforvaltningen. Er den samlede sum af registrerede og forfaldne krav på indbetalinger fra virksomheden derimod mindre end de registrerede og forfaldne krav på udbetalinger til virksomheden, udgør forskellen (kreditsaldoen) virksomhedens samlede tilgodehavende fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Krav på ind- og udbetalinger registreres på skattekontoen fra det tidspunkt, hvor der er sket angivelse heraf, eller hvor kravene med sikkerhed kan opgøres.

Stk. 4. Krav på indbetalinger fra virksomheder påvirker (debiteres) saldoopgørelsen efter stk. 2 fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet.

Stk. 5. Indbetalinger fra virksomheder til opfyldelse af krav efter stk. 4 påvirker (krediteres) saldoopgørelsen efter stk. 2 fra indbetalingsdagen uanset betalingsmetoden.

Stk. 6. Tilgodehavender til virksomheder omfattet af dette kapitel påvirker (krediteres) saldoopgørelsen efter stk. 2 fra det tidspunkt, hvor beløbet kan opgøres efter § 12.

Stk. 7. Udbetalinger til virksomheder til opfyldelse af krav efter stk. 6 påvirker (debiteres) saldoopgørelsen efter stk. 2 på det tidspunkt, hvor der sker udbetaling til virksomheden.

Stk. 8. Hvor virksomheders indbetaling helt eller delvis anvendes til betaling af en debetsaldo, der er sammensat af flere krav, går betalingen til dækning af det ældst forfaldne krav først .

Stk. 9 . Ubetalte krav til told- og skatteforvaltningen, der er oversendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, behandles efter reglerne i inddrivelseslovgivningen.

§ 16 b. Beløb indbetales til skattekontoen uden angivelse af, hvad betalingen skal dække, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Foretages der frivillig indbetaling af acontoskat efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6, eller frivillig indbetaling af acontoskat efter pensionsafkastbeskatningsloven, skal det fremgå af indbetalingen, at der er tale om frivillig indbetaling af acontoskat.

Stk. 3. Foretages der indbetaling af beløb efter stk. 2, anvendes beløbet alene til dækning af frivillig acontoskat, hvis der ikke på indbetalingstidspunktet består en debetsaldo.

§ 16 c. En debetsaldo forrentes med den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Renten er ikke fradragsberettiget.

Stk. 2. En kreditsaldo forrentes med den rentesats, der er fastsat i § 7, stk. 2. Renten beregnes fra den dag, hvor kreditsaldoen er fremkommet. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. En kreditsaldo, der overstiger 5.000 kr., forrentes ikke. Renten er ikke skattepligtig.

Stk. 3. Overstiger en debetsaldo for en virksomhed 5.000 kr., skal hele beløbet indbetales straks, og told- og skatteforvaltningen udsender et rykkerbrev herom til virksomheden. Told- og skatteforvaltningen udsender ikke rykkerbreve om en debetsaldo på 5.000 kr. eller derunder. Rykkerbrev udsendes dog til ophørte virksomheder, også hvor debetsaldoen er mindre end 5.000 kr. Betales beløbet ikke inden den frist, der er fastsat i rykkerbrevet, kan beløbet overgives til inddrivelse. Et beløb, der overgives til inddrivelse, vil fremgå af skattekontoen. Der pålægges gebyr efter § 6 ved udsendelse af rykkerbrev.

Stk. 4. En kreditsaldo udbetales til virksomhedens nemkonto, medmindre virksomheden har ønsket en beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo. Kreditsaldoen udbetales først, når den er på 100 kr. eller derover, medmindre virksomheden tilkendegiver at ville have ethvert beløb uanset størrelse udbetalt. Udbetaling af en kreditsaldo kan ikke ske, i det omfang virksomheden mangler at indsende angivelser for afsluttede perioder eller at indsende selvangivelse, jf. § 12, stk. 4.

Stk. 5. Udbetaling af en kreditsaldo afventer forfaldne skatte- og afgiftskrav, hvis kravet har sidste rettidige betalingsfrist inden for 5 hverdage fra kreditsaldoens opståen. Opstår kreditsaldoen som følge af, at virksomhedens tilsvar for en afregningsperiode er negativt, udbetales kreditsaldoen dog senest efter fristen i § 12, stk. 2.

§ 16 d. Sikkerhed stillet efter § 11 kan anvendes til dækning af en debetsaldo efter § 16 c, stk. 3, uanset hvilke krav der indgår i debetsaldoen.

Stk. 2. Sikkerhed stillet efter andre love end denne lov kan alene anvendes til dækning af en debetsaldo efter § 16 c, stk. 3, for det eller de krav, som den stillede sikkerhed vedrører.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af selskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 21. november 2005, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 24 affattes således:

»§ 24. Skatter efter denne lov opkræves efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de selskaber og foreninger m.v., der er nævnt i denne lov. Opkrævningsloven, bortset fra kapitel 3, finder anvendelse på opkrævningen af indkomstskat af selskaber og foreninger m.v. Opkrævningslovens kapitel 2 finder anvendelse i det omfang, det følger af reglerne i lovens kapitel 5.«

2. § 29 A, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ordinær acontoskat forfalder til betaling i 2 rater henholdsvis den 1. marts og den 1. november i indkomståret. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Forrentningen tilfalder statskassen.«

3. § 29 B, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Det beløb, hvormed indkomstskatten måtte være mindre end summen af ordinære acontoskatter med tillæg af eventuel udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 67, stk. 2, reguleret for tillæg efter stk. 6 og af eventuelle frivillige acontobetalinger ligeledes reguleret for tillæg efter stk. 6, benævnes overskydende skat. Ved beregning af overskydende skat indgår de ordinære acontoskatter, uanset om betaling er sket. Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der selskabet eller foreningen m.v. en godtgørelse på den efter stk. 7 fastsatte godtgørelsesprocent af den overskydende skat. Der kan kun ske tilbagebetaling af beløb, der faktisk er indbetalt. Told- og skatteforvaltningen overfører overskydende skat inklusive godtgørelse til skattekontoen senest 2 bankdage efter den 20. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved et forskudt indkomstår senest 2 bankdage efter den 20. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Er den 20. november en lørdag eller søndag, overføres betalingen dog senest 3 bankdage efter den 20. november. Ved opløsning efter § 5, stk. 1, 1. pkt., eller § 7 kan tilbagebetaling af overskydende skat dog ske før. Der ydes i disse tilfælde ikke godtgørelse efter 3. pkt.«

4. § 29 B, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-11 bliver herefter stk. 7-10.

5. I § 30, stk. 1, udgår 2. pkt.

6. § 30, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Beløb som nævnt i 1. og 2. pkt. forrentes efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven pr. påbegyndt måned fra den 1. november i kalenderåret eller ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, og til og med den måned, hvori opkrævningen udskrives.«

7. § 30, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.«

8. § 30, stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Af de i 1. og 2. pkt. nævnte beløb tilkommer der selskabet eller foreningen m.v. en rente i henhold til § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven pr. påbegyndt måned fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Renten medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.«

§ 3

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 3. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:

»Stk. 3. Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning af betalinger og udbetalinger efter denne lov.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Er et beløb, som den skattepligtige efter stk. 1 skal indbetale til det offentlige, ikke betalt rettidigt, skal den skattepligtige betale en rente i henhold til § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Rentebeløbet tilfalder statskassen.«

§ 4

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 30 a, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Overskrides den betalingsfrist, der er fastsat efter stk. 1 eller 2, beregnes renter efter de i § 37 fastsatte regler, således at beløbet forrentes med en daglig rente, som beregnes for hver påbegyndt dag regnet fra den seneste rettidige angivelses- og betalingsdag for beløbet. Renten tilskrives månedligt.«

2. § 36, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Et overskydende beløb, der indgår ved en samlet kontoopgørelse af en varemodtagers tilsvar af skatter og afgifter m.v. efter kapitel 5 i opkrævningsloven, kan alene udbetales, såfremt det negative tilsvar modsvares af en kreditsaldo opgjort efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 2, 2. pkt.«

3. I § 37 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kapitel 5 i opkrævningsloven, bortset fra bidrag efter § 30, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på de beløb, der er nævnt i stk. 1.«

§ 5

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 22. september 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1428 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 1, 2. og 3. pkt . , affattes således:

»Pengeinstituttet skal tilbageholde skatten og angive og indbetale den til told- og skatteforvaltningen inden for 3 hverdage (bankdage) efter, at pengeinstituttet har udbetalt den skattepligtige ydelse. Hvor ophævelsen ikke medfører, at der sker udbetaling, skal det pågældende pengeinstitut tilbageholde skatten og angive og indbetale den til told- og skatteforvaltningen inden for 1 måned efter, at pengeinstituttet har fået kendskab til ophævelsen.«

2. § 23, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Pengeinstituttet angiver og indbetaler senest den 15. december umiddelbart efter indkomstårets udløb den resterende skyldige skat efter stk. 1 med tillæg af beregnede renter efter stk. 3 til told- og skatteforvaltningen.«

3. § 23, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den i opkrævningslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2, nævnte rente.«

4. I § 28 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på opkrævningen af betalinger og udbetalinger omfattet af denne lov.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. § 28, stk.1, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2, 2. pkt., i opkrævningsloven.«

§ 6

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 25. august 2005, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 38 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på indbetaling af afgift som nævnt i stk. 1.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

2. § 38, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvis indbetaling ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal den tilbageholdelsespligtige betale rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.«

3. I § 49 A, stk. 8, ændres »§ 38, stk. 5 og 6« til: »§ 38, stk. 6 og 7«.

4. I § 49 B, stk. 8, ændres »§ 38, stk. 5 og 6« til: »§ 38, stk. 6 og 7«.

§ 7

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 800 af 18. august 2005, foretages følgende ændring:

1. § 3A, stk. 6, 5. pkt., affattes således:

»Betales indskudsafgiften ikke rettidigt, skal der betales rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.«

§ 8

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret bl.a. ved § 42 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 26 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på udbetaling og tilbagebetaling af beløb efter §§ 1 og 2.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. I § 3, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »beløb efter stk. 2« til: »beløb efter stk. 3«.

§ 9

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 21. maj 2002, som ændret ved § 34 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og § 65 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Betales afgiftsbeløbet ikke rettidigt af de særlige stempelmærkeforhandlere, der er nævnt i stk. 1, eller af de virksomheder, der er nævnt i stk. 3, der har tilladelse til selv at stemple dokumenter, skal der betales rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.«

2. I § 21 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Indbetaling af afgift som nævnt i stk. 5 sker efter kapitel 5 i opkrævningsloven.«

§ 10

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret bl.a. ved § 46 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 4 i lov nr. 560 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For indbetaling af tinglysningsafgift fra personer, der sker senere end den i stk. 2 anførte frist, betales rente efter § 7, stk. 2, i opkrævningsloven med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken det afkrævede beløb skal betales.«

2. I § 19 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. For indbetaling af tinglysningsafgift fra virksomheder, herunder virksomheder, der er registreret efter § 17, stk. 1, der sker senere end den frist, der er anført i stk. 2, betales rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.

Stk. 5. Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på opkrævning og indbetaling af tinglysningsafgift fra virksomheder, selskaber, fonde og foreninger.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

§ 11

I lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1145 af 2. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på indbetaling af afgift som nævnt i stk. 1.«

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.«

3. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.«

§ 12

I lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på indbetaling af afgift som nævnt i stk. 1.«

2. § 8, stk. 1, affattes således:

»Såfremt skyldig afgift ikke indbetales rettidigt, svares rente efter § 7 stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Dette beløb med påløbne renter inddrives om fornødent ved udpantning.«

§ 13

I lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således:

»Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om anmeldelse af afgiften og dennes indbetaling. Indsendelse af afgiftsanmeldelse kan om fornødent fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der pålægges af skatteministeren. Indbetales den skyldige afgift ikke rettidigt, forrentes afgiftsbeløbet efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven. Den skyldige afgift med påløbne renter inddrives om fornødent ved udpantning.«

2. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kapitel 5 i opkrævningsloven finder anvendelse på indbetaling af afgift som nævnt i stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 10, stk. 2« til: »§ 10, stk. 3«.

§ 14

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 88, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Ministeren kan, hvor der foreligger særlige grunde til det, fastsætte andre regler om rente.«

§ 15

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 309 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 5, 3. pkt., ophæves.

2. § 10 ophæves.

3. § 11, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom.«

§ 16

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret senest ved § 25 i lov nr. 309 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 5, 3. pkt., ophæves.

2. § 12, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom.«

§ 17

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006, som ændret ved § 24 i lov nr. 309 af 19. april 2006, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom.«

§ 18

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Loven finder anvendelse for krav, der har forfaldsdato efter ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 2. § 14 træder i kraft fra dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Kristian Jensen