14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konfiskationsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konfiskationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 868 af 25. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, om konfiskation efter straffuldbyrdelseslovens § 73 af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal være iværksat inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

•••

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

•••
profile photo
Profilside