Bekendtgørelse om depotselskaber Kapitel 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1013 af 22. september 2014

Kapitel 3 Aftale mellem et masterinstituts og et feederinstituts depotselskab
§ 11

Depotselskaber for danske UCITS, der indgår i en master-feeder-struktur, skal indgå en aftale, jf. § 106, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, § 4, stk. 4, nr. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 61, stk. 1, i UCITS-direktivet, om udveksling af oplysninger med depotselskabet for det andet institut, der indgår i master-feeder-strukturen, når institutterne har forskellige depotselskaber.

§ 12

Aftalen mellem masterinstituttets depotselskab og feederinstituttets depotselskab, jf. § 11, skal omfatte følgende om udveksling af oplysninger:

 • 1) Angivelse af hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to depotselskaber skal udveksle rutinemæssigt, og om det ene depotselskab skal give de pågældende oplysninger og dokumenter til det andet, eller om oplysningerne skal udleveres efter anmodning.

 • 2) Angivelse af hvordan og hvornår masterinstituttets depotselskab skal sende oplysninger til feederinstituttets depotselskab med angivelse af relevante frister.

 • 3) Koordinering af begge depotselskabers involvering i operationelle anliggender, for så vidt som det er relevant i forhold til deres respektive forpligtelser i henhold til national lovgivning, herunder følgende:

  • a) Proceduren for beregning af hvert investeringsinstituts indre værdi, herunder eventuelle foranstaltninger, der er relevante som beskyttelse mod, at der opstår arbitragemuligheder, som kan realiseres ved en markedstimingstrategi, jf. artikel 60, stk. 2, i UCITS-direktivet.

  • b) Behandlingen af feederinstituttets instrukser om at købe, tegne eller anmodning om tilbagekøb eller indløsning af andele i masterinstituttet og afviklingen af sådanne transaktioner, herunder eventuelle foranstaltninger med henblik på overførelse af aktiver i form af naturalier, herunder finansielle instrumenter som vederlag for andele.

 • 4) Koordinering af procedurer for afslutning på regnskabsår.

 • 5) Bestemmelser om hvilke nærmere oplysninger om masterinstituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter masterinstituttets depotselskab skal give feederinstituttets depotselskab samt hvordan og hvornår, masterinstituttets depotselskab skal give oplysningerne.

 • 6) Depotselskabernes procedure for håndtering af ad-hoc anmodninger fra et depotselskab om bistand.

 • 7) Bestemmelser om hvilke specifikke mulige begivenheder depotselskaberne skal give hinanden meddelelse om på ad-hoc-basis samt hvordan og hvornår, depotselskaberne skal give disse oplysninger.

Lovvalg i aftalen mellem et masterinstituts og et feederinstituts depotselskab
§ 13

Aftalen mellem et masterinstituts depotselskab og et feederinstituts depotselskab skal, hvis masterinstituttet og feederinstituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med § 4, stk. 4, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. foreskrive, at lovgivningen i det medlemsland af den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der finder anvendelse på institutternes aftale, jf. § 9 i bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. også finder anvendelse på depotselskabernes aftale, jf. § 11, og at begge depotselskaber er enige om, at alene det pågældende lands domstole har kompetence ved tvister mellem depotselskaberne.

Stk. 2 Når aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet er blevet erstattet af investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange, jf. § 4, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v. skal aftalen mellem depotselskaberne foreskrive, at den lovgivning, der finder anvendelse på depotselskabernes aftale, jf. § 11, enten er lovgivningen i det land i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor masterinstituttet er etableret, eller lovgivningen i det land i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor feederinstituttet er etableret, hvis der er tale om forskellige lande, og at begge depotselskaber er enige om, at det alene er domstolene i det land, hvis lovgivning gælder for aftalen, der har kompetence ved tvister mellem depotselskaberne.

Et masterinstituts depotselskabs underretning om uregelmæssigheder
§ 14

Uregelmæssigheder, som et masterinstituts depotselskab får kendskab til ved varetagelsen af sine opgaver, jf. § 106, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, og artikel 61, stk. 2, i UCITS-direktivet, og som kan have negative konsekvenser for feederinstituttet, omfatter bl.a.

 • 1) fejl i beregningen af masterinstituttets indre værdi,

 • 2) fejl i transaktioner eller afvikling vedrørende feederinstituttets køb eller tegning eller anmodning om tilbagekøb eller indløsning af andele i masterinstituttet,

 • 3) fejl i udbetaling eller kapitalisering af afkast fra masterinstituttet eller i beregningen af tilbageholdt skat i den forbindelse,

 • 4) brud på masterinstituttets investeringsmål, investeringspolitik eller investeringsstrategi som beskrevet i dets fondsbestemmelser eller vedtægter, prospekt eller centrale investorinformation, og

 • 5) overtrædelser af investerings- og lånerammer, der er fastlagt i national lovgivning eller i fondsbestemmelser, vedtægter, prospekt eller central investorinformation.