Bilag 1

Udfyldelse af SU indberetningsskemaet

1. Opgørelsestidspunktet

Institutter med tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller realkreditobligationer skal på opgørelsestidspunktet indberette dagsværdien af instituttets udstedte særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer i serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), i kapitalcentret eller registret, jf. § 152 a, stk. 1, 2. pkt. i lov om finansiel virksomhed, § 33 a, stk. 3, og § 33 b, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og § 2 d, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut tillige med den nominelle værdi af de udstedte særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

2. Aktuelt stillet supplerende sikkerhed

Aktuelt stillet supplerende sikkerhed omfatter både den supplerende sikkerhedsstillelse, som instituttet er forpligtet til at stille som følge af lovens krav ved f.eks. overskredne belåningsgrænser på grund af faldende markedsværdier, og den overskydende sikkerhedsstillelse, som instituttet har stillet derudover.

Den aktuelle supplerende sikkerhed, jf. bilag 2, pkt 3, skal i indberetningen opdeles på midler tilvejebragt fra kapitalreserver i kapitalcentret, hvilket kun er relevant for realkreditinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut, provenu fra udstedt seniorgæld, i henhold til § 152 b, i lov om finansiel virksomhed, § 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 j i lov om et skibsfinansieringsinstitut i kapitalcentret eller registret, tilgodehavender og garantier i henhold til § 152 c, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed og andre godkendte, specificerede aktivtyper, jf. § 152 c i lov om finansiel virksomhed.

Institutterne skal endvidere indberette, hvor mange procent den aktuelt, stillede supplerende sikkerhed udgør af den samlede dagsværdi af udstedelserne i kapitalcentret eller registret.

3. Lovpligtig supplerende sikkerhed

Det skal fremgå af indberetningen, hvordan den supplerende sikkerhed, som de indberetningspligtige institutter har stillet som følge af lovgivningens krav herom, er sammensat, jf. bilag 2, pkt 5.1. og 5.2. Kun realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan blive omfattet af pkt 5.1. om intervalsikkerhedsstillelse i § 33 c i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 152 d i lov om finansiel virksomhed.

Realkreditinstitutter og pengeinstitutter, der skal foretage indberetning af supplerende sikkerhed, skal indberette på grundlag af de ejendomskategorier, der fremgår af bilag 2, pkt 5.1. til pkt 5.13., og som fremgår af § 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.