Kendelse

Definition af kendelse

En kendelse er en retsafgørelse, typisk om spørgsmål af processuel karakter, der opstår under sagen, og hvor sagen fortsætter efter kendelsen er afsagt. Rettens afgørelser træffes ved kendelse i de tilfælde, hvor retsplejeloven foreskriver det, jf. retsplejelovens § 217.

Kendelser adskiller sig fra beslutninger ved, at kendelser i princippet skal ledsages af en begrundelse, jf. retsplejelovens § 218. Disse begrundelser kan dog være ganske kortfattede.

Appel af kendelser kaldes kære, og følger reglerne i retsplejelovens kapitel 37 og kapitel 53 for fogedrettens afgørelser.

Voldgiftsretters afgørelser kaldes normalt også kendelser eller voldgiftskendelser, jf. voldgiftslovens § 31.