Bilag 1

Revisors erklæringstekst vedrørende omsætningsgrænsen på 31,4 mio. kr. (bekendtgørelsens § 1):

For eksisterende butikker, jf. § 5, stk. 2, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal erklæringen indeholde følgende erklæringstekst fra en godkendt revisor:

»Revisorerklæring

Jeg har efter aftale med ledelsen konstateret størrelsen og fordelingen af den bogførte omsætning i den angivne butik for den angivne periode. Til brug for Erhvervsstyrelsen afgives nedenstående erklæring, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v.

Jeg har ikke foretaget særskilt revision med henblik på denne erklæring.

Det udførte arbejde

Jeg har tilrettelagt og udført arbejdet med henblik på at afgive erklæring om den bogførte omsætnings størrelse og fordeling mellem dagligvarer og udvalgsvarer.

Erklæringen er afgivet på grundlag af virksomhedens bogføring og meddelte oplysninger.

Konklusion

Jeg har konstateret, at den bogførte omsætning inklusive moms og punktafgifter omregnet til helårstal ikke overstiger 31,4 mio. kr. Jeg har endvidere konstateret, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.«

For nye butikker, jf. § 5, stk. 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal erklæringen indeholde følgende erklæringstekst fra en godkendt revisor:

»Revisorerklæring

Jeg har efter aftale gennemgået det af ledelsen udarbejdede budget for omsætningen i den angivne butik for den angivne periode til brug for Erhvervsstyrelsen, jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v.

Det udførte arbejde

Jeg har tilrettelagt og udført mit arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for gennemgang af budgetter. Under gennemgangen har jeg vurderet budgetforudsætningerne og den anvendte regnskabspraksis for omsætningen, ligesom jeg har efterprøvet, om den budgetterede omsætning er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Konklusion

Det er min opfattelse, at den budgetterede omsætning er udarbejdet på grundlag af de beskrevne forudsætninger, at forudsætningerne forekommer velbegrundede, samt at den budgetterede omsætning giver en pålidelig beskrivelse af ledelsens forventninger til butikkens omsætning.

Jeg har konstateret, at den budgetterede omsætning inklusive moms og punktafgifter omregnet til helårstal ikke overstiger 31,4 mio. kr. Jeg har endvidere konstateret, at den budgetterede omsætning ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.«

Revisors erklæringstekst vedrørende bagatelgrænsen på 13,6 mio. kr. (bekendtgørelsens § 2):

For eksisterende butikker skal erklæringen indeholde følgende erklæringstekst fra en godkendt revisor:

»Revisorerklæring

Jeg har efter aftale med ledelsen konstateret størrelsen og fordelingen af den bogførte omsætning i den angivne butik for den angivne periode, jf. § 5, stk. 4, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v.

Jeg har ikke foretaget særskilt revision med henblik på denne erklæring.

Det udførte arbejde

Jeg har tilrettelagt og udført arbejdet med henblik på at afgive erklæring om den bogførte omsætnings størrelse og fordeling mellem dagligvarer og udvalgsvarer.

Erklæringen er afgivet på grundlag af virksomhedens bogføring og meddelte oplysninger.

Konklusion

Jeg har konstateret, at den bogførte omsætning inklusive moms og punktafgifter omregnet til helårstal ikke overstiger 13,6 mio. kr. Jeg har endvidere konstateret, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.«