Bøger, som nævner Indfødsretsloven § 2A

Udlændingeret (4. udg.)
Forfattere: Eva Ersbøll, Gunnar Homann, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, Niels Henrik Larsen, Ulla Iben Nørgaard, Bettina Spang og Jens Vedsted-Hansen
Udgivelsesdato: 07. dec 2020
DJØF Forlag

Erhvervelse ved adoption

- Side 299 -

...eller en af samleverne er dansk statsborger, eller af en enlig dansk statsborger. Det er yderligere et krav, at adoptionen sker enten ved en dansk adoptionsbevilling eller ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes efter adoptionslovens § 28, stk. 2. Det danske statsborgerskab erhverves på det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 300 -

...adoption kunne bevilges i et andet land, når adoptionen gennemførtes i overensstemmelse med konventionen. Derfor måtte indfødsretslovens § 2 A ændres, således at et udenlandsk adoptivbarn kunne opnå indfødsret ikke alene på grundlag af en dansk, men også en udenlandsk adoptionsbevilling, der kunne anerkendes i henhold til adoptionslovens § 28, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 301 -

...der er fyldt 12 år på det tidspunkt, da adoptionens retsvirkninger indtræder, ligesom bestemmelsen ikke finder anvendelse ved stedbarnsadoption af et udenlandsk barn. I sådanne situationer er et udenlandsk adoptivbarn (og dets forældre på barnets vegne) henvist til at søge om dansk indfødsret ved naturalisation, jf. nærmere nedenfor i afsnit 5.11.

Læs på JurabibliotekAdoptivbørn

- Side 362 -

...skulle sådanne adoptionssager behandles af Statsforvaltningen, som imidlertid nu er nedlagt, jf. herved lov nr. 1711 af 27. december 2018 om ændring af bl.a. adoptionsloven som følge af lov om Familieretshuset.kan samtidig søge om indfødsret til barnet, således at Familieretshuset videresender ansøgningen til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs på Jurabibliotek