14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 73

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 73:

Til § 73
...
Til nr. 1 I følge § 19, jf. §§ 63-70, i lov nr. 1715 af 12. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, er klager over afgørelser truffet i medfør af dyreværnsloven, lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, lov om udendørs hold af svin, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæ... Til nr. 2 Med §§ 63-70 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet ændres de dyreartsspecifikke love samt dyreværnsloven, således at afgørelser i medfør af disse love kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.Som konsekvens af ophævelse af de dyreartsspecifikke love samt dyreværnsloven, jf. lovforslagets § 70, stk. 2 og 3, foreslås med lovforslagets § 73, nr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.