14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 296 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd

Kapitel 2

Adoptionssamrådets sekretariat

§4 Familieretshuset stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådet.

§5 Sekretariatet forbereder sagen til behandling i adoptionssamrådet og oplyser sagen i tilstrækkeligt omfang.

Stk. 2 Sekretariatet skal indhente de oplysninger og iværksætte de specialundersøgelser, som adoptionssamrådet beslutter.

Stk. 3 Til brug for adoptionssamrådets behandling af en konkret sag udarbejder sekretariatet en indstilling til afgørelse og vedlægger sagens akter.

§6 Adoptionssamrådet træffer i fase 1 afgørelse om, hvorvidt undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis Familieretshuset vurderer, at ansøgeren utvivlsomt opfylder de generelle betingelser i §§ 25-27 i bekendtgørelse om adoption, træffer Familieretshuset afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte uden at forelægge sagen for adoptionssamrådet.

§7 Familieretshuset træffer afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse som adoptant, når ansøgeren skriftligt har anmodet om at få sagen henlagt.

profile photo
Profilside