Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

Risikostyring og risikostyringsfunktion
§ 18

Virksomheden skal have et risikostyringssystem, der skal være velintegreret i organisationsstrukturen og virksomhedens beslutningsprocesser. Udover områderne nævnt i artikel 259, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal risikostyringssystemet i et gruppe 1-forsikringsselskab dække de risici, der skal indgå i beregningen af solvenskapitalkravet, samt øvrige risici, der ikke eller ikke til fulde indgår i denne beregning. Risikostyringssystemet i et gruppe 2-forsikringsselskab skal dække de risici, der skal indgå i beregningen af individuelt solvensbehov, samt øvrige risici, der ikke indgår i denne beregning.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal have en risikostyringsfunktion med en struktur, der skal lette gennemførelsen af risikostyringssystemet. Det er funktionens overordnede ansvar at have det samlede overblik over virksomhedens risici og solvens og bistå direktionen med at sikre risikostyringssystemets effektivitet, jf. bilag 6.