Bilag 2

Bilag 2
Bilag 2

De i afsnit a – c nævnte foretagender kan anses som godkendte modparter, når en værdipapirhandler, der har tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning, handel for egen regning samt modtagelse og formidling af ordrer for investorers regning, yder disse services.

Afsnit a

1) Værdipapirhandlere.

2) Kreditinstitutter.

3) Forsikringsselskaber.

4) Kollektive investeringsordninger og selskaber, der administrerer sådanne ordninger.

5) Pensionskasser og disses administrationsselskaber.

6) Andre finansielle enheder, der har fået tilladelse eller er underkastet regulering efter fællesskabslovgivningen eller en medlemsstats nationale lovgivning.

7) Nationale regeringer og disses institutioner, inklusive offentlige organer, der beskæftiger sig med offentlig gæld.

8) Centralbanker.

9) Overnationale organisationer.

Afsnit b

Andre selskaber end nævnt under afsnit a, der opfylder forud fastsatte forholdsmæssige krav, herunder kvantitative tærskler. Ved transaktioner, hvor de potentielle modparter befinder sig i forskellige lande, skal værdipapirhandleren respektere det andet selskabs status som bestemt ved lov eller forskrift i det land, hvor dette andet selskab er etableret.

Afsnit c

Enheder, der har fået tilladelse af eller er underkastet regulering i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område (tredjelandsenheder), som svarer til de i afsnit a omhandlede enheder. Tredjelandsenheder, som svarer til de i afsnit b omhandlede enheder, forudsat at disse opfylder samme betingelser og samme krav som de i afsnit b omhandlede enheder.