Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 727 af 10. juli 2019

Sagens forberedelse
§ 3

Kommunalbestyrelsen sørger for, at sager, der skal afgøres af børn og unge-udvalget, forelægges for udvalget sammen med sagens akter samt en indstilling om sagens afgørelse. For så vidt angår sager om anbringelse uden for hjemmet efter § 58 i lov om social service, skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i § 59 i lov om social service. For så vidt angår sager om adoption uden samtykke efter § 9, stk. 3 og 4, i adoptionsloven, jf. § 68 e i lov om social service, skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i § 68 e, stk. 2 og 3, i lov om social service.

Stk. 2 Forvaltningen har ret til at fremføre uddybende oplysninger under sagens behandling ved børn og unge-udvalget.

Stk. 3 Formanden fastsætter tid og sted for børn og unge-udvalgets møder. I sager, hvor formanden har truffet en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 1, i lov om social service, skal afgørelsen dog snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 3, i lov om social service. Formanden sørger for, at dagsorden og sagsmateriale til et møde udsendes med rimeligt varsel.