Editionspligt - civilretlig

Definition af editionspligt i civile sager

I civile sager kan retten efter begæring fra en part pålægge modparten eller tredjemand at fremlægge visse dokumenter.

Modpartens editionspligt fremgår af retsplejelovens § 298. Tredjemands editionspligt fremgår af retsplejelovens § 299.

Undtaget fra editionspligten er oplysninger om forhold, som man ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne.

Betegnelsen editionspligt kommer af editio instrumentorum.