Bilag 1

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE)

  • Bilag 2 (Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager)

  • Bilag 3 (Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager)

  • Bilag 4 (Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager)

TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE
Bilag 1

Den danske regering og Naalakkersuisut,

som ønsker at indgå en tillægsaftale til ændring af aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, som ændret senest ved tillægsaftale af 19. august 2008,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1
I aftalen indsættes efter artikel 17 som ny artikel:

»Artikel 17 a
Pension
1. Pensioner og andet lignende vederlag, der hidrører fra den ene del af riget og udbetales til en person, der er bosat i den anden del af riget, hvad enten det sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kan kun beskattes i den anden del af riget. Sådanne pensioner og andet lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis:

a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller
b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.
2. Pensioner skal anses for at hidrøre fra en del af riget, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget.

3. Hvis en person, som er bosat i Danmark, modtager pension fra en pensionsordning, og der har været indbetalt bidrag til ordningen, mens den pågældende tidligere var bosat i Grønland, skal pensionen helt eller delvis ikke medregnes til skattepligtig indkomst efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4 og 5. Hvis udbetalinger fra pensionsordningen er omfattet af afgift efter pensionsbeskatningsloven, skal udbetalingerne helt eller delvis fritages for denne afgift efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1 og 3.«

Artikel 2
I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a. Stykke 2 ophæves.
b. I stykke 3, som herefter bliver stykke 2, udgår »og 2«.
Artikel 3
Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den.
Stk. 2. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af aftalen bekendtgøres.
Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2013.
Artikel 4
Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

   
For den danske regering
For Naalakkersuisut
   
Thor Möger Pedersen
Maliina Abelsen