Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. november 2020

Tilladelse og anmeldelse
§ 4

Et kreditinstitut, der gennem en filial i Danmark ønsker at udøve kreditinstitutvirksomhed omfattet af bilag 2 i lov om finansiel virksomhed, skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2 Medmindre andet er hjemlet i international aftale, kan Finanstilsynet afslå en ansøgning fra et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis danske pengeinstitutter ikke har en tilsvarende ret i det pågældende land.

Stk. 3 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning fra et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, hvis der er tvivl om, at filialen kan overholde tilsynskravene i lovgivningen, herunder navnlig om moderselskabet, som filialen er en del af, har en struktur, der gør det muligt at gennemføre et effektivt tilsyn og en effektiv udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder samt at fastslå, hvordan ansvaret skal fordeles mellem de kompetente myndigheder.

Stk. 4 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om tilladelse til at etablere en filial, hvis der er grund til at betvivle, at kreditinstituttets administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering.

Stk. 5 Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om tilladelse til at etablere en filial, hvis hjemlandets myndigheder ikke overholder Baselkomitéen for Banktilsyns (BCBS) principper og standarder.