Bilag 8

Bilag

Andre bilag

 • Bilag 1 (Indholdsfortegnelse)

 • Bilag 2 (0. INDLEDNING)

 • Bilag 3 (1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.)

 • Bilag 4 (2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ)

 • Bilag 5 (3. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER)

 • Bilag 6 (4. TRAFIKANTADFÆRD)

 • Bilag 7 (5. VEJFORHOLD)

 • Bilag 8 (6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING)

 • Bilag 9 (7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ)

 • Bilag 10 (8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN)

 • Bilag 11 (9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG)

 • Bilag 12 (10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE)

6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
Bilag 8

Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med nogle generelle lovbestemmelser for kørsel med vogntog som supplement til de bestemmelser, der gælder for kategori C1.

Eleven skal endvidere gøres bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner, vægt og belæsning samt for afmærkning af gods.

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det under øvelser i kørsel på vej.

6.1 Anvisninger for færdslen

Hovedmål

Eleven skal have genopfrisket sin viden om anvisninger for færdslen.

Delmål

6.1.1 Færdselslovens gyldighed

Repetition af delmålene i 6.1.1 i undervisningsplan for kategori C1.

6.1.2 Anvisninger for kørslen

Repetition af delmålene i 6.1.1-6.1.2 i undervisningsplan for kategori C1.

6.1.3 Kørekortkategorier og førerret

Eleven skal have kendskab til, at kørekortkategori C1/E giver ret til at føre følgende køretøjer:

1) Vogntog i forbindelse med kørekort til kategori C1 bestående af et trækkende køretøj af kategori C1 og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 12.000 kg.

2) Stort påhængskøretøj i forbindelse med kategori B (almindelig bil).

3) Kørekort til kategori C1/E kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år.

6.2 Dimensioner og gods samt særlige forhold mv.

Hovedmål

Eleven skal lære lovbestemmelser og forhold vedrørende vogntogs og påhængskøretøjers dimensioner og om gods mv., samt kravene til særlig forsigtighed ved kørsel med stort læs. Eleven skal endvidere repetere lovbestemmelser og forhold om signal- og tegngivning, brug af lys, færdselsulykke, forsikringspligt og overladelse af køretøj til andre.

Delmål

6.2.1 Vogntogets bredde

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m, dog bortset fra fx markeringslygter.

Bredden måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, dog bortset fra fx markeringslygter.

2) Påhængskøretøjet må dog aldrig være mere end 70 cm bredere end lastbilen (35 cm til hver side).

6.2.2 Vogntogets længde

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Et vogntog bestående af lastbil og et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m.

2) En påhængsvogn må med eller uden læs ikke være længere end 12 m.

3) Afstanden mellem lastbilens bagkant og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må højst være 2 m.

6.2.3 Vogntogets højde

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Et påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være højere end 4,1 m.

Højden måles lodret fra kørebanen til den del af køretøjet/læsset, der rækker højst op.

2) Uanset køretøjets højde skal føreren sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og lignende kan ske uden fare eller ulempe.

6.2.4 Vogntogets vægt

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende udtryk:

1) Påhængskøretøjets akseltryk eller bogietryk er det tryk der overføres til vejen fra hjulene på en af akslerne henholdsvis bogien.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

2) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er den ved registreringen størst tilladte vægt af påhængskøretøjet med last.

3) Et påhængskøretøjs totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i registreringsattesten.

4) En påhængsvogn skal på hver side være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T), og størst tilladte last (L).

6.2.5 Gods

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Gods skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort, og eventuel presenning forsvarligt bundet.

2) Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen.

3) Godset skal være således anbragt, at man sikrer et passende kugletryk. For lille kugletryk eller negativt kugletryk vil medføre ustabil kørsel. Normalt er påhængskøretøjer godkendt med et maksimalt koblingstryk på 50-100 kg afhængig af tilladt totalvægt. Jo tungere påhængskøretøjet er, des større bør kugletrykket være. Det anbefales, at 5-10 % af påhængskøretøjets faktiske totalvægt hviler på kuglen, dog højst hvad lastbilen, tilkoblingsanordningen og påhængskøretøjet er beregnet til.

I øvrigt repetition af delmålene i 6.2.5 i undervisningsplan for kategori C1.

Afmærkning af gods

Repetition af delmålene i 6.2.5 i undervisningsplan til kategori C1.

6.2.6 Signalgivning, tegngivning og brug af lys

Repetition af delmålene i 6.2.3, 6.2.4 og 6.2.5 i undervisningsplanen for kategori B.

6.2.7 Motorstop og slæbning mv.

Repetition af delmålene i 6.2.8 i undervisningsplan for kategori B.

6.2.8 Færdselsulykke

Repetition af delmålene i t 6.2.9 i undervisningsplan for kategori B.

6.2.9 Forsikringspligt

Repetition af delmålene i 6.2.10 i undervisningsplan for kategori B.

6.2.10 Overladelse af køretøj til andre

Repetition af delmålene i 6.2.11 i undervisningsplan for kategori B.

6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet

Hovedmål

Eleven skal have genopfrisket sin viden om bestemmelser om køre- og hviletid, samt anvendelse af kontrolapparat.

Delmål

6.3.1 Køre- og hviletidsbestemmelser mv.

Repetition af delmålene 6.3.1-6.3.2 i undervisningsplan for kategori C1.

6.4 Godstransport mv.

Hovedmål

Eleven skal have genopfrisket sin viden om bestemmelser om godstransport mv.

Delmål

6.4.1 Vejkort

Repetition af delmålene i 6.4.1-6.4.2 i undervisningsplan for kategori C1.