Bilag 8

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING

Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med nogle generelle lovbestemmelser for kørsel med vogntog som supplement til de bestemmelser, der gælder for kategori C.

Eleven skal endvidere gøres bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner, vægt og belæsning samt for afmærkning af gods.

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det under øvelser i kørsel på vej.

6.1 Anvisninger for færdslen

Hovedmål

Eleven skal have genopfrisket sin viden om anvisninger for færdslen.

Delmål

6.1.1 Anvisninger for færdslen mv.

Repetition af delmålene i 6.1.1-6.1.2 i undervisningsplan for kategori C.

6.1.2 Kørekortkategori og førerret

Eleven skal kunne angive indholdet af, at kørekortkategori C/E giver ret til at føre følgende køretøjer:

1) Vogntog bestående af en lastbil på over 3.500 kg og påhængskøretøj(er) med en tilladt totalvægt på over 750 kg.

2) Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori D1, såfremt indehaveren allerede har kørekort til kategori D1.

3) Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori D, såfremt indehaveren allerede har kørekort til kategori D.

4) Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori B (almindelig bil).

5) Lastbil med tilkoblet blokvogn.

6) Mobilkran med tilkoblet påhængskøretøj.

7) Kørekort til kategori C/E kan udstedes til personer, der er fyldt 21 år.

8) Der gælder særlige alderskrav for:

a) Personer, der er ansat, værnepligtige eller frivillige i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab.

b) Indtil alderskravet på 21 år er opfyldt, må der alene føres køretøjer i tjenesten/beskæftigelsen.

c) Personer, der har erhvervet kørekortet som led i kvalifikationsuddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Indtil den pågældende fylder 21 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

6.2 Dimensioner og gods samt særlige forhold mv.

Hovedmål

Eleven skal lære om lovbestemmelser og forhold vedrørende vogntogs dimensioner og om gods mv. samt om kravene til særlig forsigtighed ved kørsel med stort læs. Eleven skal endvidere repetere lovbestemmelser og forhold om signal- og tegngivning, brug af lys, færdselsulykke, forsikringspligt og overladelse af køretøj til andre.

Delmål

6.2.1 Vogntogets bredde

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m. Kølevogne med kølekasser, der har svære sidevægge, må dog være indtil 2,6 m.

Bredden måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, dog bortset fra markeringslygter.

2) Påhængskøretøjet må dog aldrig være mere end 70 cm bredere end lastbilen (35 cm til hver side).

6.2.2 Vogntogets længde

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Et vogntog bestående af lastbil og et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m. Dog må vogntog bestående af lastbil og sættevogn ikke være længere end 16,50 m.

2) Et vogntog, der anvendes til autotransport, må med læs ikke være længere end 20,75 m.

3) Et modulvogntog må med eller uden læs ikke være længere end 25,25 m.

4) En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere end 12 m.

5) Afstanden mellem lastbilens bagkant og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må højst være 2 m.

Eleven skal herudover have kendskab til, at der for vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn gælder særlige krav til visse længdeforhold for de sammenkoblede køretøjer.

6.2.3 Vogntogets højde

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være højere end 4,1 m.

Højden måles lodret fra kørebanen til den del af køretøjet/læsset, der rækker højst op.

2) Uanset køretøjets højde skal føreren sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og lignende kan ske uden fare eller ulempe.

6.2.4 Vogntogets vægt

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende udtryk:

1) Påhængskøretøjets akseltryk eller bogietryk er det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en af akslerne henholdsvis bogien.

2) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er den ved registreringen størst tilladte vægt af påhængskøretøjet med last.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold vedrørende en sættevogns belæsning:

3) L angiver sættevognens tilladte last.

Hvis den højst tilladte last er jævnt fordelt på sættevognens lad, er sættevognens totalvægt fordelt på hovedbolt og aksler med de vægte, som er angivet for henholdsvis hovedbolttryk (HT) og akseltryk (AT).

4) NL angiver sættevognens nyttelast. Nyttelasten er forskellen mellem tilladt totalvægt og tjenestevægt.

5) Hvis sættevognens hovedbolttryk (HT) overstiger den tilladte skammelbelastbing (ST), skal sættevognens læs reduceres i den forreste ende af sættevognen med den overskydende vægt.

Hvis der ændres på en forskydelig sættevognsskammels placering, kan dette medføre store ændringer på lastbilens akseltryk.

Hvis den overskydende vægt flyttes fra forenden af sættevognen mod bagenden, kan man risikere at overskride sættevognens tilladte akseltryk (AT).

6) Hvis sættevognens tilladte akseltryk (AT) er for stort i forhold til det, som lastbilen er godkendt til at måtte trække, reduceres læsset på tilsvarende måde i den bagerste ende af sættevognen og flyttes mod den forreste del af sættevognen. Herved er der risiko for, at det tilladte hovedbolttryk (HT) overskrides.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

7) Et påhængskøretøjs totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i registreringsattesten.

8) En påhængsvogn skal på hver side være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T) og størst tilladte last (L) eller evt. nyttelast (NL).

9) Et sættevognstog i fast kombination skal på hver side af vogntoget være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt totalvægt (T) og tilladt last (L) eller evt. nyttelast (NL) for vogntoget.

10) Et sættevognstog i variabel kombination:

a) Er lastbilen godkendt til flere bestemte sættevogne, eller er sættevognen godkendt til flere bestemte lastbiler, skal der af påskrifter på de enkelte køretøjer fremgå den tilladte totalvægt (T) og den tilladte last (L) for de forskellige kombinationer.

b) Bliver påskriften for omfangsrig på grund af mange kombinationer, kan oplysningerne i stedet fremgå af en koblingsattest.

11) Et sættevognstog til synsfri sammenkobling:

a) Lastbil med forskydelig sættevognsskammel skal, ud over de almindelige påskrifter, være forsynet med påskrift med angivelse af tilladt skammelbelastning (ST) samt »pil«, der angiver placeringen af skamlen i den position, der er benyttet ved fastsættelsen af »ST«.

b) Sættevogn skal være forsynet med en påskrift, der angiver tilladt last (L), tilladt hovedbolttryk (HT) og tilladt samlet akseltryk (AT).

12) Lastbil med påhængsvogn i fast og variabel kombination skal være forsynet med samme påskrift som for lastbil henholdsvis påhængsvogn.

13) Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn over 3.500 kg:

a) Lastbilen skal bagpå være forsynet med en påskrift, der angiver påhængsvognens største totalvægt (Max påhængsvægt), kærrens største V-værdi (Max V-værdi (luft)) eller (Max V-værdi (mek)) og lastbilens koblingslængde (Lastbil kobl.længde).

b) Påhængsvogn skal på trækstangen være forsynet med en påskrift, der angiver dens koblingslængde (Phk.kobl.længde).

c) Er trækstangen forskydelig, skal en entydig markering (fx to modstående pile) tydeligt vise trækstangens position ved den angivne koblingslængde.

d) På kærre skal der tillige være en påskrift, der angiver køretøjets V-værdi (V-værdi (mek.)) og (V-værdi (luft)).

e) For kærre, som er begrænset til synsfri sammenkobling med luftaffjedret bil, skal, påskriften »V-værdi (mek.)« erstattes med teksten »Kun luftaffjedret bil«.

I øvrigt repetition af delmålene i 6.2.4 i afsnittet ”Dispensationer” i undervisningsplan for kategori C.

6.2.5 Gods

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Gods skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort og eventuel presenning forsvarligt bundet.

2) Ved belæsning af vogntog bør lastbilen belæsses først. Kørsel med tom lastbil og belæsset påhængskøretøj kan give uheldige køreegenskaber og kan være direkte farligt. Det skal sikres, at mindst 20 % af vogntogets faktiske totalvægt hviler på det trækkende køretøjs drivhjul (gælder ikke for modulvogntog). Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen.

I øvrigt repetition af afsnit 6.2.5 »Personer og gods« i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C.

6.2.6 Signalgivning, tegngivning og brug af lys

Repetition efter afsnit 6.2.3, 6.2.4 og 6.2.5 i undervisningsplanen for kategori B.

6.2.7 Motorstop og slæbning mv.

Repetition efter afsnit 6.2.8 i undervisningsplanen for kategori B.

6.2.8 Færdselsulykke

Repetition efter afsnit 6.2.9 i undervisningsplan for kategori B.

6.2.9 Forsikringspligt

Repetition efter afsnit 6.2.10 i undervisningsplan for kategori B.

6.2.10 Overladelse af køretøj til andre

Repetition efter afsnit 6.2.11 i undervisningsplan for kategori B.

6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet

Hovedmål

Eleven skal have genopfrisket sin viden om bestemmelser om køre- og hviletid samt anvendelse af kontrolapparat.

Delmål

6.3.1 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet

Repetition af delmålene i 6.3.1-6.3.2 i undervisningsplan for kategori C.

6.4 Godstransport mv.

Hovedmål

Eleven skal have genopfrisket sin viden om bestemmelser om godstransport mv. samt have viden om særlige hastighedsregler for påhængskøretøjer, der er opbygget som blokvogne. Eleven skal endvidere have viden om blokvognes og modulvogntogs anvendelse.

Delmål

6.4.1 Vejkort og godskørsel

Repetition af delmålene i 6.4.1-6.4.2 i undervisningsplan for kategori C.

6.4.2 Særregler

Eleven skal have kendskab til følgende:

1) For påhængskøretøjer, der er opbygget som blokvogne, gælder særlige regler for hastighed og anvendelse.

2) For modulvogntog gælder særlige regler for anvendelse herunder vogntogskombinationer og godkendte ruter.