Lov om Ekspropriation til Formaal vedrørende Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet. § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 199 af 22. april 1941

§ 2

I Mangel af Overenskomst om Erstatningens Størrelse bliver denne at fastsætte af to uvildige, inden Retten udmeldte Mænd. Hver af Parterne kan ved Henvendelse til Retten inden fire Uger efter Afhjemlingen forlange, at der afholdes Omvurdering ved fire inden Retten udmeldte Mænd. I øvrigt finder Bestemmelserne om Syn og Skøn i Lov om Rettens Pleje Kapitel 19 Anvendelse med de fornødne Lempelser.