Lov om Beskyttelse af Søkabler og undersøiske Ledninger § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 54 af 15. februar 1895,
som ændret ved lov nr. 480 af 08. november 1972

§ 4

Saafremt et Skib eller Fartøj har maatte opofre et Anker, Garn eller andet Fiskeredskab for ikke at beskadige Søkabler eller undersøiske Ledninger paa Søterritoriet eller uden for dette, har Skibets eller Fartøjets Ejer Ret til af ejeren af Kablerne eller Ledningerne at faa Erstatning for den ham derved tilføjede Skade. Denne Ret er dog betinget af, at Redskabets Tab er konstateret ved en saa vidt muligt straks derefter optagen Protokol, forsynet med Skibesbesætningens Vidnesbyrd, og af, at Skibsføreren inden 24 Timer efter Skibets eller Fartøjets Ankomst til den første Havn, hvortil det vender tilbage eller søger ind, afgiver sin Forklaring for den vedkommende Myndighed. Denne giver dernæst fornøden Meddelelse om det passerede til Konsularmyndigheden for det Land, hvor ejeren af Kablerne eller Ledningerne er hjemmehørende.