Editionspligt - strafferetlig

Definition af editionspligt inden for strafferetten

Som led i politiets efterforskning af en straffesag kan en domstol med hjemmel i retsplejelovens § 804 pålægge en person, som ikke er under mistanke, at forevise eller udlevere en genstand, hvis der er grund til at antage, at genstanden, som den pågældende har rådighed over, kan tjene som bevis, bør konfiskeres eller ved lovovertrædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage.

Hvor personen er under mistanke, kaldes sådan udlevering en beslaglæggelse.

Den strafferetlige editionspligt adskiller sig således fra den civilretlige ved, blandt andet, at den ikke blot vedrører dokumenter. Også retsvirkningerne af ikke at efterkomme pålægget, er forskellige.