Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1245 af 27. november 2019

§ 7

Under aktivposterne 2.2, »Udlån til tilknyttede virksomheder«, og 2.4, »Udlån til associerede virksomheder«, opføres ansvarlig lånekapital og andre langfristede lån til de pågældende virksomheder. Øvrige tilgodehavender hos de pågældende virksomheder opføres under aktivpost 4 eller aktivpost 5 eller under en anden post, hvorunder tilgodehavendet efter sin art henhører. Indgår der blandt aktiverne placeringer i tilknyttede eller associerede virksomheder, som ikke er opført under posterne 2, 4 eller 5, skal dette oplyses i en note med beløbsangivelse.