Bilag 2

SU skema

Registreringsnr. i Finanstilsynet:

Serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), kapitalcenter eller register.

1) Dagsværdi af udstedte SDO/SDRO, jf. § 152 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed i § 33 a, stk. 3, og § 33 b, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og § 2 d, stk. 2, lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Aktuelt stillet sikkerhed, jf. pkt 3 i procent af 1)

2) Nominel værdi af de udstedte SDO/SDRO i kapitalcentret eller registret:

Supplerende sikkerhed stillet af instituttet i kapitalcentret eller registret:

 
3.1
Basiskapital i kapitalcentret
 
 
3.2
Provenu fra JCB (lån i henhold til § 152 b i lov om finansiel virksomhed, § 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 j i lov om skibsfinansieringsinstitut
 
 
3.3
Tilgodehavender og garantier (iht. § 152 c, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed)
 
 
3.4
Andre godkendte aktivtyper, der ej indgår under 3.1. - 3.3. (specificeres iht. § 152 c i lov om finansiel virksomhed)
 
3)
Summen af 3.1-3.4
 

Stillet supplerende sikkerhed i procent af dagsværdi af udstedelse, jf. pkt 1:

 
4.1
Sikkerhed for udlån til erhverv i intervallet 60-70 procent
 
 
4.2
Overskridelse af belåningsgrænser i alt som følge af faldende markedsværdier m.v.
 
4)
Sammensætning af lovpligtig supplerende sikkerhed i alt
 
 
5.1
Ejerboliger til helårsbrug
 
 
5.2
Private andelsboliger
 
 
5.3
Private beboelsesejendomme til udlejning, herunder friplejeboliger
 
 
5.4
Alment boligbyggeri
 
 
5.5
Ungdomsboliger
 
 
5.6
Ældreboliger m.v.
 
 
5.7
Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål
 
 
5.8
Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.
 
 
5.9
Fritidshuse
 
 
5.10
Kontor- og forretningsejendomme
 
 
5.11
Industri- og håndværksejendomme
 
 
5.12
Kollektive energiforsyningsanlæg
 
 
5.13
Ubebyggede grunde
 
5)
Lovpligtig supplerende sikkerhed fordelt på ejendomskategorier i alt