Bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 492 af 22. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1302 af 16. september 2022

§ 15

Udbetaling af støtte i form af tilskud kan ske, når støttemodtagers indsendte perioderapport, perioderegnskab og udbetalingsanmodning, jf. § 17, stk. 1, er godkendt af Erhvervsstyrelsen, medmindre andet fremgår af tilsagnet eller aftales skriftligt med Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Udbetalingen modsvarer de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger, jf. dog § 15 a.

Stk. 3 Støtte i form af tilskud udbetales til støttemodtagers NemKonto, medmindre andet aftales skriftligt med Erhvervsstyrelsen.