Bilag 4

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

 • Andre bilag

 • Bilag 1INDHOLDSFORTEGNELSE
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMT PERSONLIGT UDSTYR
 • Bilag 42. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL
 • Bilag 97. MANØVRER PÅ VEJ
 • Bilag 108. Særlige risikoforhold i trafikken
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

2. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS

Formålet med undervisningen på lukket øvelsesplads er at give eleven færdighed i at håndtere motorcyklen uden startet motor og at beherske motorcyklen ved lave og moderate hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, ligeudkørsel, vending og svingning.

De enkelte manøvrer skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de efterfølgende øvelser på vej hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler.

Øvelserne gennemføres med én elev på hver motorcykel. Ved visse øvelser skal kørelæreren være passager på motorcyklen.

Kørelæreren må højst undervise og være ansvarlig for 3 elever samtidig. Lektioner af en varighed på under 45 sammenhængende minutter tæller ikke med i opgørelsen af den samlede undervisningstid for den enkelte elev. Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 4 til 5 timer, hvoraf mindst 4 lektioner a 45 minutters varighed skal være som fører af motorcyklen.

Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige, at eleven skal udføre øvelsen fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden. Øvelserne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre. Det vil svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene.

Kørelæreren skal under øvelserne overvåge eleverne forsvarligt.

På den lukkede øvelsesplads skal føres lister over de elever, der har modtaget køreundervisning i de i afsnit 2 beskrevne øvelser. Listerne skal indeholde oplysning om:

1) Den undervisende kørelærers navn og adresse.

2) Elevens navn og adresse.

3) Dato og klokkeslæt (fra og til) for undervisningen.

Listerne skal opbevares i mindst 3 år og skal forevises politiet på forlangende.

Lukkede øvelsespladser skal være godkendte. Om indretningen henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

Med hensyn til undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse henvises til lærervejledningen til undervisningsplanen.

2.1 Forberedelse til kørsel

Hovedmål

Eleven skal lære at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige forberedelser til kørslen, herunder tilpasning og brug af personligt sikkerhedsudstyr og blive fortrolig med betjeningsudstyrets betegnelser, placering og brug.

Undervisningen i afsnit 2.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.1 »Betjeningsudstyr og instrumenter« og med de delmål, hvor præstationskravet er at »kontrollere« i afsnit 1.2 »Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv.«.

Delmål

2.1.1 Personligt udstyr

Eleven skal beherske følgende færdigheder vedrørende personlig sikkerhed mv.:

1) Anvende udstyr som handsker, støvler og motorcykeltøj, der særligt beskytter ved uheld.

2) Tjekke, at beklædning og bælter mv. ikke kan nå ind i hjul eller kæde eller dække for nummerplade, baglygte(r), refleks(er) og blinklygter.

3) Tjekke, at styrthjelmen er DS-, FS-, SS- eller E-mærket og har en passende størrelse.

4) Tjekke, at styrthjelmen ikke er bemalet eller påklistret mærkater ud over fabrikantens anvisninger.

5) Tjekke, at hjelmvisir eller motorbriller er rene og ubeskadiget, samt at eventuelle ventilationskanaler på hjelmen er indstillet korrekt.

6) Tage styrthjelm på, justere og spænde den.

2.1.2 Motorcyklens udstyr

Eleven skal beherske følgende færdigheder:

1) Rengøre eventuelt tilsmudsede spejle og lygteglas.

2) Rengøre eventuelt fedtede fodhvilere.

3) Fjerne eventuelle løst liggende genstande.

4) Indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling.

5) Betjene kobling, speeder og bremser.

6) Betjene kontakter til lys, tegn- og signalgivning.

Disse færdigheder skal eleven anvende i de kommende manøvrer på vej.

2.2 Håndtering af motorcyklen

Hovedmål

Eleven skal erfare motorcyklens vægt, tyngdepunkt og styrbarhed under trækning af motorcyklen uden startet motor.

Eleven skal endvidere lære at stige af og på motorcyklen og indtage korrekt siddestilling.

Delmål

2.2.1 Trække motorcyklen

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Stå på venstre side af motorcyklen med venstre hånd på styret og højre hånd på sædet eller eventuelt greb og vippe motorcyklen fra side til side.

2) Anbringe motorcyklen stabilt på støtteben.

3) Stå på venstre side af motorcyklen med begge hænder på styret og derpå trække motorcyklen forlæns og baglæns, i cirkel til højre og venstre samt betjene

håndbremsen.

2.2.2 Korrekt siddestilling mv.

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Stige på og af motorcyklen på den for den enkelte elev mest bekvemme og sikre måde.

2) Indtage korrekt kørestilling, som gør det muligt at nå alt betjeningsudstyr uden at ændre stilling, holde hovedet oppe, ryg og skuldre afslappede og knæene tæt ind mod benzintanken.

3) Indstille (eventuelle) spejle efter den korrekte siddestilling, og herunder være opmærksom på blinde vinkler som følge af styrthjelmens, motorbrillers eller visirets eventuelle begrænsninger af synsfeltet og tjekke disse ved hoveddrejning.

4) Korrekt betjene håndbremse, fodbremse, kobling, gearpedal og gashåndtag (uden startet motor).

2.3 Start af motor og koblingsbetjening

Hovedmål

Eleven skal lære at starte og stoppe motoren og fornemme koblingspunktet på motorcyklens reaktion og ændring af motorlyd.

Delmål

2.3.1 Start og stop af motor

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Foretage de fornødne forberedelser til start af motor, herunder åbne eventuel benzinhane, tilslutte tænding, sætte i frigear, slå støttebenet ind/op samt betjene eventuel motorstop-kontakt og choker.

2) Starte motoren med elektrisk starter eller kickstarter.

3) Stoppe motoren ved at afbryde tændingen eller betjene eventuel motorstop-kontakt og lukke eventuel benzinhane.

2.3.2 Fornemme koblingspunkt

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Sidde og støtte med et ben på hver side af motorcyklen med startet motor, i 1. gear og koblingsgrebet trukket til.

2) Langsomt slække/løsne koblingsgrebet indtil koblingspunktet og derpå trække koblingsgrebet til igen.

2.4 Igangsætning og standsning

Hovedmål

Eleven skal lære at betjene gashåndtag, kobling og bremser behersket, således at igangsætning og standsning foregår i balance og uden voldsomme ryk, og således at hastigheden holdes nogenlunde jævn (ikke over 15 km/t) på de korte kørestrækninger.

Delmål

2.4.1 Igangsætning og standsning på plan vej

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Starte motoren og slå støttebenet ind/op.

2) Være opmærksom på de blinde vinkler og tjekke disse ved hoveddrejning.

3) Hurtigt og sikkert indstille gashåndtaget efter motorlyd eller eventuel omdrejningstæller til korrekte motoromdrejninger til igangsætning.

4) Sætte blødt i gang i balance og holde ret kurs under langsom ligeudkørsel et kort stykke med begge fødder på fodhvilerne.

5) Standse i balance ved samtidig brug af fodbremse og håndbremse og beholde fødderne på fodhvilerne længst muligt, herefter sætte enten venstre eller højre fod eller begge fødder på jorden.

2.4.2 Igangsætning med aktiveret fodbremse

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold (som forøvelse til igangsætning på hældende vej):

1) Sidde med startet motor, i 1. gear, med venstre fod på vejen og højre fod på bremsepedalen.

2) Sætte blødt i gang i balance under samtidig betjening af gashåndtag, koblingsgreb og bremsepedal.

3) Standse som under punkt 2.4.1.

2.5 Langsom kørsel ligeud og i cirkler

Hovedmål

Eleven skal lære at beherske motorcyklen under kørsel med lav hastighed, hvor det er vanskeligt at holde balancen.

Delmål

2.5.1 Ligeudkørsel

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Køre ligeud i afmærket bane (højst 1,5 m bredt) med så lav hastighed som muligt, dog højst 15 km/t. Hastigheden reguleres med kobling og gashåndtag. Begge fødder holdes på fodhvilerne.

2) Køre ligeud og med mellemrum bremse og herunder kortvarigt holde næsten stille så vidt muligt uden at sætte fødderne til jorden og derefter køre fremad på ny.

2.5.2 Kørsel i cirkel og i 8-tal

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Køre i cirkel efter afmærket bane med så lav hastighed som muligt, dog højst 15 km/t. Hastigheden reguleres med kobling og gashåndtag. Begge fødder holdes på fodhvilerne. (Øvelsen udføres først i cirkel med radius på 9 m og derefter i cirkel med radius på 4,5 m).

2) Køre i 8-tal som ovenfor med mindst mulig radius omkring to kegler, og med begge fødder på fodhvilerne. (Afstand mellem kegler: indledningsvis med 10 m og afslutningsvis med 5 m).

2.6 Igangsætning, balance, bremsning, standsning samt styring i cirkelbaner

Hovedmål

Eleven skal lære at sætte i gang, bremse efter opretning i sving, standse i balance samt udføre U-vending.

Delmål

2.6.1 Igangsætning i cirkelbane og standsning

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Sætte i gang i cirkelbane og fortsætte kørsel i cirkelbane.

2) Rette op og standse i balance ved samtidig brug af begge bremser under kørsel i cirkelbane.

2.6.2 U-vending

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Udføre U-vending på tilstrækkelig bred, markeret kørebane, tilpasset den benyttede skolemotorcykel, under langsom kørsel i 1. gear efter forudgående orientering og tegngivning og med begge fødder på fodhvilerne. (Motorcyklens »vendediameter« + 1 m).

2.6.3 Trække motorcyklen og langsom slalomkørsel

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Anbringe motorcyklen på støtteben.

2) Slå støtteben ind/op.

3) Trække motorcyklen ligeud og i en kvartcirkel med en radius på 2,5 m.

4) Langsom slalomkørsel.

Manøvren gennemføres som angivet i Fig. 1.

Figur 1

Figur 1

2.7 Kørsel i sving med kropshældning

Hovedmål

Eleven skal lære at beherske motorcyklen under kørsel med moderat hastighed og herunder udføre styring med kropshældning med og uden passager.

Delmål

2.7.1 Kørsel i cirkel og slalom

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Køre højre om og venstre om i cirkel med stigende hastigheder, dog ikke over 30 km/t og med korrekt kropshældning. (Øvelsen udføres i cirkel med radius på 9 m.

Eleven kan eventuelt køre udvendigt og indvendigt i cirkelbanen).

2) Køre højre om og venstre om i halvcirkel med mindst 30 km/t (2. eller 3. gear) og med korrekt kropshældning. (Øvelsen udføres i cirkel med radius på 12 m). Øvelsen gennemføres som angivet i Fig. 2.

3) Før ændring af retning flytte blikket ind i kurven og flytte blikket fremad gennem hele kurven.

4) Køre slalom omkring 9 kegler med regelmæssigt skift i kropshældning indad mod keglerne. (Øvelsen udføres med trinvis formindsket afstand mellem keglerne: 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3 og 3 m).

5) Køre i cirkel og slalom som ovenfor nævnt, men med kørelæreren som passager på bagsædet.

Figur 2

Figur 2

2.8 Bremsning ved moderate hastigheder

Hovedmål

Eleven skal erfare forskellen i hånd- og fodbremsens virkning og lære at aktivere bremserne forskelligt for at opnå størst mulig bremsevirkning ved moderat hastighed, med og uden passager.

Delmål

2.8.1 Brug af håndbremse og fodbremse hver for sig

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Bremse ved ca. 40 km/t med udkobling og brug af håndbremsen alene, således at blokering netop undgås, eller eventuel ABS træder i funktion.

2) Bremse ved ca. 40 km/t med udkobling og brug af fodbremsen alene, således at blokering netop undgås, eller eventuel ABS træder i funktion.

(Begge bremseøvelser udføres først med svag og forsigtig bremsning og derefter med kraftigere bremsning).

3) Bremse som ovenfor nævnt, men med kørelæreren som passager på bagsædet.

2.8.2 Brug af begge bremser samtidig

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Standse ved markeret mål med trinvis stigende hastigheder op til 50 km/t ved samtidig brug af begge bremser og udkobling. Standsningen skal ske i balance og med en fod på jorden. (Eleven må selv vælge bremsestyrke og tidspunkt for aktivering af bremserne).

2) Bremse med kortest mulig bremselængde ved trinvis stigende hastigheder op til mindst 50 km/t ved samtidig brug af begge bremser og udkobling. (Øvelsen gennemføres som angivet i Fig. 3).

3) Bremse som ovenfor nævnt, men med kørelæreren som passager på bagsædet.

Figur 3

Figur 3

2.9 Kombineret bremse- og undvigemanøvre

Hovedmål

Eleven skal lære korrekt udførelse af kombineret bremse- og undvigemanøvre.

Delmål

2.9.1 Bremse- og undvigemanøvre

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Foretage nedbremsning foran markeret hindring ved samtidig brug af begge bremser og udkobling, efterfulgt af undvigemanøvre uden bremsning. (Øvelsen indledes med trinvis stigende hastighed fra ca. 30 km/t til ca. 50 km/t. Afstand mellem bremsekegle og markeret hindring: ca. 8 m).

2.10 Undvigemanøvre med kontra styring

Hovedmål

Eleven skal lære korrekt udførelse af undvigemanøvre med kontra styring.

Delmål

2.10.1 Undvigemanøvre

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Foretage undvigemanøvre gennem kegler ved anvendelse af kontra styring. Øvelsen gennemføres som angivet i Fig. 4.

Figur 4

Figur 4

2.11 Højresving om hjørner

Hovedmål

Eleven skal lære at tilpasse hastighed og styring til ligeudkørsel med skarpe højresving.

Delmål

2.11.1 Højresving uden standsning

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Forberede højresving ved orientering i spejle og ved hoveddrejning, tegngivning og skift til 2. gear samt tilpasse hastighed.

2) Svinge til højre om markerede hjørner uden bremsning og med motorcyklen højst 30 cm fra markeret kantsten.

3) Accelerere let under sidste del af højresvinget.

2.11.2 Højresving med standsning

Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold:

1) Forberede højresving ved orientering i spejle og ved hoveddrejning, tegngivning og standsning lige før det markerede hjørne.

2) Foretage samtidig igangsætning og svingning til højre og med motorcyklen højst 30 cm fra markeret kantsten.