Negotiorum gestio

Definition af negotiorum gestio

Begrebet betyder uanmodet forretningsførelse og betegner den situation, hvor en person på en andens vegne, men uden bemyndigelse fra den anden, varetager den andens interesser, mens den anden selv er forhindret i at varetagne sine egne interesser.

Hvis en handling, som udføres på en ansvarlig måde, er nødvendig for at afværge et formuetab, ifalder skadevolderen ikke erstatningsansvar for skade, han forvolder på den hvis ting, han forsøger at redde. Negotiorum gestio er således en af de objektive ansvarsfrihedsgrunde.