Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

Oplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse
§ 3

I forbindelse med indgåelse af en livsforsikringsaftale skal forsikringsselskabet på papir eller andet varigt medium oplyse forsikringstageren om følgende, jf. dog §§ 5 og 8:

 • 1) Selskabets navn og selskabsform.

 • 2) Adressen på selskabets hovedsæde samt adressen på filialen, såfremt aftalen indgås med denne.

 • 3) En henvisning til selskabets rapport om solvens og finansiel situation, der giver forsikringstageren let adgang til denne information.

 • 4) Definitionen af de enkelte garantier og valgmuligheder.

 • 5) Beskrivelse af de enkelte forsikringsydelser og oplysninger om eventuelle valgmuligheder.

 • 6) Forsikringsydelsernes størrelse.

 • 7) Betingelser for indbetaling af præmierne, herunder over hvilken årrække.

 • 8) Forsikringsaftalens løbetid.

 • 9) De nærmere vilkår for beregning og tildeling af bonus.

 • 10) En angivelse af tilbagekøbsværdi og fripoliceværdi samt arten af de hertil knyttede garantier.

 • 11) Oplysninger om præmier for de enkelte garantier, herunder for hovedforsikringen og supplerende garantier, når sådanne oplysninger er hensigtsmæssige.

 • 12) En angivelse af de relevante referenceværdier i forsikringsaftaler tilknyttet investeringsfonde.

 • 13) En angivelse af arten af underliggende aktiver ved unit-link aftaler.

 • 14) De omkostninger til administrationen af ordningen, der opkræves hos kunden.

 • 15) Angivelse af i hvilket omfang ydelser, præmier, omkostninger m.v. er garanteret. I tilfælde af at ydelsen, præmien, omkostningerne m.v. ikke er garanteret, skal de nærmere vilkår for ændringer angives. Er ydelsen afhængig af udsving på kapitalmarkedet, skal der oplyses om de investeringsmæssige forudsætninger for de oplyste ydelser.

 • 16) Generelle oplysninger vedrørende den skatteordning, der gælder for de valgte ydelser.

 • 17) Den lovgivning, der skal finde anvendelse på aftalen, hvis det er aftalt, at der skal anvendes anden lovgivning end dansk.

 • 18) Betingelser for eventuel opsigelse af forsikringen.

 • 19) Oplysninger om klageadgang for forsikringstageren, de forsikrede eller de begunstigede, herunder om der findes en klageinstans.

 • 20) Yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre at forsikringstageren kan forstå de risici, der bæres af forsikringstageren.