Bilag 1

Aftale mellem Danmark og Færøerne

I forholdet mellem Danmark og Færøerne skal følgende gælde i henhold til Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter:

Artikel 1

Uanset bestemmelserne i artikel 15 og artikel 21 skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende:

Vederlag for arbejde, som udføres om bord på et færøsk skib, der er registreret i Færøsk Internationalt Skibsregister, eller et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, kan kun beskattes i den del af riget, hvis nationalitet skibet har. Denne bestemmelse finder alene anvendelse, hvis arbejdet udføres om bord på et skib, der anvendes til formål, som opfylder betingelserne for skattenedsættelse efter såvel de færøske regler for arbejde om bord på skibe i Færøsk Internationalt Skibsregister som de danske regler for arbejde om bord på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister. Ved anvendelsen af denne bestemmelse sidestilles udenlandsk skib, som befragtes på såkaldt bareboat-basis af en person, der er hjemmehørende i Færøerne eller i Danmark, med færøsk skib, registreret i Færøsk Internationalt Skibsregister, henholdsvis dansk skib, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Artikel 26, stk. 2, finder ikke anvendelse på vederlag omfattet af denne bestemmelse.

Artikel 2

1. Denne aftale træder i kraft den tredivte dag efter den dag, hvor begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt.

2. Aftalen har virkning for indkomstskatter, der pålignes for skatteår, der begynder den 1. januar 2005 eller senere.

3. En part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse herom til den anden part senest den 30. juni i ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for indkomstskatter, der pålignes for skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger efter det år, hvor opsigelsen sker, eller senere.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede underskrevet denne aftale.

 

Udfærdiget i Argir, den 10. august 2005 i to eksemplarer på dansk og færøsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

 

 

For Danmark

For Færøerne

 

Kristian Jensen

 

Barður Nielsen