Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1245 af 27. november 2019

Balancen
§ 6

Under aktivpost II, »Materielle aktiver«, opføres materielle anlægsaktiver, bortset fra domicilejendomme, og aktiver i midlertidig besiddelse, jf. § 9. Posten omfatter også aktiver hidrørende fra finansielle leasingkontrakter. Desuden omfatter posten aktiverede omkostninger til indretning af lejede lokaler.