Jurisdiktion

Definition af jurisdiktion

Inden for civilprocessen omhandler spørgsmålet om jurisdiktion hvilken retskreds, en sag skal anlægges i. Her anvendes begrebet ofte synonymt med det, der i retsplejeloven kendes som "stedlig kompetence", jf. retsplejelovens kapitel 22. Inden for straffeprocessen betegner jurisdiktion også det geografiske område, indenfor hvilket en anklagemyndighed har ret til at påtale forbrydelser. Anlagemyndigheden i Bolivia har ikke jurisdiktion i Danmark. I international ret benyttes begrebet jurisdiktion om spørgsmålet om, hvilket lands domstole en sag skal anlægges ved (international kompetence), altså f.eks. om der er værneting for en sag i Danmark.