Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Motorkøretøjsbranchen)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse nr. 760 af 23. juni 2010

I medfør af konkurrencelovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (EØS-relevant tekst
§ 1

Den danske tekst af kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen, finder tilsvarende anvendelse på aftaler og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder artikel 6 og artikel 8 i forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Alle henvisninger i forordningen til »traktatens artikel 101, stk. 1« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og alle henvisninger til »traktatens artikel 101, stk. 3« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 8, stk. 1«.

§ 3

Konkurrencerådet kan undlade at anvende denne bekendtgørelse, hvis:

  • 1) Konkurrencerådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af denne bekendtgørelse alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1.

  • 2) Parallelle net af lignende vertikale begrænsninger, der dækker mere end 50 % af et relevant marked, indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.

§ 4

Forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. juni 2010 til den 31. maj 2013 for vertikale aftaler om de betingelser, hvorpå parterne kan købe, sælge eller videresælge nye motorkøretøjer, når de fritagelsesbetingelser i bekendtgørelse nr. 769 af 10. september 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 484 af 15. juni 2005, der særligt vedrører vertikale aftaler om køb, salg eller videresalg af nye køretøjer, er opfyldt.

Stk. 2 Med virkning fra den 1. juni 2013 finder bekendtgørelse nr. 739 af 23. juni 2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis anvendelse på vertikale aftaler om køb, salg eller videresalg af nye køretøjer.

§ 5

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2010.