Bilag 8

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

 • Andre bilag

 • Bilag 1INDHOLDSFORTEGNELSE
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMT PERSONLIGT UDSTYR
 • Bilag 42. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL
 • Bilag 97. MANØVRER PÅ VEJ
 • Bilag 108. Særlige risikoforhold i trafikken
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL

Formålet med undervisningen er at give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for kørsel på motorcykel, umiddelbart før eleven skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej.

Eleven skal desuden gøres bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre.

Elevens viden om det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det under øvelserne i kørsel på vej.

6.1 Anvisninger for færdslen

Hovedmål

Eleven skal lære, hvor lovbestemmelserne for kørsel på motorcykel gælder, herunder de forpligtigelser, som lovbestemmelserne medfører, og at man i øvrigt skal rette sig efter politiets anvisninger samt vejafmærkning i form af færdselstavler, kørebanestriber mv. og færdselssignaler. Eleven skal endvidere vide, hvilke køretøjer der må føres med kørekort til kategori A.

Delmål

6.1.1 Færdselslovens gyldighed

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Færdselsreglerne gælder på alle gader og veje, cykelstier og fortove, pladser, broer og tunneler, passager, stier eller lignende steder, hvor der er almindelig færdsel, hvad enten disse steder er offentlige eller private.

2) Motorcykler må normalt kun køre på den del af vejen, der er bestemt for biler og motorcykler (motorkøretøjer) samt store knallerter.

6.1.2 Anvisninger for kørslen

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Man skal rette sig efter de anvisninger for kørslen, som gives ved færdselstavler, kørebanestriber mv. samt færdselssignaler.

2) Gul vejafmærkning bruges til midlertidig regulering fx ved vejarbejde og skal respekteres i stedet for eventuelle hvide striber mv.

3) Man skal desuden rette sig efter politiets anvisninger, også hvor færdselstavler, kørebanestriber og færdselssignaler viser noget andet, eller hvor det er i modstrid med en ellers gældende færdselsregel. Anvisninger kan også gives af andre, som er bemyndiget hertil.

Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af politiets anvisninger/tegn for færdslen.

Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af følgende færdselstavler:

4) »Indkørsel forbudt« (C 19).

5) »Kørsel i begge retninger forbudt« (C 21).

6) »Ensrettet færdsel« (E 19).

7) »Motorkøretøj, traktor, motorredskab og stor knallert forbudt« (C 22,1).

8) »Motorcykel og stor knallert forbudt« (C 22,2).

9) »Undertavlerne« (U 4-6), der angiver, at hovedtavlen kun gælder for henholdsvis bestemte færdselsarter og tilstødende vej.

10) »Kørsel med farligt gods forbudt« (C 23,3).

11) Variable færdselstavler kan være sammensat af lyskilder eller være opbygget af lameller, hvorved udseendet kan være anderledes. Visse advarselstavler, forbudstavler og oplysningstavler kan anvendes som variable færdselstavler.

12) Midlertidige færdselstavler opbygges af den aktuelle hovedtavle og evt. undertavle sat på en gul baggrundsplade med sort kant. Visse advarselstavler og oplysningstavler kan anvendes som midlertidige færdselstavler.

Eleven skal kunne genkende og angive indholdet af følgende lovbestemmelse:

13) Færdselstavler kan være angivet på orienteringstavler.

Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej« skal eleven kunne genkende betydningen af de anvisninger, som fremgår af afsnit 6.1.2, herunder kunne efterleve betydningen af disse.

6.1.3 Kørekortkategorier og førerret

Eleven skal kunne angive indholdet af, at kørekort til motorcykel giver ret til at føre følgende køretøjer:

Kategori A1 (lille motorcykel)

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg. Der må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW. Der må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

3) Lille knallert.

4) Stor knallert med eller uden tilkoblet påhængsvogn.

5) Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen, med eller uden tilkoblet påhængskøretøj.

6) Kørekort til kategori A1 kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år.

Kategori A2 (mellemstor motorcykel)

7) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af en motorcykel med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Der må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

8) De under kategori A1 anførte køretøjer.

9) Kørekort til kategori A2 kan udstedes til personer, der er fyldt 20 år, og som:

a) har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2, eller

b) uden tidligere at have erhvervet kørekort til kategori A1 har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2.

10) Der gælder særlige alderskrav for personer, der er ansatte, værnepligtige eller frivillige i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab samt til mekanikere, mekanikerlærlinge eller lignende. Indtil alderskravet er opfyldt, må der alene føres køretøjer i tjenesten.

Kategori A (stor motorcykel)

11) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn. Der må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

12) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW. Der må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

13) De under kategori A2 anførte køretøjer.

14) Kørekort til kategori A kan udstedes til personer, der er fyldt 24 år, og som:

a) har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, eller

b) har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A.

15) Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende:

a) har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og

b) herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A.

16) Der gælder særlige alderskrav for personer, der er ansatte, værnepligtige eller frivillige i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab samt til mekanikere, mekanikerlærlinge eller lignende. Indtil alderskravet er opfyldt, må der alene føres køretøjer i tjenesten.

17) Der gælder særlige krav for ansøgere, der har kørekort til motorcykel, udstedt før den 19. januar 2013, og som ønsker kørekort enten til kategori A2 eller kategori A. Reglerne kan ses i bekendtgørelse om kørekort.

6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen

Hovedmål

Eleven skal lære færdselslovens grundregler om sikker og uhindret afvikling af færdslen og om særligt hensyn over for bestemte trafikanter og herunder betydningen af udtrykkene »fare« og »ulempe« samt »unødig ulempe«.

Delmål

6.2.1 Grundregler for færdslen

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Man skal altid køre hensynsfuldt og agtpågivende, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke hindres unødigt eller forstyrres.

2) Man skal også vise hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

3) Man skal vise særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, ældre mennesker og handicappede.

6.2.2 Fare, ulempe og unødig ulempe

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende udtryk:

1) Man er »til fare« ved en køremåde, der giver nærliggende mulighed for sammenstød eller anden ulykke.

2) Man er »til ulempe« ved en køremåde, hvor man uden at være til fare kommer i vejen for en anden trafikant og derved tvinger denne til at give plads, vige til side eller holde tilbage.

3) Ved bestemte manøvrer, fx igangsætning fra vejkant, vognbaneskift og ved standsning eller hurtig nedsættelse af hastigheden, kan man ikke altid helt undgå at komme i vejen for andre, og man skal da blot sikre sig, at manøvren ikke er til unødvendig ulempe (»unødig ulempe«).

6.2.3 Signalgivning

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Når det er nødvendigt for at advare om en fare, skal man gøre andre opmærksom på faren ved kortvarigt brug af hornet eller ved at blinke med lyset.

2) I lygtetændingstiden skal der anvendes lyssignal i stedet for lydsignal, medmindre faren er overhængende.

3) Brug af hornet i andre tilfælde er forbudt.

6.2.4 Tegngivning

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Før igangsætning fra kørebanekant, før vending og før svingning skal der gives tegn med blinklys.

2) Før vognbaneskift skal man på motorveje altid give tegn. Det samme gælder ved anden ikke ubetydelig ændring af motorcyklens placering til siden, herunder ved til- og frakørsel på motorvej. På andre veje skal man give tegn, når det er påkrævet, for at vejlede den øvrige færdsel.

3) Før fremkørsel mod rundkørsel, der skal forlades af første sidevej, gives tegn til højre. Skal rundkørsel forlades ad sidste sidevej, kan der eventuelt gives tegn til venstre. Når en rundkørsel skal forlades efter første sidevej, påbegyndes tegngivning til højre ud for midten af sidevejen før den udkørsel, man ønsker at benytte.

4) Ved standsning eller hurtig nedsættelse af hastigheden gives tegn med stoplys.

5) Såfremt motorcyklen er forsynet med havariblink, skal der ved uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare anvendes havariblink på motorvej. På andre veje uden for tættere bebygget område kan havariblink anvendes.

6) Tegn skal gives i god tid før den påtænkte manøvre på en tydeligt synlig og utvetydig måde.

7) Al tegngivning skal ophøre, når en manøvre er afsluttet.

6.2.5 Brug af lys

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal der anvendes nærlys. I stedet for nærlys kan anvendes særligt kørelys eller tågeforlys.

2) Ved kørsel i lygtetændingstiden (fra solnedgang til solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af motorcyklens lygter er påkrævet på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlig sigtbarhed eller lysforhold) skal anvendes mindst nærlys.

6.2.6 Fri passage for bestemte trafikarter

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Man skal holde tilbage eller give plads for grupper af børn under opsyn af en leder, forsvarets og redningsberedskabets kolonner, ligtog og andre sluttede optog.

2) Man skal i god tid holde vejen åben og om nødvendigt standse for køretøjer, der er under udrykning.

3) Man må ikke køre så tæt på et uheldssted, at man er i vejen for redningsarbejdet.

6.2.7 Personer og gods mv.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Motorcyklens vægt må med personer, bagage eller andet læs ikke overstige den tilladte totalvægt, som er anført i registreringsattesten til motorcyklen.

2) Passager og gods skal være således anbragt på motorcyklen, at føreren har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere.

3) Passager på bagsædet skal sidde med et ben på hver side af motorcyklen og må i øvrigt ikke være anbragt på en sådan måde, at det er farligt for passageren selv eller andre.

4) Fører samt enhver passager, der er fyldt 8 år, skal under kørslen anvende fastspændt styrthjelm. Føreren har ansvaret for, at passagerer, der er fyldt 8 år, men endnu ikke 15 år, anvender styrthjelm.

5) Hvis motorcyklen er forsynet med sikkerhedssele, skal denne anvendes under kørsel.

6) Børn med en legemshøjde på under 135 cm må ikke befordres på tohjulet motorcykel, medmindre barnet er fyldt 5 år og anvender et barnesæde eller andet sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt. Endvidere må børn under 5 år ikke befordres på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

7) Politiet kan til enhver tid foretage en måling af et barns højde, såfremt barnet befordres på en passagersiddeplads uden sikkerhedssele på en tohjulet motorcykel.

8) Styrthjelm skal ikke anvendes, hvor der er pligt til at anvende sikkerhedssele.

9) Gods skal være anbragt, så det ikke dækker blinklys, lygter og nummerplade, og så det ikke støjer unødigt, kan slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen.

10) Gods, der rager mere end 1 meter ud over motorcyklens forreste eller bageste punkt eller mere end 15 cm ud over siderne, skal afmærkes efter de generelle regler.

11) Hvis noget tabes eller spildes på vejen, og det medfører risiko for færdslen, skal det straks fjernes. Kan det ikke lade sig gøre, skal man ved afmærkning eller på anden lignende måde advare andre om risikoen.

12) Transport af farligt gods skal gennemføres efter særlige regler.

13) Man må ikke hænge slæde, trækvogn eller lignende efter en motorcykel, og man må ikke under kørslen trække en person på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende lovbestemmelser og forhold:

14) Handsker, fodtøj og motorcykelbeklædning yder passende beskyttelse ved uheld samt kan medvirke til at gøre motorcyklisten synlig.

15) Iøjnefaldende køredragt og styrthjelm gør føreren mere synlig i trafikken og dermed øges færdselssikkerheden.

16) Styrthjelmen skal være godkendt og mærket og må kun bemales eller påsættes mærker efter fabrikantens særlige anvisninger.

17) Styrthjelmen skal have en passende størrelse.

18) Hjelmvisir eller motorbriller skal være rene og hele.

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser om motorcykel med sidevogn:

19) Der må i sidevognen ikke være flere passagerer, end den er godkendt til. Dog må der derudover medbringes et barn under 10 år.

20) Passagerer i sidevogn skal anvende styrthjelm efter samme regler som på motorcykel.

21) Sidevogn indrettet til varetransport skal have påskrift om tilladt totalvægt og tilladt last.

6.2.8 Motorstop mv.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Ved motorstop, uheld eller lignende på et sted, hvor standsning eller parkering er forbudt, skal man snarest muligt flytte motorcyklen væk fra stedet og på motorvej så vidt muligt helt væk fra kørebanen. Hvis motorcykel med sidevogn og/eller påhængskøretøj er til fare eller ulempe for færdslen, skal man straks opsætte en godkendt advarselstrekant mindst 50 m før køretøjet på almindelige veje og mindst 100 m før køretøjet på motorveje. Som supplement til advarselstrekanten kan anvendes havariblink.

2) Ved motorstop eller lignende på en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel med spor skal man, hvor man ikke kan fjerne motorcyklen, advare lokoføreren om faren.

3) I forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje samt veje udenfor tættere bebygget område kan (på motorveje skal) havariblink anvendes for at henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren, hvis motorcyklen er forsynet med dette.

4) Brug af havariblink i andre tilfælde er forbudt.

5) En motorcykel med eller uden sidevogn eller en trehjulet motorcykel må ikke anvendes til slæbning.

6) En tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn må ikke slæbes.

6.2.9 Færdselsulykke

Eleven skal have kendskab til, at man kan gøre følgende for at hindre en ulykke i at udvikle sig:

1) Om nødvendigt fjernes forulykkede køretøjer, der er til fare for færdslen.

2) Man skal slukke motoren på forulykkede køretøjer og undgå brug af åben ild ved lækage med brændstof.

3) Man skal undlade at nærme sig forulykkede køretøjer, hvor der er fare for udslip af farligt gods. Køretøjer med farligt gods er afmærket med orange skilt.

Eleven skal endvidere have kendskab til følgende vedrørende egen optræden ved færdselsulykker:

4) De tilskadekomne tilses, for at man kan danne sig et indtryk af deres læsioner og tilstand.

5) Tilskadekomne ydes den hjælp, man formår.

6) Tåler man ikke at se blod eller tilskadekomne, må man inddrage medtrafikanter i at tilse de tilskadekomne, i ydelse af hjælp og i alarmering.

Eleven skal have kendskab til, at man efter deltagelse i et førstehjælpskursus kan medvirke til at redde tilskadekomne medtrafikanter, eller at man kan medvirke til, at deres mén efter trafikulykken formindskes væsentligt.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og andre forhold omkring færdselsulykker:

7) Ved alvorlig personskade foretages opkald til alarmcentralen, hvor det i den udstrækning, det er muligt, oplyses, hvor ulykken er sket, om der er specielle farer (fx brandfare, fastklemte, farligt gods), hvor mange der er kommet til skade, om de er i livsfare (fx uden åndedræt, uden hjerteslag eller store blødninger), samt hvorfra der ringes.

8) For at hindre en ulykke i at udvikle sig skal ulykkesstedet afmærkes, så efterfølgende trafikanter ikke påkører forulykkede køretøjer, tilskadekomne personer, tilskuere mv., og om nødvendigt standses trafikken eller ledes udenom.

9) Den, der med eller uden egen skyld beskadiger færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller andre færdselsanordninger, skal straks bringe afmærkningen i orden igen, hvis det er muligt. Kan dette ikke ske, skal den pågældende snarest underrette politiet og i øvrigt foretage, hvad der er nødvendigt for at advare andre trafikanter.

10) Man skal straks standse og hjælpe tilskadekomne, hvis man med eller uden egen skyld bliver indblandet i en færdselsulykke, og man skal efter anmodning oplyse navn og adresse til andre, der er indblandet i ulykken.

11) Hvis man har voldt mere end ubetydelig skade på personer, skal man melde det til politiet. Hvis der er alvorligt tilskadekomne eller dræbte personer, må man ikke ændre på forholdene eller fjerne spor på ulykkesstedet. Man skal dog flytte køretøjer væk, hvis de er til fare for færdslen.

12) Er der sket skade på en andens ejendom eller ting, skal den, der har forvoldt skaden, underrette skadelidte eller politiet herom.

6.2.10 Forsikringspligt

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelse:

1) Ejeren eller den person (brugeren), der har varig rådighed over motorcyklen, skal kunne dække eventuelle erstatningskrav ved en lovpligtig ansvarsforsikring.

6.2.11 Overladelse af køretøj til andre

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelse:

1) Det er forbudt at overlade føringen af en motorcykel til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til denne.