Konfiskationsbekendtgørelsen § 6

Denne konsoliderede version af konfiskationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 868 af 25. juni 2018

§ 6

Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, om konfiskation efter straffuldbyrdelseslovens § 73 af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal være iværksat inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.