Bilag 2

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE)

  • Bilag 2 (Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager)

  • Bilag 3 (Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager)

  • Bilag 4 (Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager)

Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
Bilag 2

Den danske regering og Naalakkersuisut,

der ønsker at indgå en tillægsaftale i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager,

er blevet enige om følgende:

I tilfælde, hvor en person, der er bosat i den ene del af riget, har en skattebegunstiget pensionsordning i et pensionsinstitut, der er hjemmehørende i den anden del af riget, skal den anden del af riget beskatte det løbende afkast af denne ordning, som om personen var bosat i den anden del af riget.

Efter udløbet af hvert år skal den del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, overføre den skat, som i dette år er opkrævet af afkastet af ordningen, til den del af riget, hvor den pågældende person er bosat.

I tilfælde, hvor en person, der har været bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, bliver bosat i den anden del af riget, skal overførsel første gang ske for opkrævet skat, der vedrører det første hele kalenderår, hvor personen er bosat i den anden del af riget. I tilfælde, hvor en person, der har været bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet ikke er hjemmehørende, bliver bosat i den anden del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, skal overførsel første gang undlades for opkrævet skat, der vedrører det første hele kalenderår, hvor personen er bosat i den anden del af riget.

En pensionsordning anses som skattebegunstiget, når indbetalinger til ordningen helt eller delvis kan fradrages ved indkomstbeskatning, eller når den løbende afkasttilskrivning til ordningen beskattes lavere i forhold til beskatningen af afkast af fri opsparing.

Reglerne for og administrationen af overførslen skal fastsættes ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.

Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af loven bekendtgøres.

Tillægsaftalen har virkning for afkast vedrørende indkomståret 2013 og senere indkomstår, således at der i 2014 første gang overføres opkrævet skat vedrørende indkomståret 2013.

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

   
For den danske regering
For Naalakkersuisut
   
Thor Möger Pedersen
Maliina Abelsen