Bilag 1

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Alternativt oplysningsskema godkendt i henhold til § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler)

Alternativt oplysningsskema godkendt i henhold til § 7 a, stk. 10, i lov om kreditaftaler
Bilag 1

[Dette skema er baseret på]

Standardiseret Europæisk Informationsblad

[der er en del af ”Frivillig adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontrakt”, som kan rekvireres hos långiver]

Emne

Beskrivelse

Indledning

Långiver skal her oplyse følgende:

 

 

 

 

at oplysningsskemaet udgør et integreret bilag til et juridisk bindende tilbud,

 

at udleveringen af skemaet er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for forbrugere at sammenligne lånetilbud fra forskellige udbydere af realkreditlån,

 

at de angivne tal oplyses i god tro og udgør en nøjagtig gengivelse af det tilbud, som långiver vil give på de nuværende markedsvilkår og på grundlag af de givne oplysninger,

 

at tallene kan variere med markedsvilkårene og

 

lånetilbuddets gyldighedsperiode.

1. Långiver

Långivers og, hvis en sådan medvirker, låneformidlers navn og fysiske adresse.

2. Beskrivelse af produktet

Dette afsnit skal indeholde en kort, men klar beskrivelse af produktet, herunder om lånet er fast eller variabelt forrentet, herunder at ændringer i renten vil have betydning for den fremtidige ydelse.

Det skal gøres klart, hvordan og hvornår lånet kommer til udbetaling.

Det skal gøres klart, at der er tale om et lån ydet på basis af pant i fast ejendom.

Det skal gøres klart, om der er tale om et terminslån (dvs. at der betales renter, bidrag og afdrag fordelt over lånets løbetid).

Hvis boliglånet er afhængigt af, at forbrugeren indbetaler et bestemt beløb, skal dette gøres klart (udtrykkes evt. som en procentdel af boligens værdi).

Hvis vilkårene for boliglånet er afhængige af en garanti fra en tredjepart, skal dette fremgå tydeligt.

3. Nominel rente (rentetype angives sammen med fast løbetid)

I dette afsnit skal der gives oplysninger om boliglånets væsentligste vilkår – rentesatsen. I givet fald medtages detaljer om, hvordan renten kan variere, herunder justeringsperioder, låste perioder og dermed forbundne strafklausuler, bindinger og maksima.

Beskrivelsen skal i givet fald endvidere inkludere:

 

om en variabel rentesats indekseres, og

 

i så fald detaljer om indekseringen

4. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) efter kreditaftaleloven

De årlige omkostninger i procent og det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, jf. kreditaftalelovens § 7 a, stk. 2, nr. 7.

Långiver skal således oplyse, hvilke antagelser og omkostninger der er lagt til grund ved beregningen af ÅOP.

5. Bevilget lån og valuta

 

6. Låneaftalens varighed

 

7. Betalingernes antal og terminer (kan variere)

 

8. Terminsydelse ved amortiseringslån

 

9. Stående lån eller lån med afdragsfrihed:

Långiver skal – reelt eller som eksempel – angive:

beløb pr. rentebetaling

beløb pr. rentebetaling afhængigt af betalingens hyppighed (se pkt. 7)

beløb pr. afdrag

beløb pr. afdrag afhængigt af betalingens hyppighed (se pkt. 7)

 

den første ydelse efter afdragsfrihedens ophør

 

For lån med en afdragsfri periode skal långiver gøre klart, hvornår den afdragsfri periode som udgangspunkt ophører, hvilket kan ske ved henvisning til den vedlagte amortiseringsplan.

 

Om nødvendigt skal der advares om, at afdragene ikke kan dække hovedstolen.

10. Engangsomkostninger

I dette afsnit skal der opstilles en liste over de indledende engangsomkostninger, som forbrugeren forventes at betale, når boliglånet skal optages.

Hvis långiver har direkte eller indirekte kontrol over disse omkostninger, skal der gives et overslag over omkostningerne.

Hvis det er relevant, skal det gøres klart, om omkostningerne skal betales, uanset om lånet bevilges eller ej. Der kan f.eks. være tale om:

 

administrationsomkostninger

 

juridiske omkostninger

 

ejendomsvurdering.

 

Hvis et tilbud er afhængigt af, om forbrugeren modtager disse tjenesteydelser fra långiver, skal dette fremgå klart.

11. Eventuelle yderligere omkostninger

Denne liste kan f.eks. indeholde:

 

forsikring mod manglende betaling (arbejdsløshed/dødsfald)

 

brandforsikring

 

bygnings- og indboforsikring

 

Hvis et tilbud er afhængigt af, om forbrugeren modtager disse tjenesteydelser fra långiver, skal dette fremgå klart.

12. Førtidig eller ekstraordinær indfrielse

Långiver skal angive:

 

mulighed og vilkår for førtidig/ekstraordinær indfrielse

 

det faktiske gebyr på tidspunktet for lånetilbuddet, at gebyret kan ændres, og hvor låntager på indfrielsestidspunktet kan finde det aktuelle gebyr, fx långivers prisblad.

 

Långiver skal angive, hvilke overordnede førtidige indfrielsesmetoder der kan anvendes på det konkrete lån. Denne del skal indeholde en kort, men klar beskrivelse af de nævnte indfrielsesmetoder. Långiver skal oplyse, at kursen på obligationerne har betydning for, hvor meget det koster at indfri lånet.

13. Interne klageordninger

Navn, adresse og telefonnummer, der kan rettes henvendelse til, samt oplysninger om Realkreditankenævnet.

14. Forklarende tabel over terminer

Långiver skal fremlægge en forklarende tabel i resuméform over terminerne, der som minimum indeholder:

 

månedlige eller kvartalsvise betalinger (afhænger af den valgte model) for det første år

 

årlige tal for hele lånets løbetid

 

Tabellen skal indeholde oplysninger om

 

det samlede tilbagebetalingsbeløb

 

rentebetalinger

 

restgæld

 

beløb pr. betaling

 

samlet gæld og renter

 

Det skal klart angives, at tabellen kun er forklarende, og der bør advares herom i tabellen, hvis det tilbudte boliglån har variabel rente.

15. Forpligtelse til at have bank- og lønkonto hos långiver

 

16. Morarenter og misligholdelsesomkostninger

Långiver skal oplyse, hvad konsekvenserne af manglende rettidig betaling er, og skal herunder oplyse om beregningsmetoden for morarenter.

17. Fortrydelsesret

Långiver skal angive, at realkreditprodukter ikke er omfattet af kreditaftalelovens regler om fortrydelsesret.