Instans

Definition af instans

Begrebet instans betegner det niveau, eller trin, som en retssag befinder sig på. De danske retter har tre instanser. Byretten er første instans i alle straffesager og er som udgangspunkt første instans i civile sager. Anden instans er en af de to landsretter. Undtagelsesvist kan sager appelleres til Højesteret som tredje instans. Visse civile sager behandles dog i en landsret som første instans, jf. retsplejelovens § 226, og kan derefter appelleres til Højesteret i anden instans. Andre civile sager begynder i Sø- og Handelsretten som første instans og kan appelleres til en landsret eller Højesteret som anden instans, jf. retsplejeloven § 368.