Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt afholdelse af og varsling af ferie med ledighedsydelse § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 111 af 29. januar 2021

Indtægter, der ikke medfører fradrag i ledighedsydelse
§ 12

Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

 • 1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.

 • 2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

 • 3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 • 4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.

 • 5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.

 • 6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

 • 7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

 • 8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

 • 10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

 • 11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

 • 12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

 • 13) Underholdsbidrag.

 • 14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.

 • 15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

 • 16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

 • 17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven m.v., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.